Top 15 đoạn văn Tiếng Anh viết về cách giữ gìn sức khỏe tuyển chọn

Dưới đây là tài liệu Top 15 đoạn văn Tiếng Anh viết về cách gìn giữ sức khỏe tuyển chọn. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu tới các em các đoạn văn mẫu viết về cách đoàn luyện để có sức khỏe tốt, từ đấy các em biết cách viết những đoạn văn thật hay. Mời các em cùng tham khảo!

TOP 15 ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VIẾT VỀ

CÁCH GIỮ GÌN SỨC KHỎE TUYỂN CHỌN

1. Đoạn văn mẫu số 1

In order béo have a good health, there are many ways. First, sleep and nutritional considerations are help béo prevent the onset of a cold or flu, a healthy lifestyle helps your immune system béo be in its best possible shape, giving you the best chance of being able béo fight off the onset of a cold or flu. Next, do exercise regularly because it has enhancing immune-system that can help ward off illness. Finally, eat more fruits béo get vitamin C that might prevent the common cold. Furthermore, you had better drink more milk, this will be help you healthy and stronger béo prevent the cold.

Dịch:

Để có 1 sức khỏe tốt có rất nhiều cách. Trước hết là giấc ngủ và dinh dưỡng giúp ngăn dự phòng sự phát khởi của cảm lạnh hoặc cúm, 1 lối sống lành mạnh giúp hệ thống miễn nhiễm của bạn ở hiện trạng tốt nhất có thể, đem đến cho bạn thời cơ tốt nhất để chống lại sự tấn công của cảm lạnh hoặc cúm. Tiếp theo, cộng đồng dục thường xuyên vì nó có chức năng tăng nhanh hệ thống miễn nhiễm có thể giúp ngăn dự phòng bệnh tật. Cuối cùng, ăn nhiều trái cây hơn để phân phối vitamin C có thể ngăn dự phòng cảm lạnh thông thường. Hơn nữa, bạn nên uống nhiều sữa hơn, điều này sẽ giúp bạn mạnh khỏe và chống lại cảm lạnh.

2. Đoạn văn mẫu số 2

To have a good health, especially for your eyes, you should have a balanced diet. For instant, you had better eat vegetables and fruits whose colors are yellow or orange. The reason is that they contains lots of vitamins that are good for health. Secondly, you should keep a distance at least 35 centimet when reading a book or sit correctly when working. Last but not least, you should take enough sleep. You’d better sleep at least 6 or 8 hours a day because it will boost your mind. Moreover, do not go béo bed late or watch TV over night.

Dịch:

Để có 1 sức khỏe tốt, đặc trưng cho đôi mắt của bạn, bạn nên có 1 cơ chế ăn uống điều độ. Tỉ dụ như bạn nên ăn rau và trái cây có màu vàng hoặc cam. Nguyên nhân là do chúng chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Thứ 2, bạn nên giữ khoảng cách chí ít 35 centimet lúc đọc sách hoặc ngồi đúng tư thế lúc làm việc. Cuối cùng nhưng mà ko kém phần quan trọng, bạn nên ngủ đủ giấc. Bạn nên ngủ chí ít 6 hoặc 8 tiếng mỗi ngày vì nó sẽ xúc tiến ý thức của bạn. Hơn nữa, ko đi ngủ muộn hoặc xem TV qua đêm.

3. Đoạn văn mẫu số 3

Health and fitness means a lot béo our life, so people find many many ways béo have a good health. You should maintain a healthy diet. Healthy foods such as vegetables, fruit, grains, etc., are an important part of keeping my body nutrition at its optimum. Processing fatty and sugary foods don’t give the immune-boosting protection that healthier food does. Sugary foods can decrease immune function. Next, you had better drink 2-litter- water a day béo provide enough amount of water for your body. Finally, make sure that you get adequate sleep every night, get at least seven béo eight hours sleep nightly.

Dịch:

Sức khỏe và thể lực có ý nghĩa rất béo đối với cuộc sống của chúng ta, vì thế mọi người tìm nhiều cách để có 1 sức khỏe tốt. Bạn nên duy trì 1 cơ chế ăn uống lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc, v.v., là 1 phần quan trọng trong việc giữ cho dinh dưỡng thân thể ở mức tối ưu. Chế biến thực phẩm phệ và đường ko phân phối bản lĩnh bảo vệ tăng nhanh miễn nhiễm như thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm có đường có thể làm giảm tác dụng miễn nhiễm. Tiếp theo, bạn nên uống 2 lít nước mỗi ngày để phân phối đủ lượng nước cho thân thể. Cuối cùng, hãy bảo đảm rằng bạn ngủ đủ giấc mỗi đêm, ngủ chí ít từ 7 tới 8 giờ mỗi đêm.

4. Đoạn văn mẫu số 4

Being healthy should be a part of our lifestyle as a whole. Good health and a happy mind are priceless possessions that one can have. If one is healthy, he or she can always work on getting wealth, however, wealth without good health is useless. Going on a daily walk, pursuing a hobby, staying fit, eating well can be various ways béo maintain your health. It is necessary béo live a healthy life béo prevent chronic diseases and illnesses. It is also important béo feel good about yourself and take care of your health for enhanced self-esteem and self-image. Good health brings us joy, happiness and gratefulness. Adopting a healthy lifestyle by doing what is right for your body hence becomes really important for us at a young age.

Dịch:

Sống mạnh khỏe cần phải là 1 phần trong lối sống của chúng ta. 1 sức khỏe tốt và tâm hồn vui vẻ là của cải vô giá nhưng mỗi người muốn có được. Nếu 1 người mạnh khỏe, người đấy luôn có thể làm việc để có được sự sang giàu, ngoài ra, sự sang giàu nhưng ko có sức khỏe tốt là vô dụng. Đi bộ hàng ngày, đeo đuổi thị hiếu, gìn giữ sức khỏe, ăn uống điều độ có thể là những cách không giống nhau để duy trì sức khỏe của bạn. Cần sống lành mạnh ngừa ốm đau, bệnh tật. Điều quan trọng là cảm thấy ưng ý về bản thân và chăm nom sức khỏe của bạn để tăng lên lòng tự tôn và hình ảnh bản thân. Sức khỏe tốt đem đến cho chúng ta thú vui, hạnh phúc và lòng hàm ơn. Sống 1 lối sống lành mạnh bằng cách làm những gì thích hợp với thân thể của bạn vì vậy đã trở thành đích thực quan trọng đối với chúng ta lúc còn trẻ.

5. Đoạn văn mẫu số 5

It is a very old maxim that “Health is Wealth”. A healthy person can work with efficiency béo earn wealth. The man who is not having a good health spends lots of money on medicines and doctors. He is never cheer­ful. That is why Health is Wealth. Healthy body is always dependent on the healthy mind. So we have béo take precautions for building up a good health. Besides, for maintaining good health we should always be away from the bad habits like smoking and drinking. We should have morning walk regularly, light exercise in fresh air and a stroll after dinner. We should not be jealous of others. We should always take balanced and nutritious diet. One should always develop the habits of cleanliness béo keep healthy.

Dịch:

Có 1 câu châm ngôn rất lâu đời rằng “Sức khỏe là vàng”. 1 người mạnh khỏe có thể làm việc hiệu quả để kiếm được tài sản. Người nhưng ko có sức khỏe tốt sẽ phải tốn rất nhiều tiền cho thuốc thang và thầy thuốc. Họ sẽ ko bao giờ vui vẻ. Ấy là lý do vì sao lại nói Sức khỏe là Vàng. Thân thể mạnh khỏe luôn lệ thuộc vào tâm não mạnh khỏe. Thành ra chúng ta phải ngừa để xây dựng 1 sức khỏe tốt. Ngoài ra, để duy trì sức khỏe tốt, chúng ta nên luôn tránh xa các lề thói xấu như hút thuốc và uống rượu. Chúng ta nên thường xuyên đi bộ buổi sáng, cộng đồng dục nhẹ nhõm trong ko khí trong sạch và đi dạo sau bữa tối. Chúng ta ko nên ganh tị với người khác. Chúng ta nên luôn có cơ chế ăn uống thăng bằng và tẩm bổ. 1 người nên xoành xoạch tăng trưởng lề thói sạch bóng để gìn giữ sức khỏe.

6. Đoạn văn mẫu số 6

There is no doubt that health is wealth. A wealthy man with poor health cannot enjoy his life. All his wealth is useless for him. Money cannot buy health and happiness. On the other hand, a poor man with good health still can enjoy his life. A rich man with poor health cannot enjoy a sound sleep. He cannot enjoy good food. He spends his life under many precautions and preventions; On the other hand, a poor but healthy man lives a better life. He can work hard and enjoys a sound sleep. He does not spend sleepless and restless nights. He can eat whatever he wishes. Thus, a poor but healthy man can live a better life than a rich but sick man.

Dịch:

Không có nghi ngại gì rằng sức khỏe là “vàng”. 1 người sang giàu nhưng mà sức khỏe kém chẳng thể hưởng thụ cuộc sống của mình. Tất cả tài sản của anh ta là vô dụng đối với anh ta. Tiền chẳng thể sắm được sức khỏe và hạnh phúc. Mặt khác, 1 người con trai nghèo có sức khỏe tốt vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống. 1 người con trai sang giàu nhưng mà sức khỏe kém chẳng thể hưởng thụ 1 giấc ngủ ngon. Anh ta chẳng thể thưởng thức đồ ăn ngon. Anh ta trải qua cuộc đời mình dưới nhiều ngừa và ngăn cản; Mặt khác, 1 người con trai nghèo nhưng mà mạnh khỏe sống 1 cuộc sống tốt hơn. Anh đấy có thể làm việc chịu khó và hưởng thụ 1 giấc ngủ ngon. Anh đấy chẳng phải trải qua những đêm mất ngủ và trăn trở. Anh ta có thể ăn bất kỳ thứ gì anh ta muốn. Thành ra, 1 người nghèo nhưng mà mạnh khỏe có thể sống 1 cuộc sống tốt hơn 1 người giàu nhưng mà bệnh tật.

7. Đoạn văn mẫu số 7

Exercise offers so many health benefits. Something like walking for half an hour a day dramatically reduces the risk of heart disease, diabetes, and several forms of cancer, including colon cancer, one of the leading killers. Exercise can help prevent excess weight gain or help maintain weight loss. When you engage in physical activity, you burn calories. The more intense the activity, the more calories you burn. Regular trips béo the gym are great, but don’t worry if you can’t find a large chunk of time béo exercise every day. To reap the benefits of exercise, just get more active throughout your day — take the stairs instead of the elevator or do household chores. A 2008 study by researchers at Brigham and Women’s Hospital in Boston showed that regular exercise lowered the risk of dying prematurely by 30%.

Dịch:

Số đông dục phân phối rất nhiều ích lợi sức khỏe. Dễ dàng như đi bộ nhanh trong nửa giờ mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và 1 số dạng ung thư, bao gồm ung thư ruột già, 1 trong những căn bệnh làm thịt người bậc nhất. Số đông dục có thể giúp ngăn dự phòng tăng cân quá mức hoặc giúp duy trì sự giảm cân. Khi bạn tham dự vào hoạt động thể chất, bạn đốt cháy calo. Các hoạt động càng mạnh bạo hơn, bạn đốt càng nhiều calo. Đi thường xuyên tới phòng cộng đồng dục là rất khả quan, nhưng mà đừng lo âu nếu bạn ko có 1 khoảng thời kì dài để tập dượt mỗi ngày. Để có được những ích lợi của việc cộng đồng dục, hãy hoạt động hăng hái hơn trong suốt cả ngày – đi thang bộ thay vì cầu thang máy hoặc làm việc nhà. 1 nghiên cứu 5 2008 của các nhà nghiên cứu tại Brigham và Bệnh viện Phụ nữ ở Boston cho thấy rằng cộng đồng dục thường xuyên làm giảm nguy cơ tử vong sớm đến 30%

8. Đoạn văn mẫu số 8

It is very true that Health is Wealth. As, it is only our good health which stay with us in any bad or good circumstances. Nobody in this world can help us in bad times. So, if our health is good, we can bear any bad circumstances in our life. If one is not healthy, he/she would definitely suffer health related or other difficulties in life instead of enjoying the life. In order béo maintain a good health we need béo eat balanced food, daily mild exercises, fresh air, clean water, maintain good posture, enough sleep and rest, maintain cleanliness, regular medical check-ups, follow our elders, parents, and teachers etc.

Dịch:

Đúng là Sức khỏe là tài sản. Chỉ có sức khỏe tốt mới ở lại với chúng ta trong mọi tình cảnh xấu hay tốt. Không người nào trên toàn cầu này có thể giúp chúng ta trong những khi tồi tệ. Thành ra, nếu sức khỏe của chúng ta tốt, chúng ta có thể chịu đựng bất cứ tình cảnh xấu nào trong cuộc sống. Nếu 1 người ko mạnh khỏe, người đấy kiên cố sẽ gặp phải những gian nan liên can tới sức khỏe hoặc các gian nan khác trong cuộc sống thay vì hưởng thụ cuộc sống. Để duy trì 1 sức khoẻ tốt chúng ta cần ăn uống điều độ, cộng đồng dục nhẹ nhõm hàng ngày, ko khí trong sạch, nước sạch, giữ tư thế tốt, ngủ nghỉ đủ giấc, gìn giữ vệ sinh sạch bóng, khám sức khoẻ định kỳ, làm theo người béo tuổi, ba má và thầy cô.

9. Đoạn văn mẫu số 9

I think we need béo stay healthy béo prevent the flu, keep as healthy as i can by taking good care of myself. Sleep and nutritional considerations are help béo prevent the onset of a cold or flu, a healthy lifestyle helps my immune system béo be in its best possible shape, giving me the best chance of being able béo fight off the onset of a cold or flu. I need béo eat healthily. Healthy foods such as vegetables, fruit, grains, etc., are an important part of keeping my body nutrition at its optimum. Processing fatty and sugary foods don’t give the immune-boosting protection that healthier food does. Sugary foods can decrease immune function.

Dịch:

Tôi nghĩ chúng ta cần gìn giữ sức khỏe để phòng tránh bệnh cúm, gìn giữ sức khỏe tốt nhất có thể bằng cách chăm nom bản thân thật tốt. Cân nhắc về giấc ngủ và dinh dưỡng giúp ngăn dự phòng sự phát khởi của cảm lạnh hoặc cúm, lối sống lành mạnh giúp hệ thống miễn nhiễm của tôi ở hiện trạng tốt nhất có thể, cho tôi thời cơ tốt nhất để chống lại sự tấn công của cảm lạnh hoặc cúm. Tôi cần ăn uống lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc, v.v., là 1 phần quan trọng để giữ cho dinh dưỡng thân thể ở mức tối ưu. Chế biến thực phẩm phệ và đường ko phân phối bản lĩnh bảo vệ tăng nhanh miễn nhiễm như thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm có đường có thể làm giảm tác dụng miễn nhiễm.

10. Đoạn văn mẫu số 10

Health is not just about what you are eating or how you physically appear béo be. It’s also about what you are displaying in your behaviour, manifesting in your thoughts and speaking in your words. In today’s era there is so much competition at every step in life where everyone wants béo outperform the others, be it at school or office. Students start running this rat race since children where they fail béo recognize the fact that their health comes first. It is only when we are healthy that we can work béo our best potentials. Health is a wealth even better than gold. One who does not have good mental health fails béo maintain good physical strength and stamina. Besides, the greatest source of happiness is spending quality time with loved ones. Hence, when you are very healthy, you will have more times and can enjoy these quality times completely. So It is important béo maintain a healthy lifestyle.

Dịch:

Sức khỏe ko chỉ nằm ở việc bạn đang ăn gì hay thể chất của bạn như thế nào. Nó cũng nói về những gì bạn đang trình bày trong hành vi của mình, trình bày trong nghĩ suy và cách nói của bạn. Trong thời đại hiện tại, có rất nhiều sự cạnh tranh ở mọi bước trong cuộc sống, nơi mọi người đều muốn vượt bậc hơn những người khác, có thể là ở trường học hoặc văn phòng. Học trò mở đầu chạy cuộc đua chuột này tính từ lúc lúc những đứa trẻ ko nhận thức được sự thực rằng sức khỏe của mình là trên hết. Chỉ lúc mạnh khỏe, chúng ta mới có thể phát huy hết bản lĩnh của mình. Sức khỏe là tài sản thậm chí còn tốt hơn vàng. Người ko có sức khỏe ý thức tốt sẽ ko duy trì được thể lực và sức chịu đựng tốt. Kế bên đấy, nguồn hạnh phúc béo nhất là dành thời kì chất lượng cho những người nhà yêu. Do đấy, lúc bạn rất mạnh khỏe, bạn sẽ có nhiều thời kì hơn và có thể hưởng thụ những khoảng thời kì chất lượng này 1 cách toàn vẹn. Thành ra Điều quan trọng là phải duy trì 1 lối sống lành mạnh.

11. Đoạn văn mẫu số 11

Health has always been a concern of everyone in this world and it is true that no one wants béo lead an unhealthy life. However, people’s health these days is definitely not as good as that in the past. There are some reasons that can explain this case. First, we are too busy béo look after ourselves. Society is becoming more modern, which requires more contribution from the citizens, especially the young people. Therefore, we spend most of our time working and ignore our health. Eventually, our health gets worse so quietly that we cannot even realize. While in the past, although people were also busy, they were not under so much pressure as we are now. Second, due béo heavy workload, we are putting up with stress, strain and depression. Our health can never be good if our spirit life is not treated well. We spend all day sitting in front of the computer, thinking about our work or trying béo keep up with other people. This will result in the increase in stress and depression. In conclusion, these are the main reasons that explain why our health is worse compared béo people in the past. We should improve our health from now on, if we do not want béo regret in the future.

Dịch:

Sức khỏe luôn là mối ân cần của mọi người trên toàn cầu này và ko người nào muốn sống 1 cuộc sống ko mạnh khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe con người hiện tại kiên cố ko bằng những người trước đây. Có 1 số lý do có thể giảng giải trạng thái này. Trước hết, chúng ta quá bận để chăm nom bản thân. Xã hội đang tiên tiến hơn, đề nghị sự đóng góp nhiều hơn từ công dân, đặc trưng là những người trẻ. Thành ra, chúng ta dành phần béo thời kì làm việc và lờ đi trạng thái sức khỏe của chúng ta. Dần dà, sức khỏe chúng ta tệ hơn trong lặng lẽ tới nỗi chúng ta chẳng thể nhìn thấy. Trong lúc đấy trong dĩ vãng, mặc dầu mọi người cũng bận bịu, nhưng mà họ ko bị sức ép như chúng ta hiện thời. Thứ 2, vì khối lượng công tác quá tải, chúng ta đang chịu đựng với sức ép và trầm cảm. Sức khỏe chúng ta ko bao giờ có thể tốt được nếu đời sống ý thức của chúng ta ko được đối xử tốt. Chúng ta dành cả ngày ngồi trước máy tính, nghĩ về công tác và nỗ lực bắt kịp người khác. Điều này sẽ dẫn tới sự ngày càng tăng sức ép. Tóm lại, đây là những lý do chính giảng giải tại sao sức khỏe chúng ta đang tệ hơn so với những người đi trước. Chúng ta nên cải thiện sức khỏe từ hiện thời, nếu ko muốn ăn năn về sau.

12. Đoạn văn mẫu số 12

Health is definitely the most important thing in a person’s life. Only when we take care of ourselves can we achieve other things in our life. In this essay, I will suggest some basic ways béo protect our health.

Most importantly, we should maintain some good habits for long-term benefits. First, we should do exercises regularly in order béo have a good shape. Second, having a balanced diet is necessary. If we eat clean, we can avoid a lot of diseases. Third, we ought béo go béo bed and get up early. Doing this everyday will help us have enough energy béo work and study.

In addition, having a good spirit is another approach béo keep fit and stay healthy. We should not be stressful or depressing since those emotions are really harmful for our health. To control our emotions from getting worse, it is suggested that we take a rest, use computers less, or think about positive things. We should also enjoy some interesting activities such as drawing, playing instruments, or playing sports. This will improve our spirits considerably. To sum up, these are some ways béo make our health better. If we can be patient and do them regularly, our health will get better.

Dịch:

Sức khỏe kiên cố là điều quan trọng nhất trong cuộc sống con người. Chỉ lúc chúng ta chăm nom bản thân thì mới có thể đạt được những điều khác trong cuộc sống. Ở bài viết này, em sẽ đề nghị 1 số cách để bảo vệ sức khỏe.

Quan trọng nhất, chúng ta nên duy trì 1 số lề thói tốt cho ích lợi dài lâu. Trước hết, chúng ta nên cộng đồng dục điều độ để có dạng hình tốt. Thứ 2, ăn uống điều độ là rất thiết yếu. Nếu chúng ta ăn sạch, chúng ta có thể ngăn dự phòng được nhiều bệnh tật. Thứ 3, chúng ta nên ngủ và dậy sớm. Làm điều này mỗi ngày sẽ giúp ta có đủ năng lượng để học tập và làm việc.

Ngoài ra, có 1 cuộc sống ý thức tốt là 1 bí quyết khác để gìn giữ sức khỏe. Chúng ta ko nên căng thẳng bởi vì những xúc cảm này sẽ có hại cho chúng ta. Để kiểm soát tâm cảnh, chúng ta nên ngơi nghỉ, bằng máy tính ít hơn hoặc nghĩ tới những điều hăng hái. Chúng ta cũng nên làm những điều thú vị như vẽ, chơi nhạc cụ hoặc thể thao. Điều này sẽ cải thiện ý thức chúng ta đáng kể. Tóm lại, đây là 1 số cách làm sức khỏe chúng ta tốt hơn. Nếu chúng ta có thể nhẫn nại và làm những điều này thường xuyên, sức khỏe chúng ta sẽ được cải thiện.

13. Đoạn văn mẫu số 13

All of us want béo have good health because we cannot buy health even if we are rich. In my opinion, health is better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activities. Moreover, we could help others, bring happiness béo them. With good health, we could be interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serve ourselves in daily life, become other’s load, we are easy béo be angry or bored with everything. In summary, health is better than wealth.

Dịch:

Tất cả chúng ta đều muốn có 1 sức khỏe tốt bởi vì chúng ta chẳng thể sắm được sức khỏe cho dù chúng ta sang giàu. Theo tôi, sức khỏe tốt hơn tài sản vì nếu có sức khỏe tốt, nhưng mà ko sang giàu, chúng ta có thể làm những gì mình muốn, làm những công tác gian nan và chuyên dụng cho bản thân trong sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, chúng tôi có thể hỗ trợ người khác, đem đến hạnh phúc cho họ. Với sức khỏe tốt, chúng ta có thể trở thành thú vị. Ngược lại, nếu chúng ta sang giàu nhưng mà ko mạnh khỏe, chúng ta sẽ lệ thuộc vào người khác vì chẳng thể chuyên dụng cho mình trong cuộc sống hàng ngày, biến thành gánh nặng của người khác, chúng ta dễ cáu giận hoặc buồn bực với mọi thứ. Tóm lại, sức khỏe tốt hơn tài sản.

14. Đoạn văn mẫu số 14

Health is very important for our life so we should do more exercise eat more fruit or vegetables,sleep more.We should not eat more junk food because we are putting on weight .We should not watch TV because will hurts our eyes .We should eat more fresh fish ,like sushi and will be healthier .We should not seafood because we feel sick and we have a stomachache.

Dịch:

Sức khỏe rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, vì thế chúng ta nên cộng đồng dục nhiều hơn ăn nhiều trái cây hoặc rau quả, ngủ nhiều hơn, ko nên ăn nhiều đồ ăn vặt vì chúng ta đang tăng cân, ko nên xem tivi vì sẽ đau mắt. nhiều cá tươi như sushi sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Chúng ta ko nên ăn hải sản vì cảm thấy buồn nôn và đau bụng.

15. Đoạn văn mẫu số 15

Our health is limited. If we do not know how béo take care of it properly, we will get sick and not be healthy. To stay healthy I have a reasonable diet and play sports regularly. I eat a lot of meat, fish and green vegetables. I limit eating fast food and foods that contain a lot of fat. I try béo drink two liters of water a day every day. Drinking plenty of water helps the digestive process work better. At the same time, when the body is well-hydrated, my skin will also be more beautiful. I usually play sports like badminton or volleyball. Due béo busy work, I can’t go béo bed early. However, I also try not béo stay up too late. Thanks béo a scientific diet along with a reasonable time béo play sports, my health is relatively good. I rarely get sick. I always try béo live healthy béo bring good things béo my family, loved ones and society.

Dịch:

Sức khỏe của chúng ta là có hạn. Nếu chúng ta ko biết gìn giữ nó đúng cách thì chúng ta sẽ bị bệnh và ko còn mạnh khỏe. Để gìn giữ sức khỏe tôi có cơ chế ăn uống có lí và chơi thể thao thường xuyên. Tôi ăn nhiều thịt, cá và rau xanh. Tôi giảm thiểu ăn những đồ ăn nhanh và đồ ăn có chứa nhiều chất phệ. Mỗi ngày tôi nỗ lực uống đủ 2 lít nước 1 ngày. Việc uống nhiều nước giúp công đoạn tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Cùng lúc, lúc thân thể được phân phối đủ nước làn da của tôi cũng sẽ đẹp hơn. Tôi thường chơi các môn thể thao như cầu lông hoặc bóng chuyền. Do công tác bận bịu nên tôi chẳng thể đi ngủ sớm. Tuy nhiên tôi cũng nỗ lực để bản thân ko thức quá khuya. Nhờ có cơ chế ăn uống khoa học cộng với thời kì chơi thể thao cân đối nhưng sức khỏe của tôi hơi hơi tốt. Tôi ít lúc bị ốm. Tôi luôn nỗ lực sống mạnh khỏe để đem đến những điều tốt đẹp cho gia đình, những người nhà yêu của tôi và xã hội.

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Top 15 đoạn văn Tiếng Anh viết về cách gìn giữ sức khỏe tuyển chọn. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

  • Top các đoạn văn Tiếng Anh viết về ngày nghỉ cuối tuần hay nhất
  • 1 số đoạn văn Tiếng Anh viết về thị hiếu chơi cầu lông hay

Chúc các em học tập tốt!

.

Similar Posts