Wiki

Verilog

Verilog
Mẫu hình Structured
Xuất hiện lần đầu 1984 (1984)
Phiên bản ổn định IEEE 1364-2005
/ 9 tháng 11 năm 2005; 15 năm trước (2005-11-09)
Kiểm tra kiểu Static, weak
Phần mở rộng tên tập tin .v, .vh
Phương ngữ
Verilog-AMS
Ảnh hưởng bởi
C, Fortran
Ảnh hưởng tới
SystemVerilog
 • Programmable Logic/Verilog tại Wikibooks

Verilog, được tiêu chuẩn hóa thành IEEE 1364, là ngôn ngữ mô tả phần cứng (hardware description language, viết tắt: HDL) được sử dụng để mô hình hóa các hệ thống điện tử. Nó được sử dụng phổ biến nhất trong thiết kế và xác minh các mạch kỹ thuật số ở trừu tượng mức chuyển thanh ghi. Nó cũng được sử dụng trong việc xác minh các mạch tương tự và mạch tín hiệu hỗn hợp, cũng như trong thiết kế các mạch di truyền. Vào năm 2009, tiêu chuẩn Verilog (IEEE 1364-2005) đã được hợp nhất vào tiêu chuẩn SystemVerilog, tạo ra tiêu chuẩn IEEE 1800-2009. Kể từ đó, Verilog chính thức là một phần của ngôn ngữ SystemVerilog. Phiên bản hiện tại là tiêu chuẩn IEEE 1800-2017.

Related Articles

Tổng quan


Ví dụ


Một ví dụ đơn giản về hai flip-flop sau:

Phần mềm mô phỏng


Để biết thông tin về trình giả lập Verilog, hãy xem danh sách trình giả lập Verilog.

Xem thêm


Tài liệu bổ sung

 • Danh sách trình giả lập Verilog
 • Waveform viewer
 • SystemVerilog Direct Programming Interface (DPI)
 • Verilog Procedural Interface (VPI)

Ngôn ngữ tương tự

 • VHDL
 • SystemC – Thư viện C ++ cung cấp ngữ nghĩa hướng sự kiện HDL
 • SystemVerilog
 • OpenVera
 • e (ngôn ngữ xác minh)
 • Property Specification Language

Check Also
Close
Back to top button