Wiki

Tương đối

Tương đối, trong tiếng Việt có thể bao gồm các nghĩa:

  • Là phụ từ chỉ mức độ ở mức trên “không…lắm” nhưng dưới “rất”, thường đứng trước tính từ. Đồng nghĩa với phụ từ “khá”. Ví dụ: Tương đối tốt.
  • Là tính từ chỉ mức độ ở mức trên “trung bình” nhưng dưới “tốt”. Đồng nghĩa với tính từ “khá”, “kha khá”. Ví dụ: Cháu làm bài thi cũng tương đối; hình thức trông cũng tương đối.
  • Có sự so sánh với cái khác bằng một tỉ lệ (phép chia); có điều kiện, không tự có một mình. Ví dụ: Độ ẩm tương đối, biểu đồ tương đối. (Gần nghĩa: biểu kiến).
  • Tính tương đối: Tính chất nêu lên một kết luận có thể đúng trong điều kiện này nhưng lại không đúng trong điều kiện khác. Ví dụ: Chân lý tương đối.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Tương đối.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—KTHN—

Back to top button