Thông tư 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2021

Thông tư số 71/2020/TT-BTC

Thông tư 71/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023.

Không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành

Ngày 30/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 71/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023.
Cụ thể, Bộ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:

Trước hết, các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát tổng thể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng ghép theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách chồng chéo, trùng lặp, kém hiệu quả; không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

Bên cạnh đó, đối với các cơ quan, đơn vị ở trung ương đang áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thù theo quy định của các cấp có thẩm quyền, yêu cầu xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 trên cơ sở các quy định thống nhất chung đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo 3530/TB-TTKQH ngày 30/3/2020 của Văn phòng Quốc hội.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết Thông tư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được KTHN VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thông tin thêm

Thông tư 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2021

#Thông #tư #712020TTBTC #hướng #dẫn #xây #dựng #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

[rule_3_plain]

#Thông #tư #712020TTBTC #hướng #dẫn #xây #dựng #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

Thông tư số 71/2020/TT-BTC

Thông tư 71/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023.

Không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành

Ngày 30/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 71/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023.Cụ thể, Bộ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:

Trước hết, các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát tổng thể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng ghép theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách chồng chéo, trùng lặp, kém hiệu quả; không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

Bên cạnh đó, đối với các cơ quan, đơn vị ở trung ương đang áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thù theo quy định của các cấp có thẩm quyền, yêu cầu xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 trên cơ sở các quy định thống nhất chung đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo 3530/TB-TTKQH ngày 30/3/2020 của Văn phòng Quốc hội.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết Thông tư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được KTHN VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

TagsHoatieu.vn Tài chính – Ngân hàng Văn bản pháp luật

#Thông #tư #712020TTBTC #hướng #dẫn #xây #dựng #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

[rule_2_plain]

#Thông #tư #712020TTBTC #hướng #dẫn #xây #dựng #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

[rule_2_plain]

#Thông #tư #712020TTBTC #hướng #dẫn #xây #dựng #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

[rule_3_plain]

#Thông #tư #712020TTBTC #hướng #dẫn #xây #dựng #dự #toán #ngân #sách #nhà #nước

Thông tư số 71/2020/TT-BTC

Thông tư 71/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023.

Không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành

Ngày 30/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 71/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023.Cụ thể, Bộ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:

Trước hết, các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát tổng thể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng ghép theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách chồng chéo, trùng lặp, kém hiệu quả; không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

Bên cạnh đó, đối với các cơ quan, đơn vị ở trung ương đang áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thù theo quy định của các cấp có thẩm quyền, yêu cầu xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 trên cơ sở các quy định thống nhất chung đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo 3530/TB-TTKQH ngày 30/3/2020 của Văn phòng Quốc hội.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết Thông tư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được KTHN VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

TagsHoatieu.vn Tài chính – Ngân hàng Văn bản pháp luật


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thong-tu-71-2020-tt-btc-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2021/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button