Wiki

Top 8 สัญลักษณ์ โอห์มมิเตอร์

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ สัญลักษณ์ โอห์มมิเตอร์ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

สัญลักษณ์ โอห์มมิเตอร์

รูปภาพสำหรับคำหลัก: สัญลักษณ์ โอห์มมิเตอร์

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ โอห์มมิเตอร์

1. เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า – วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

 • ผู้เขียนบทความ: www.lampangpoly.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23481 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า – วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series Ohmmeter) มีโครงสร้างเป็นวงจรอนุกรมประกอบด้วยแบตเตอรี่ ตัวต้านปรับค่าได้และแอมมิเตอร์ ก่อนทำการวัดให้ต่อปลายสายวัด

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ย่าน R x 1 วัดค่าความต้านทานได้ 0
  – 500
  ย่าน R x 10 วัดค่าความต้านทานได้ 10
  – 5k
  ย่าน R x 100 วัดค่าความต้านทานได้ 100
  – 500k
  ย่าน R x 10k วัดค่าความต้านทานได้ 10k
  – 5M
  ย่าน R x 100k วัดค่าความต้านทานได้ 100k

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.lampangpoly.ac.th/ratwit/content/06-content.htm” width=”600″]

2. 5 โอห์มมิเตอร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า | PubHTML5

 • ผู้เขียนบทความ: pubhtml5.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31646 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 5 โอห์มมิเตอร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า | PubHTML5 c-varaha เผยแพร่ 5 โอห์มมิเตอร์ เมื่อ 2020-07-01 อ่าน 5 โอห์มมิเตอร์ … ลักษณะรูปร่างและสัญลักษณ์ ของโอห์มมิเตอร์ แสดงดังรูปที่ 5.1 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เรือ่ ง โอหม์ มเิ ตอร์ (OHMMETER) วัตถปุ ระสงค์ 1. สร้างโอห์มมเิ ตอร์ 2. อธบิ ายการทางานของโอหม์ มิเตอรไ์ ด้ 3. คานวณหาค่าความตา้ นทานทีใ่ ช้ในการ สรา้ งโอห์มมเิ ตอรไ์ ด้ 4. ปรบั เปลี่ยนสเกลหนา้ ปทั ม์ของโอห์มมเิ ตอรไ์ ด้ 5. ใชง้ านและบารงุ รักษาโอห์มมเิ ตอรไ์ ด้ เนอ้ื หาสาระ การหาคา่ ความตา้ นทานเร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pubhtml5.com/djsq/opue/basic” width=”600″]

3. MΩ – วิกิพจนานุกรม

 • ผู้เขียนบทความ: th.wiktionary.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32328 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ MΩ – วิกิพจนานุกรม (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ เมกะโอห์ม ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของความต้านทานไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 106 โอห์ม.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wiktionary.org/wiki/M%CE%A9″ width=”600″]

4. โอห์มมิเตอร์สัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ความต้านทานไฟฟ้าและสื่อนำ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pngegg.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21057 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โอห์มมิเตอร์สัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ความต้านทานไฟฟ้าและสื่อนำ … โอห์มมิเตอร์สัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ความต้านทานไฟฟ้าและสื่อนำไฟฟ้า, vape, … กฎของโอห์ม มัลติมิเตอร์สัญลักษณ์โอห์มมิเตอร์, ยู, กระแสไฟ, ดำและขาว png …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์, DMCA Contact Us

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pngegg.com/th/png-yhepo” width=”600″]

5. โอห์มมิเตอร์ | โวลต์มิเตอร์ เครื่องมือวัดไฟฟ้า

 • ผู้เขียนบทความ: tungelectronic.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31912 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โอห์มมิเตอร์ | โวลต์มิเตอร์ เครื่องมือวัดไฟฟ้า โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ จะประกอบด้วยเครื่องวัดชนิดขดลวดเลื่อนที่ต่ออันดับกับตัวความต้านทานและตัวแบตเตอร์รี่ ในวงจรโอห์มมิเตอร์จะมีค่าความต้านทานจะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เครื่องมือ
  เครื่องมือ, เครื่องมือวัด, เครื่องมือวัดไฟฟ้า, แอมป์มิเตอร์, โวลต์มิเตอร์, โอห์มมิเตอร์ tungelectronic
  6:00 am

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://tungelectronic.wordpress.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/” width=”600″]

6. โอห์มมิเตอร์

 • ผู้เขียนบทความ: illustrationprize.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5461 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โอห์มมิเตอร์ ในชุดโอห์มมิเตอร์ความต้านทานการวัดส่วนประกอบหรือวงจรเชื่อมต่อเป็นอนุกรมกับเครื่องวัด … shunt ประเภทโอห์มมิเตอร์มีเครื่องหมายศูนย์ (ไม่มีกระแสไฟฟ้า) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โอห์มมิเตอร์ให้ค่าโดยประมาณของความต้านทาน มันเป็นแบบพกพามากและใช้ในห้องปฏิบัติการ มันเป็นสามประเภท; พวกมันคือซีรีย์โอห์มมิเตอร์, โอห์มมิเตอร์ปัดและโอห์มมิเตอร์หลายช่วง คำอธิบายรายละเอียดของประเภทของพวกเขาได้รับด้านล่าง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://illustrationprize.com/th/193-ohmmeter.html” width=”600″]

7. การวัดความต้านทานในวงจร dc ac

 • ผู้เขียนบทความ: thesensearnon.blogspot.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15161 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การวัดความต้านทานในวงจร dc ac โอห์มมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาใช้งานจริงนั้นจะมีย่านการวัดค่าความต้านทานหลายย่านการวัดตั้งแต่วัดค่าความ … รูปร่างสัญลักษณ์และตำแหน่งขาของตัวต้านทานปรับค่าได้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://thesensearnon.blogspot.com/p/dc-ac.html” width=”600″]

8. หน่วยไฟฟ้าโอห์ม (Ω) – RT

 • ผู้เขียนบทความ: www.rapidtables.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31748 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หน่วยไฟฟ้าโอห์ม (Ω) – RT โอห์มเป็นหน่วยไฟฟ้าของความต้านทาน สัญลักษณ์โอห์มคือΩ. … โอห์มมิเตอร์. โอห์มมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดที่ใช้วัดความต้านทาน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โอห์มมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดที่ใช้วัดความต้านทาน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.rapidtables.org/th/electric/ohm.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ โอห์มมิเตอร์

Back to top button