Wiki

Top 12 ภาษา และ วรรณกรรม

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ภาษา และ วรรณกรรม บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ภาษา และ วรรณกรรม

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ภาษา และ วรรณกรรม

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ภาษา และ วรรณกรรม

1. ภาษาและวรรณกรรม – Sanook! พีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: guru.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13711 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาและวรรณกรรม – Sanook! พีเดีย รวบรวมความรู้ ภาษาและวรรณกรรม เกร็ดความรู้ คลังสาระ สารานุกรมออนไลน์ เพื่อคนไทย และสังคมไทย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://guru.sanook.com/pedia/language/” width=”600″]

2. ภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรม – ThaiGoodView.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigoodview.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21069 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรม – ThaiGoodView.com วรรณกรรม เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น และสร้างสรรค์ขึ้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มี ความหมายตามนัยยะ หมายถึง กรรม ที่เกิดขึ้นจากต่างคน ต่างวรรณะ หมายความว่า วรรณะหรือชนชั้นต่างกันก็จะใช้คำต่างกัน คำคำนี้ มีปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2475 คำว่า วรรณกรรม อาจเทียบเคียงได้กับคำภาษาอังกฤษว่า Literary work หรือ general literature ความ หมายแปลตามรู…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thaigoodview.com/node/201052″ width=”600″]

3. บทที่5 ภาษาและวรรณกรรม – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | AnyFlip

 • ผู้เขียนบทความ: anyflip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30044 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทที่5 ภาษาและวรรณกรรม – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | AnyFlip ไทยทมี่ ภี าษาและวรรณกรรมเป็นของตนเองไม่น้อยกว่า 700 ปมี าแล้ว ดงั ทีผ่ เู้ ขียนจะไดน้ าเสนอตอ่ ไปน้ี ความหมายของภาษา ภาษา คอื เสยี งหรือทา่ ทาง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทที่ 5 ภาษาและวรรณกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรมเป็นสิ่งท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของชาติไทยได้อีกสิ่งหน่ึงเพราะการที่เรามีภาษาเป็นของเราเองโดยมิต้องยืมภาษาของชาติอื่นมาใช้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และถ้าเราสามารถนาภาษาท่ีใช้มาพัฒนาให้สูงข้ึนเช่น กาหนดให้การเขียนมีสัมผัสมีเสียงสูงตา่ มีความ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://anyflip.com/wbozh/mcvm/basic” width=”600″]

4. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย – ThaiJo

 • ผู้เขียนบทความ: so04.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12313 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย – ThaiJo วารสารภาษาและวรรณคดีไทย เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ของศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:    วารสารภาษาและวรรณคดีไทย เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ของศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit” width=”600″]

5. ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน

 • ผู้เขียนบทความ: shop.kku.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10318 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน หนังสือ : ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ผู้แต่ง : ครูประมวล พิมพ์เสน ISBN : G0260 Barcode : G0260 ครั้งที่พิมพ์/ปีพิมพ์ : 3 / 2554 ขนาดหนังสือ : กว้าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หนังสือ : ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://shop.kku.ac.th/product/5827/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99″ width=”600″]

6. ภาษาและวรรณกรรม ต่างประเทศ | IDP ประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.idp.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5861 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาและวรรณกรรม ต่างประเทศ | IDP ประเทศไทย ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อด้าน ภาษาและวรรณกรรม กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ที่ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐฯ แคนาดา และนิวซีแลนด์ พร้อมดำเนินการฟรีครบทุกขั้นตอน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.idp.com/thailand/search/language-and-literature/” width=”600″]

7. สาขาภาษาและวรรณกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: clw-project.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18836 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาขาภาษาและวรรณกรรม ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษาทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้ง ด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดทำสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภาษาชอง อาหารชอง และประเพณีชอง เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้สืบทอด : นางรำแพน ศิลาปาน ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและประเพณี จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น : – ภาษาชอง – ประเพณีผีหิ้ง – อาหารชอง (แกงป่า)…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://clw-project.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/” width=”600″]

8. นายสุชิน หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkanmark.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3103 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นายสุชิน หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม การทำงาน. นายสุชิน หยดย้อย ได้อุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา ได้พยายามศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ภาษาและวรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณีชุมชน ให้แก่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นายสุชิน  หยดย้อย  ได้อุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา ได้พยายามศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ภาษาและวรรณกรรม  วัฒนธรรม ประเพณีชุมชน ให้แก่ผู้สนใจและได้เป็นวิทยากรอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเป็นอาสาสมัครพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  เป็นพิธีกรในด้านศาสนา และมีความสนใจในด้านพิธีกรรมและโหรา – …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkanmark.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/464/” width=”600″]

9. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี – ประเพณี ภาษา และวรรณกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: archive.oas.psu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30154 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี – ประเพณี ภาษา และวรรณกรรม เดือนนี้ 95. รวม 226284. Currently are 2 guests and no members online. You are here: หน้าแรก · ประเพณี ภาษา และวรรณกรรม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สัปดาห์นี้ 13

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://archive.oas.psu.ac.th/pn/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/37-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html” width=”600″]

10. ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวรรณกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.info.ru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19354 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวรรณกรรม หน้าแรกภูมิปัญญาไทย · สาขาศิลปกรรม · สาขาอุตสาหกรรมฯ · สาขาการแพทย์แผนไทย · สาขาภาษาและวรรณกรรม · สาขาศาสนาและประเพณี · ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

   

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/mwliterary.htm” width=”600″]

11. การศึกษาภาษาและวรรณคดี | วรรณกรรมท้องถิ่น

 • ผู้เขียนบทความ: chontee55.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23447 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การศึกษาภาษาและวรรณคดี | วรรณกรรมท้องถิ่น สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์. ภาษาถิ่นกำลังอยู่ในวิกฤติ วรรณกรรมท้องถิ่นกำลังล่มสลาย เยาวชนไทยปัจจุบันกำลังเลิกพูดภาษาท้องถิ่นและไม่ชื่นชมวัฒนธรรม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วิกฤติวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผ่านมาและเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดคือ วิกฤติด้านภาษาถิ่นที่กำลังถูกทำลายอย่างรุนแรง (ยิ่งยง เทาประเสริฐและธารา อ่อนชมจันทร์ ๒๕๓๔) และมีแนวโน้มว่าภาษาท้องถิ่นเหล่านี้จะไม่มีโอกาสฟื้นคืนมาได้เลยเนื่องจากเด็กรุ่นใหม่หันมาพูดภาษากรุงเทพแทนภาษาท้องถิ่นมากขึ้นเรื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://chontee55.wordpress.com/2012/03/28/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5/” width=”600″]

12. เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา

 • ผู้เขียนบทความ: cmu.bookcaze.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37993 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงการสอนและการวิจัยทางภาษา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำค้น: เขียนเพื่อเรียนรู้,
  ปกิณกะ ปกิณกะ,
  บทความ,
  ภาษา,
  วรรณกรรม,
  การศึกษา,
  ภาษาไทย,
  วรรณคดี,
  นโยบายภาษา,
  หลักสูตร,
  การสอน,
  การวิจัย,
  กาเรียน,

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://cmu.bookcaze.com/index.php?route=product/product&product_id=22363″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ภาษา และ วรรณกรรม

Back to top button