Wiki

Top 11 ระบบ โปรแกรม Set

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ระบบ โปรแกรม set บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ระบบ โปรแกรม set

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ระบบ โปรแกรม set

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ระบบ โปรแกรม set

1. SET ระบบสารสนเทศ -Set::สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ::ระบบ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.specialset.bopp.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29989 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ SET ระบบสารสนเทศ -Set::สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ::ระบบ … ระบบสารสนเทศ. ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,ศึกษาสงเคราะห์,โรงเรียนเฉพาะความพิการ · ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม. 4. ประชาสัมพันธ์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.specialset.bopp.go.th/set_index/index.php” width=”600″]

2. คู่มือโปรแกรมระบบสารสนเทศ SET – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า

 • ผู้เขียนบทความ: anyflip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29735 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คู่มือโปรแกรมระบบสารสนเทศ SET – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า การจดั ทาข้อมลู นกั เรยี นพกิ ารเรียนรวมในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET 1. หลกั การและเหตุผล ตามพระราชบญั ญัติการจดั การศกึ ษาสาหรับคนพิการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดย นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวฒั น์ ศกึ ษานเิ ทศกช์ านาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 3/2563 กลุ่มนเิ ทศ ตดิ ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาพษิ ณโุ ลก เขต 1 สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการคมู่ ือการปฏบิ ตั งิ าน การจดั ทาข้อมลู นกั เรยี นพกิ ารเรียนรว…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://anyflip.com/bxxzn/wxek/basic” width=”600″]

3. สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม SET ตั้งแต่บัดนี้

 • ผู้เขียนบทความ: www.kruachieve.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28928 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม SET ตั้งแต่บัดนี้ โทร 0 2288 5547, 09 5656 2797 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็ก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านระบบสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.kruachieve.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9/” width=”600″]

4. ระบบบันทึกเวลามาโรงเรียน SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

 • ผู้เขียนบทความ: www.suksapanpanit.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26632 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบบันทึกเวลามาโรงเรียน SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน) คำค้นหา: ระบบ บันทึกเวลา SET C โปรแกรม ผู้ใช้งาน. รายละเอียด. เป็นระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน ครอบคลุมการลง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน
  ครอบคลุมการลงสถานะการมาเรียนไม่ว่าจะเป็นการ มา ลา ขาด ลาป่วย ลากิจ
  ของนักเรียนแต่ละชั้นโดยสามารถรายงานข้อมูลออกมาในรูปแบบสารสนเทศ
  และเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อกับระบบงานอื่นไม่ว่าจะเป็นระบบงานวิชาการ
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.suksapanpanit.com/index.php?route=product/product&product_id=5310″ width=”600″]

5. จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน

 • ผู้เขียนบทความ: www.srisangwankhonkaen.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3029 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน ดร.สันติ ฤาไชย. ลิงค์ระบบบริหารจัดการงาน. ระบบสถิติการลาของบุคลากร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:       เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทาง สพฐ. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้จัดกิจกรรมการอบรมโปรแกรม SET ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม SET ในการกรอกข้อมูลสารสนเทศของแต่ละคน ทั้งยังสามารถนำข้อมูลต่างๆ ในโรงเรียน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/th/news/thu-16072015-1114″ width=”600″]

6. สพฐ.เปิดระบบโปรแกรม SET เรียนรวม 1-15 ก.ค.2564

 • ผู้เขียนบทความ: www.cri2.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6985 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สพฐ.เปิดระบบโปรแกรม SET เรียนรวม 1-15 ก.ค.2564 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒. นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: + กลุ่มอำนวยการ
  + กลุ่มนโยบาลและแผน
  + กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  + กลุ่มบริหารงานบุคคล
  + กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  + หน่วยตรวจสอบภายใน
  + กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  + กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  + กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  + กลุ่มกฎหมายและคดี

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.cri2.go.th/?p=10084″ width=”600″]

7. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

 • ผู้เขียนบทความ: www.cpn2.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5544 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) … ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:              ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.cpn2.go.th/dmc/” width=”600″]

8. แบบทดสอบออนไลน์ การจัดทำข้อมูลระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET …

 • ผู้เขียนบทความ: www.kruwandee.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37276 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แบบทดสอบออนไลน์ การจัดทำข้อมูลระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET … แบบทดสอบออนไลน์ การจัดทำข้อมูลระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม. นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม
  ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์

  ก-
  ก+

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.kruwandee.com/news-id43236.html” width=”600″]

9. การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 2564 – secondary11

 • ผู้เขียนบทความ: www.secondary11.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37974 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 2564 – secondary11 ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET). ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) … โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน(PSC) และ สพท.(PAC).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เว็บไซต์แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

  ระบบ
  SGS (Secondary Grading System) จัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.secondary11.go.th/webpage/th/edu_info_sys.php” width=”600″]

10. รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระบบโปรแกรม SET

 • ผู้เขียนบทความ: www.sk1edu.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8373 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระบบโปรแกรม SET สระแก้ว แจ้งให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบโปรแกรม SET ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ส่งในระบบ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แจ้งโรงเรียนรายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ในระบบโปรแกรม SET  อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว3130  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2558  สพป.สระแก้ว แจ้งให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบโปรแกรม SET  ภายในวันที่ 9  กันยายน 2558 โดยมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ส่งในระบบ แนวปฏิบัติการกรอกข้อ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sk1edu.go.th/57594/” width=”600″]

11. ระบบ โปรแกรม Set – คาเฟ่ ใน มหาชัย

 • ผู้เขียนบทความ: afriholidays.africa

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20071 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบ โปรแกรม Set – คาเฟ่ ใน มหาชัย ระบบ โปรแกรม set the record. SET ระบบสารสนเทศ -Set::สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ::ระบบ SET สศศ. ยังไม่มีการทดสอบและทดลองใช้อย่างเพียงพอ 2. ยังไม่มีการนำไป …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านระบบสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563
  สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูล นักเรียนพิการเรียนรวม ผ่าน ระบบสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563
  สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563
  ตามที่สำนักงานค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://afriholidays.africa/2022-06-4/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ระบบ โปรแกรม set

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ
Back to top button