Wiki

Top 10 วรรณกรรม ภาค กลาง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ วรรณกรรม ภาค กลาง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

วรรณกรรม ภาค กลาง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: วรรณกรรม ภาค กลาง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ วรรณกรรม ภาค กลาง

1. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33745 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง – Google Sites ปริทรรศน์วรรณกรรมประเภทกลอนสวดเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย. ในภาคกลางปรากฎว่ามีผู้ประพันธ์เป็นหลายสำนวน คือประพับธ์เป็นกลอนบทละครนอก (ไม่จบเรื่อง) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         วรรณกรรมประเภทกลอนสวด คือวรรณกรรมที่ประพันธ์ด้วย กาพย์ยานี ฉบัง และสุรางคนางค์ สลับกันไปจนจบเรื่อง ซึ่งบองครั้งก็เรียกว่า ‘คำกาพย์’ ในอดีตประชาชนจะมาชุมนุมกันที่วัด ในวันอุโบสถศีล เมื่อเสร็จพิธีการทางสงฆ์มักจะฟังการสวดหนังสือนิทาน  การสวดหนังสือหรือการอ่านวรรณกรรมประเภทนิทานเป็นทำนอง เสนาะหู…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/wrrnkrrmthxngthin/hnwy5″ width=”600″]

2. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องจันทฆาต ฉบับภาคกลาง ฉบับ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.sure.su.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20225 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องจันทฆาต ฉบับภาคกลาง ฉบับ … การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบว่าวรรณกรรมเรื่องจันทฆาตฉบับภาคกลาง ฉบับล้านนา ฉบับอีสาน และฉบับภาคใต้ มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/1738″ width=”600″]

3. วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigoodview.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19289 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของ … วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง. วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลางส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นกลอนสวด กลอนบทละครนอก กลอนนิทาน และกลอนแหล่ ลักษณะของแต่ละรูปแบบมีรายละเอียด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลางส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นกลอนสวด กลอนบทละครนอก กลอนนิทาน และกลอนแหล่ ลักษณะของแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้             ๑. วรรณกรรมกลอนสวดวรรณกรรมที่ประพันธ์ด้วยกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ การสวดหนังสือ คือ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thaigoodview.com/node/201449″ width=”600″]

4. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | AnyFlip

 • ผู้เขียนบทความ: anyflip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6659 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | AnyFlip วรรณกรรมประเภทบทละครนอก ๕ วรรณกรรมประเภทกลอนนิทาน ๖ วรรณกรรมประเภทกลอนแหล่ ๗-๙ บรรณานุกรม ภาคผนวก วรรณกรรมท้องถนิ่ วรรณกรรมท้องถ่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วรรณกรรมทอ้ งถนิ่ เรื่อง วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง จดั ทาโดย นางสาวศุภรัตน์ พวงสวสั ดิ์ เลขท่ี 1 นางสาวรกั ษ์เกล้า จึงแยม้ ปน่ิ เลขท่ี 5 นางสาวเบญจวรรณ ยาหยี เลขท่ี 7 ระดบั ช้ัน ประกาศนยี บตั รวิชาชีพช้ันสูง แผนกวชิ า การจดั การ เสนอ คณุ ครูปรดี ีณฐั นครแพงรายงานน้เี ปน็ สว่ นหน่งึ ของการเรยี นวชิ าทั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://anyflip.com/sbjnh/wszt/basic” width=”600″]

5. วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคกลาง | วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง

 • ผู้เขียนบทความ: vietnambrand.com.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15634 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคกลาง | วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน พญาคันคาก (พญาคางคก) นิทานก่อนนอน. สังข์ศิลป์ชัย วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง. ชมวิดีโอด้านล่าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง เรื่องสังข์ศิลป์ชัยเป็นวรรณกรรมประเภทกลอนสวด ซึ่งบรรจุให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียน คณะผู้จัดทำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ โรงเรียนบางสะพานวิทยา สมาชิกกลุ่ม ได้แก่1.น.ส.นวนันท์ นาคใหญ่2.น.ส.สุกัญญา คงรอด3.น.ส.ยุวเรศ แผ่นทรัพย์4.น.ส.สิริวิมล กลิ่นหอม5.น.ส.เพ็ญพ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://vietnambrand.com.vn/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2/” width=”600″]

6. นิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง (การ์ตูน) | ร้านหนังสือนายอินทร์

 • ผู้เขียนบทความ: www.naiin.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9127 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง (การ์ตูน) | ร้านหนังสือนายอินทร์ นิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง (comic). นิทานพื้นบ้าน เป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น โดยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือแต่งขึ้นเพื่อความ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นิทานพื้นบ้าน เป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น โดยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือแต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนาน มีเนื้อหาสอดแทรกข้อคิดคติสอนใจ เป็นกุศโลบายปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักความดี ความเสียสละ ความกตัญญู อีกทั้งยังถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน บอกเล่าความเป็นมาของ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.naiin.com/product/detail/490351″ width=”600″]

7. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง (0__0 – Dek-D.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.dek-d.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4582 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง (0__0 – Dek-D.com ๒. ปริทรรศน์วรรณกรรมประเภทกลอนสวดเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย. ในภาคกลางปรากฎว่ามีผู้ประพันธ์เป็นหลายสำนวน คือประพับธ์เป็นกลอนบท …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  จากลักษณะเด่นของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางที่แพร่อยู่ในกลุ่มประชาชนทั่วไปเมื่อนำมาพิจรณาจัดแบ่งประเภทวรรณกรรมท้องถิ่นตามฉันทลักษณ์ของภาคกลางแล้ว แบ่งได้เป็น ๔ ประเภทกลอนนิทาน และวรรณกรรมกลอนแหล่ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dek-d.com/board/view/3551032″ width=”600″]

8. วรรณกรรมศิลปกรรมท้องถิ่นภาคกลาง – Library Network –

 • ผู้เขียนบทความ: alaskalibrarynetwork.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29933 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วรรณกรรมศิลปกรรมท้องถิ่นภาคกลาง – Library Network – วรรณกรรมประเภทกลอนสวด เป็นวรรณกรรมซึ่งเกิดจากการประพันธ์ด้วยกาพย์ยานี กาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์ การสวดหนังสือ เป็นการอ่านวรรณกรรมทำนองต่างๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ความหลากหลายของวัฒนธรรม  รวมไปถึงวรรณกรรมท้องถิ่น  มีให้เราได้เรียนรู้กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง  ซึ่งมีหลากหลายประเภทและแต่ละประเภทก็ล้วนแล้วแต่แสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัว  ซึ่งเป็นศิลปะที่มีเสน่ห์ไม่ว่าใครที่ได้มาสัมผัสวรรณกรรมต่างๆเหล่านี้&n…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://alaskalibrarynetwork.org/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4/” width=”600″]

9. ภูมิปัญญาของคนไทย ศึกษาจากวรรณกรรมคำสอนภาคกลางยุคการ …

 • ผู้เขียนบทความ: research.culture.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18537 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาของคนไทย ศึกษาจากวรรณกรรมคำสอนภาคกลางยุคการ … ภูมิปัญญาของคนไทย ศึกษาจากวรรณกรรมคำสอนภาคกลางยุคการพิมพ์ (พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๙๓). ผู้วิจัย. พัชลินจ์ จีนนุ่น. ปี. พ.ศ. ๒๕๕๙. กลุ่มงาน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://research.culture.go.th/index.php/interest/item/1070-sp113.html” width=”600″]

10. พื้นฐานวรรณกรรมท้องถิ่นสี่ภาค – OPAC

 • ผู้เขียนบทความ: opac.yru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5778 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พื้นฐานวรรณกรรมท้องถิ่นสี่ภาค – OPAC ผู้แต่ง, ประทีป ชุมพล. พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558. รูปเล่ม, 168 หน้า ; 24 ซม. หัวเรื่อง. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน
  นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
  | นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

  ตกลง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://opac.yru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00074960″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ วรรณกรรม ภาค กลาง

Back to top button