Wiki

Tập tin:F1 yellow flag.svg

Formula One yellow flag (see w:en:Formula One regulations#Flags)

  • Dimensions: 60cm×80cm
  • Black: Pantone gelbC
  • Created by User:Boris23.
Public domainPublic domainfalsefalse
Hình ảnh hình học đơn giản này không đủ điều kiện để bảo hộ bản quyền và do đó nó thuộc phạm vi công cộng, bởi vì toàn bộ thông tin mà nó bao chứa là tài sản chung và không chứa quyền tác giả nguyên gốc. Tập tin:F1 yellow flag.svg

—KTHN—

Back to top button