So sánh Mị và Người đàn bà hàng chài đầy đủ chi tiết
So sánh Mị và Người đàn bà hàng chài đầy đủ chi tiết
So sánh Mị và Người đàn bà hàng chài đầy đủ chi tiết

Đề bài: So sánh Mị và Người đàn bà hàng chài

Đại thi hào Nga M. Goocki cho rằng ― Văn học là nhân học Còn Nam Cao nhà văn hiện thực xuất sắc của chúng ta quan niệm: một tác phẩm văn học có giá trị phải vượt lên mọi bờ cõi và giới hạn ca ngợi tình thương bác ái, sự công bình… làm cho người gần người hơn do tác phẩm văn học là sản phẩm tinh thần của con người do con người tạo ra để phục vụ con người. Vì thế nhà văn chân chính đồng thời phải là nhà nhân đạt từ trong cốt tủy.

Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài và Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu là những tác phẩm thành công với tinh thần vì con người, đặc biệt là người phụ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *