Biểu mẫu

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ – Mẫu S02b-H, Mẫu S02b-DN

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu C42-BB giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
  • Mẫu S01-H: Nhật ký – Sổ cái
  • Mẫu S02a-H: Chứng từ ghi sổ

1. Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S02b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm …

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

1

A

B

1

– Cộng tháng

– Cộng lũy kế từ đầu quý

– Cộng tháng

– Cộng lũy kế từ đầu quý

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 107

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S02b-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm ……..

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

1

A

B

1

Cộng

Cộng

– Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang….

– Ngày mở sổ:……………………………………

NGƯỜI LẬP S

(Ký, họ tên)

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ.

1. Nội dung.

Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối số phát sinh.

2. Kết cấu và phương pháp ghi chép.

– Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.

– Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.

– Cột 1: Ghi số tiền của Chứng từ ghi sổ.

Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số phát sinh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page