Biểu mẫuTài Liệu

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành

KTHN xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành là mẫu quyết định được đưa ra vào cuối năm căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của chi bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành

ĐẢNG BỘ …………
CHI BỘ …………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số …-QĐ/CB ……, ngày… tháng … năm

QUYẾT ĐỊNH

Kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ……
đảng viên Chi bộ ……
——-

– Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Kế hoạch kiểm tra năm …….của Chi bộ ………;

CHI UỶ CHI BỘ ………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ………., đảng viên Chi bộ …………………………………………

– Nội dung kiểm tra: việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiêm trách được giao.

– Thời điểm kiểm tra: từ tháng 3/20… đến nay.

– Thời gian tiến hành: trong tháng 12-20…

Điều II: Yêu cầu đồng chí ………….. căn cứ nội dung kiểm tra nói trên để viết Bản tự kiểm tra theo hướng dẫn (gửi kèm theo quyết định này) và thực hiện theo quy trình kiểm tra đảng viên chấp hành.

ĐIỀU III: ĐỒNG CHÍ……………….. CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY KÝ.

Nơi nhận:

– Như Điều III ( để thi hành)
– Lưu HS cuộc kiểm tra.
– Lưu Chi uỷ.

TMCB
BÍ THƯ

KTHN xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành là mẫu quyết định được đưa ra vào cuối năm căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của chi bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Quyết định kiểm tra Đảng viên chấp hành

ĐẢNG BỘ …………
CHI BỘ …………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số …-QĐ/CB ……, ngày… tháng … năm

QUYẾT ĐỊNH

Kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ……
đảng viên Chi bộ ……
——-

– Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Kế hoạch kiểm tra năm …….của Chi bộ ………;

CHI UỶ CHI BỘ ………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ………., đảng viên Chi bộ …………………………………………

– Nội dung kiểm tra: việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiêm trách được giao.

– Thời điểm kiểm tra: từ tháng 3/20… đến nay.

– Thời gian tiến hành: trong tháng 12-20…

Điều II: Yêu cầu đồng chí ………….. căn cứ nội dung kiểm tra nói trên để viết Bản tự kiểm tra theo hướng dẫn (gửi kèm theo quyết định này) và thực hiện theo quy trình kiểm tra đảng viên chấp hành.

ĐIỀU III: ĐỒNG CHÍ……………….. CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY KÝ.

Nơi nhận:

– Như Điều III ( để thi hành)
– Lưu HS cuộc kiểm tra.
– Lưu Chi uỷ.

TMCB
BÍ THƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page