Wiki

Pink OTC Markets

Pink OTC Markets Inc. là một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ và thế giới[cần dẫn nguồn]; dành cho các cổ phiếu chưa niêm yết chính thức.

Điều kiện để được giao dịch trên Pink OTC Markets


  • Tuân theo luật của sở thuế vụ Liên Bang và Tiểu Bang Hoa Kỳ.
  • Phải có công ty đại diện giao dịch chứng khoán bảo trợ.
  • Nộp hồ sơ tài chánh không kiểm toán.

Vài công ty điển hình: Rolls Royce, Nestle, Heineken.

Check Also
Close
Back to top button