Phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng mầm non

Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá là biểu mẫu tự đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng của trường mầm non. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu tự đánh giá hiệu trường mầm non, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
  • Minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng mầm non

1. Cách đánh giá, xếp loại hiệu trưởng mầm non theo chuẩn

Các bước đánh giá, xếp loại

Bước 1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

– Đối chiếu với Chuẩn hiệu trưởng, mỗi hiệu trưởng tự đánh giá và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá. Ở từng tiêu chuẩn, hiệu trưởng chuẩn bị các minh chứng liên quan đến các tiêu chí đã được quy định tại Chương II Chuẩn hiệu trưởng, ghi rõ minh chứng vào phiếu đánh giá.

– Căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng tiêu chí, hiệu trưởng tự xếp loại theo 1 trong 4 mức: chưa đạt chuẩn – loại kém hoặc đạt chuẩn: loại trung bình, loại khá hoặc loại xuất sắc).

– Hiệu trưởng tự đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và nêu hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng

– Đại diện cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường chọn từ cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn một người chủ trì (điều hành) buổi đánh giá (cuộc họp) bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Người được chọn chủ trì sẽ tổ chức các hoạt động còn lại của bước 2.

2. Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá

BIỂU MẪU 01.

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Tỉnh/Thành phố …………………………………………………………………….

2) Huyện/Quận/Thị xã: ………………………………………………….…………….

3) Cấp học: …………………………………………………………………………….

4) Trường: ……………………………………………………………………………..

5) Họ và tên người tự đánh giá: …………………………………………………….

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ……………/…………/20 …………

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chun/Tiêu chí

Mức đánh giá tiêu chí1

Minh chứng

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em

Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ em

Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

Tiêu chí 9. Quản trị tài chính nhà trường

Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tự nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: ……………………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………….……..

– Những vấn đề cần cải thiện: ……………………………………….…….…………

………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………….………..

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: …………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………..

– Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): ……………….

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..…………………

– Thời gian: ………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….…………………….

– Điều kiện thực hiện: ………………………………….……………………………..

………………………………………………..……………..………………………….

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………..….………….………………………….

Tự xếp loại kết quả đánh giá2: ……………………………….

…………………., ngày………tháng………năm………Người tự đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________

1 – Tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí;

– Mức đạt: Có phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mầm non theo quy định;

– Mức khá: Có phẩm chất, năng lực đổi mới, sáng tạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mầm non;

– Mức tốt: Có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới quản trị cơ sở giáo dục mầm non và phát triển giáo dục địa phương.

2 a) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;

b) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên;

c) Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).

Similar Posts