Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên

Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên được sử dụng để đưa ra đánh giá về chất lượng hoàn thành công việc của đảng viên, từ đó có số liệu để báo cáo, thống kê cuối năm. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên
  • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
  • Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

1. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên số 1

ĐẢNG BỘ…

CHI BỘ: …

(dấu của cấp ủy cơ sở)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM …………

TT

Họ và tên đảng viên

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể

Mức do đảng viên tự đánh giá, xếp loại

Mức đánh giá, xếp loại CB, công chức, viên chức

Mức đánh giá, xếp loại do Chi ủy (BT,PBT) nơi đảng viên sinh hoạt

Mức xếp loại do Tập thể LĐ đoàn thể mà ĐV là thành viên LĐ

Từng đảng viên của chi bộ đánh giá, xếp loại

(vào một trong mức dưới đây)

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc NV

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn A

2

3

4

5

6

Phiếu không phải ký tên

2. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ ………………………………………..

CHI BỘ ……………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày …… tháng ….. năm ……..

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM ………. (Lần 1)

STT Họ và tên Đảng viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành
nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành
nhiệm vụ
1
2

Chú ý: Mỗi đảng viên chỉ được đánh dấu (x) vào cột tương ứng với chất lượng từng đảng viên. Nếu đánh dấu (x) vào 2 cột trở lên là không hợp lệ.

ĐẢNG BỘ ………………………………………..

CHI BỘ ……………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày …… tháng ….. năm ……..

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM ………. (Lần ……)

STT Họ và tên Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1
2
3

Chú ý: Danh sách này gồm những đảng viên được bình chọn là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lần lấy phiếu đầu tiên (tỷ lệ bình chọn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 15% số đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button