Nội dung về các vùng biển không đúng quy định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển?

Nội dung về các vùng biển không đúng quy định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển?

Nội dung nào về các vùng biển không đúng với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, đáp án câu hỏi tìm hiểu các quy định về Luật biển 1982 và Luật biển Việt Nam 2012.

Nội dung nào sau đây về các vùng biển không đúng với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển?

Nội dung về các vùng biển không đúng với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển là ranh giới ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải cách đường cơ sở 24 hải lí.

Advertisement

Theo Công ước Luật biển năm 1982, vùng biển nào thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển?

Theo Công ước Luật biển năm 1982, vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển là Nội thủy và Lãnh hải
(Điều 2 Công ước Luật biển năm 1982).

Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng biển nào tiếp liền với nội thủy, nằm phía ngoài đường cơ sở và có chiều rộng không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng Công ước?

Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng biển tiếp liền với nội thủy, nằm phía ngoài đường cơ sở và có chiều rộng không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng Công ước là Lãnh hải (Điều 3 Công ước về Luật biển năm 1982).

Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng nào nằm phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, không được mở rộng quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải?

Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng nằm phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, không được mở rộng quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải là Thềm lục địa (Điều 55 và Điều 57 Công ước Luật biển năm 1982).

Theo Công ước Luật biển năm 1982, quốc gia ven biển không được định ra các luật và quy định liên quan đến việc đi qua không gây hại ở trong lãnh hải của mình về vấn đề nào dưới đây?

Theo Công ước Luật biển năm 1982, quốc gia ven biển không được định ra các luật và quy định liên quan đến việc đi qua không gây hại ở trong lãnh hải của mình về vấn đề Cách thiết kế, việc đóng hoặc đối với trang bị của tàu thuyền nước ngoài, nếu chúng không có ảnh hưởng gì đến các quy tắc hay quy phạm quốc tế được chấp nhận chung (Đáp án D (Khoản 1, 2 Điều 21 Công ước Luật biển năm 1982).

Advertisement

Theo Công ước về Luật biển năm 1982, chủ thể nào thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình?

Theo Công ước về Luật biển năm 1982, chủ thể thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình là Quốc gia ven biển (Điều 77 Công ước Luật biển năm 1982).

Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền gì?

Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền đi qua không gây hại; đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền này phải thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Khoản 2 Điều 12 Luật biển Việt Nam năm 2012).

Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, chủ thể nào có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và thiết bị, công trình trên biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam?

Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, chủ thể có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và thiết bị, công trình trên biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoản Điều 34 Luật biển Việt Nam năm 2012).

Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước không ưu tiên tập trung phát triển ngành kinh tế biển nào?

Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước không ưu tiên tập trung phát triển ngành kinh tế biển là Xuất khẩu, nhập khẩu hải sản (Khoản 3, 4 và 6 Điều 43 Luật Biển Việt Nam năm 2012), wowhay.com chia sẻ cùng bạn.

 

Xem thêm về bài viết

Nội dung về các vùng biển không đúng quy định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển?

Nội dung nào về các vùng biển không đúng với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, đáp án câu hỏi tìm hiểu các quy định về Luật biển 1982 và Luật biển Việt Nam 2012.
Nội dung nào sau đây về các vùng biển không đúng với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển?
Nội dung về các vùng biển không đúng với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển là ranh giới ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải cách đường cơ sở 24 hải lí.
Advertisement

Theo Công ước Luật biển năm 1982, vùng biển nào thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển?
Theo Công ước Luật biển năm 1982, vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển là Nội thủy và Lãnh hải
(Điều 2 Công ước Luật biển năm 1982).
Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng biển nào tiếp liền với nội thủy, nằm phía ngoài đường cơ sở và có chiều rộng không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng Công ước?
Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng biển tiếp liền với nội thủy, nằm phía ngoài đường cơ sở và có chiều rộng không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng Công ước là Lãnh hải (Điều 3 Công ước về Luật biển năm 1982).
Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng nào nằm phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, không được mở rộng quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải?
Theo Công ước về Luật biển năm 1982, vùng nằm phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, không được mở rộng quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải là Thềm lục địa (Điều 55 và Điều 57 Công ước Luật biển năm 1982).
Theo Công ước Luật biển năm 1982, quốc gia ven biển không được định ra các luật và quy định liên quan đến việc đi qua không gây hại ở trong lãnh hải của mình về vấn đề nào dưới đây?
Theo Công ước Luật biển năm 1982, quốc gia ven biển không được định ra các luật và quy định liên quan đến việc đi qua không gây hại ở trong lãnh hải của mình về vấn đề Cách thiết kế, việc đóng hoặc đối với trang bị của tàu thuyền nước ngoài, nếu chúng không có ảnh hưởng gì đến các quy tắc hay quy phạm quốc tế được chấp nhận chung (Đáp án D (Khoản 1, 2 Điều 21 Công ước Luật biển năm 1982).
Advertisement

Theo Công ước về Luật biển năm 1982, chủ thể nào thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình?
Theo Công ước về Luật biển năm 1982, chủ thể thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình là Quốc gia ven biển (Điều 77 Công ước Luật biển năm 1982).
Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền gì?
Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền đi qua không gây hại; đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền này phải thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Khoản 2 Điều 12 Luật biển Việt Nam năm 2012).
Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, chủ thể nào có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và thiết bị, công trình trên biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam?
Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, chủ thể có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và thiết bị, công trình trên biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoản Điều 34 Luật biển Việt Nam năm 2012).
Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước không ưu tiên tập trung phát triển ngành kinh tế biển nào?
Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước không ưu tiên tập trung phát triển ngành kinh tế biển là Xuất khẩu, nhập khẩu hải sản (Khoản 3, 4 và 6 Điều 43 Luật Biển Việt Nam năm 2012), wowhay.com chia sẻ cùng bạn.
 

#Nội #dung #về #các #vùng #biển #không #đúng #quy #định #Công #ước #Liên #hợp #quốc #về #Luật #biển


#Nội #dung #về #các #vùng #biển #không #đúng #quy #định #Công #ước #Liên #hợp #quốc #về #Luật #biển

KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button