Wiki

Nguyễn Xuân Dương (chính khách)

Nguyễn Xuân Dương (sinh 1948) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Bình Định.

Related Articles
Check Also
Close
Back to top button