Minecraft: Những vật phẩm và khối chỉ nhận được bằng cách nhập lệnh

In Minecraft’s survival mode, there are many items and blocks that players can obtain. Switching to creative mode makes it easier for gamers to get these, however some of them can only be obtained using commands.

After enabling cheats or becoming a server operator, people can access a lot of commands. Use command /give is one of the most useful cheats as it can give the player any block or item in Minecraft.

Refer to the Minecraft Cheat Code Tutorial to learn how to enter commands and start collecting items and blocks that can only be obtained using commands.

Minecraft items and blocks can only be obtained by entering commands

Barrier Block

/give barrier [amount]

  • player: the name of the player (or target selector) who wants to create a Barrier
  • amount: number of options (if not specified, the game defaults to 1 Barrier)

One of the most iconic cheat blocks in Minecraft is the Barrier Block. Players can get it in both Bedrock and Java Edition. These Barrier blocks are invisible and do not allow any character to pass.

Since they are invisible, server administrators and map creators often use them to keep players away from the area. People can only spot Barrier blocks you have one in your hand.

Knowledge Book

/give @p minecraft:knowledge_book 1

This is an item exclusive to Java Edition and also one of the few that can be connected via the command /give. The book of knowledge has a similar design to the other blocks, the only difference being its blue texture.

Players can use the knowledge book to store recipes and have it explain it to them as they read. This item is definitely useful on multiplayer servers and adventure maps.

Command Block

/give command_block [amount]

  • targets: the name of the player (or target selector) who wants to provide the command block.
  • amount: the number of Command Blocks you want to provide (if not specified, the game defaults to 1 block).

Command Block is one of the best Minecraft blocks. They come in three different types: regular, repeating, and chained command blocks. They can execute every command in a much better way.

These blocks are very useful in creating special structures, such as a perfect circle in Minecraft.

Light Block

/give light [amount]

/give light{BlockStateTag:{level:}} [amount]

  • player: the name of the player (or target selector) who wants to provide the light block.
  • amount: optional number of blocks (if not specified, game defaults to 1 block).
  • light_level_value: integer value from 0 to 1, defines the light level emitted by the Light Block (default value is 150).

The game features a wide range of light sources, varying from expensive beacons to inexpensive flashlights. However, there have not been any adjustable light blocks so far. Luckily, the Caves & Cliffs update added a new flexible light source called the Light Block.

Most players prefer to use Light Block due to its invisible nature. Gamers can use light blocks to light up actual buildings in Minecraft without worrying about the source being hidden.

Debug Stick

/give @s debug_stick

Many blocks in Minecraft have different block states. For example, the player can swing the stairs at disperse angels, waterlogged, etc. To change the state or properties of a block, the player can use the Debug Stick.

A Debug Stick is commonly used by Minecraft builders who want the block to be in a certain position. Unfortunately, the Debug Stick is only usable in the Java version.

.

Thông tin thêm

Minecraft: Những vật phẩm và khối chỉ nhận được bằng cách nhập lệnh

#Minecraft #Những #vật #phẩm #và #khối #chỉ #nhận #được #bằng #cách #nhập #lệnh

[rule_3_plain]

#Minecraft #Những #vật #phẩm #và #khối #chỉ #nhận #được #bằng #cách #nhập #lệnh

Trong chế độ sinh tồn của Minecraft, có rất nhiều vật phẩm và khối mà người chơi có thể lấy được. Chuyển sang chế độ sáng tạo giúp game thủ dễ dàng nhận được những thứ này hơn, tuy nhiên một số trong số chúng chỉ có thể thu thập bằng cách sử dụng các lệnh.
Sau khi kích hoạt cheat hoặc trở thành người vận hành server, mọi người có thể truy cập rất nhiều lệnh. Sử dụng lệnh /give là một trong những cheat hữu ích nhất vì nó có thể cung cấp cho người chơi bất kỳ khối hoặc vật phẩm nào trong Minecraft.
Tham khảo Hướng dẫn dùng cheat code trong Minecraft để biết cách nhập lệnh và bắt đầu thu thập những vật phẩm và khối chỉ lấy được bằng cách dùng lệnh.
Những vật phẩm và khối Minecraft chỉ nhận được bằng cách nhập lệnh
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Barrier Block
/give <player> barrier [amount] player: tên người chơi (hoặc bộ chọn mục tiêu) muốn tạo Barrieramount: số lượng tùy chọn (nếu không chỉ định, trò chơi mặc định 1 Barrier)

Một trong những khối cheat mang tính biểu tượng nhất trong Minecraft là Barrier Block (khối chắn). Người chơi có thể lấy nó trong cả Bedrock và Java Edition. Các khối Barrier này là vô hình và không cho phép bất kỳ nhân vật nào vượt qua được.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Vì chúng không thể nhìn thấy nên quản trị viên server và người tạo bản đồ thường sử dụng chúng để ngăn người chơi tránh xa khu vực. Mọi người chỉ có thể phát hiện ra các khối Barrier bạn đang cầm một khối trong tay.
Knowledge Book
/give @p minecraft:knowledge_book 1

Đây là một mục độc quyền cho Java Edition và cũng là một trong số ít các mục có thể được kết nối thông qua lệnh /give. Sách kiến ​​thức có thiết kế tương tự như các khối khác, điểm khác biệt duy nhất là kết cấu màu xanh của nó.
Người chơi có thể sử dụng sách kiến ​​thức để lưu trữ các công thức món ăn và nhờ nó giải thích cho mình khi đọc. Vật phẩm này chắc chắn hữu ích trên server nhiều người chơi và bản đồ phiêu lưu.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Command Block
/give <targets> command_block [amount] targets: tên của người chơi (hoặc bộ chọn mục tiêu) muốn cung cấp khối lệnh.amount: số lượng Command Block muốn cung cấp (nếu không chỉ định, trò chơi mặc định 1 khối).

Command Block (khối lệnh) là một trong những khối Minecraft tốt nhất. Chúng có ba loại khác nhau: khối lệnh thông thường, lặp lại và chuỗi. Chúng có thể thực hiện mọi lệnh theo cách tốt hơn nhiều.
Các khối này rất hữu ích trong việc tạo ra các cấu trúc đặc biệt, chẳng hạn như một vòng tròn hoàn hảo trong Minecraft.
Light Block
/give <player> light [amount] /give <player> light{BlockStateTag:{level:<light_level_value>}} [amount] player: tên người chơi (hoặc bộ chọn mục tiêu) muốn cung cấp khối sáng.amount: số lượng khối tùy chọn (nếu không chỉ định, trò chơi mặc định 1 khối).light_level_value: giá trị nguyên từ 0 đến 1, xác định mức ánh sáng do Light Block phát ra (giá trị mặc định là 150).
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Trò chơi có một loạt các nguồn sáng, thay đổi từ đèn hiệu đắt tiền đến đèn pin rẻ tiền. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ khối ánh sáng nào có thể điều chỉnh được cho đến nay. May mắn thay, bản cập nhật Caves & Cliffs đã bổ sung một nguồn ánh sáng linh hoạt mới được gọi là Light Block (khối sáng).
Hầu hết người chơi thích sử dụng Light Block nhờ tính chất vô hình của nó. Game thủ có thể sử dụng các khối sáng để làm sáng các công trình thực tế trong Minecraft mà không lo bị ẩn nguồn.
Debug Stick
/give @s debug_stick
Nhiều khối trong Minecraft có các trạng thái khối khác nhau. Ví dụ, người chơi có thể xoay cầu thang tại disperse angels, waterlogged,… Để thay đổi trạng thái hoặc thuộc tính của một khối, người chơi có thể sử dụng các Debug Stick.
Một thanh Debug Stick thường được sử dụng bởi các nhà xây dựng Minecraft, những người muốn khối ở một vị trí nhất định. Thật không may, Debug Stick chỉ có thể sử dụng được trong phiên bản Java.

#Minecraft #Những #vật #phẩm #và #khối #chỉ #nhận #được #bằng #cách #nhập #lệnh

[rule_2_plain]

#Minecraft #Những #vật #phẩm #và #khối #chỉ #nhận #được #bằng #cách #nhập #lệnh

[rule_2_plain]

#Minecraft #Những #vật #phẩm #và #khối #chỉ #nhận #được #bằng #cách #nhập #lệnh

[rule_3_plain]

#Minecraft #Những #vật #phẩm #và #khối #chỉ #nhận #được #bằng #cách #nhập #lệnh

Trong chế độ sinh tồn của Minecraft, có rất nhiều vật phẩm và khối mà người chơi có thể lấy được. Chuyển sang chế độ sáng tạo giúp game thủ dễ dàng nhận được những thứ này hơn, tuy nhiên một số trong số chúng chỉ có thể thu thập bằng cách sử dụng các lệnh.
Sau khi kích hoạt cheat hoặc trở thành người vận hành server, mọi người có thể truy cập rất nhiều lệnh. Sử dụng lệnh /give là một trong những cheat hữu ích nhất vì nó có thể cung cấp cho người chơi bất kỳ khối hoặc vật phẩm nào trong Minecraft.
Tham khảo Hướng dẫn dùng cheat code trong Minecraft để biết cách nhập lệnh và bắt đầu thu thập những vật phẩm và khối chỉ lấy được bằng cách dùng lệnh.
Những vật phẩm và khối Minecraft chỉ nhận được bằng cách nhập lệnh
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Barrier Block
/give <player> barrier [amount] player: tên người chơi (hoặc bộ chọn mục tiêu) muốn tạo Barrieramount: số lượng tùy chọn (nếu không chỉ định, trò chơi mặc định 1 Barrier)

Một trong những khối cheat mang tính biểu tượng nhất trong Minecraft là Barrier Block (khối chắn). Người chơi có thể lấy nó trong cả Bedrock và Java Edition. Các khối Barrier này là vô hình và không cho phép bất kỳ nhân vật nào vượt qua được.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Vì chúng không thể nhìn thấy nên quản trị viên server và người tạo bản đồ thường sử dụng chúng để ngăn người chơi tránh xa khu vực. Mọi người chỉ có thể phát hiện ra các khối Barrier bạn đang cầm một khối trong tay.
Knowledge Book
/give @p minecraft:knowledge_book 1

Đây là một mục độc quyền cho Java Edition và cũng là một trong số ít các mục có thể được kết nối thông qua lệnh /give. Sách kiến ​​thức có thiết kế tương tự như các khối khác, điểm khác biệt duy nhất là kết cấu màu xanh của nó.
Người chơi có thể sử dụng sách kiến ​​thức để lưu trữ các công thức món ăn và nhờ nó giải thích cho mình khi đọc. Vật phẩm này chắc chắn hữu ích trên server nhiều người chơi và bản đồ phiêu lưu.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Command Block
/give <targets> command_block [amount] targets: tên của người chơi (hoặc bộ chọn mục tiêu) muốn cung cấp khối lệnh.amount: số lượng Command Block muốn cung cấp (nếu không chỉ định, trò chơi mặc định 1 khối).

Command Block (khối lệnh) là một trong những khối Minecraft tốt nhất. Chúng có ba loại khác nhau: khối lệnh thông thường, lặp lại và chuỗi. Chúng có thể thực hiện mọi lệnh theo cách tốt hơn nhiều.
Các khối này rất hữu ích trong việc tạo ra các cấu trúc đặc biệt, chẳng hạn như một vòng tròn hoàn hảo trong Minecraft.
Light Block
/give <player> light [amount] /give <player> light{BlockStateTag:{level:<light_level_value>}} [amount] player: tên người chơi (hoặc bộ chọn mục tiêu) muốn cung cấp khối sáng.amount: số lượng khối tùy chọn (nếu không chỉ định, trò chơi mặc định 1 khối).light_level_value: giá trị nguyên từ 0 đến 1, xác định mức ánh sáng do Light Block phát ra (giá trị mặc định là 150).
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Trò chơi có một loạt các nguồn sáng, thay đổi từ đèn hiệu đắt tiền đến đèn pin rẻ tiền. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ khối ánh sáng nào có thể điều chỉnh được cho đến nay. May mắn thay, bản cập nhật Caves & Cliffs đã bổ sung một nguồn ánh sáng linh hoạt mới được gọi là Light Block (khối sáng).
Hầu hết người chơi thích sử dụng Light Block nhờ tính chất vô hình của nó. Game thủ có thể sử dụng các khối sáng để làm sáng các công trình thực tế trong Minecraft mà không lo bị ẩn nguồn.
Debug Stick
/give @s debug_stick
Nhiều khối trong Minecraft có các trạng thái khối khác nhau. Ví dụ, người chơi có thể xoay cầu thang tại disperse angels, waterlogged,… Để thay đổi trạng thái hoặc thuộc tính của một khối, người chơi có thể sử dụng các Debug Stick.
Một thanh Debug Stick thường được sử dụng bởi các nhà xây dựng Minecraft, những người muốn khối ở một vị trí nhất định. Thật không may, Debug Stick chỉ có thể sử dụng được trong phiên bản Java.


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://download.com.vn/nhung-khoi-nhan-duoc-bang-cach-nhap-lenh-trong-minecraft-160553

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button