Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Báo cáo mẫu cho Danh sách sinh viên chế độ cung ứng được coi xét

Đề xuất Phê duyệt Danh sách Sinh viên cho Chính sách Được Phân phối là 1 biểu mẫu báo cáo được tạo để coi xét danh sách sinh viên được lợi Chính sách Được Phân phối. Đơn đăng ký ghi rõ thông tin sinh viên… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Đơn xin xác nhận chức danh công tác

Đơn xin bổ nhậm Hiệu trưởng

Mẫu đơn xin miễn nhiệm hiệu trưởng

Nội dung căn bản của mẫu biên bản xét duyệt danh sách cung ứng sinh viên như sau:

Ủy ban dân chúng tỉnh ………… ..

Giao dục va đao tạo
——————

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Số: …………………… ../ TTr-SGDĐT

…………. , tháng ngày 5…

Báo cáo
Phê duyệt danh sách sinh viên được lợi chế độ cung ứng
Phân phối …………………… (1) ……………………

Kính gửi: UBND tỉnh ………………

Lý do ………………………… (2) ………… ..;

Cơ sở…………

Trên cơ sở giấy má của các trường yêu cầu, Bộ Giáo dục và Tập huấn đã tổng hợp danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng 5 học này … (3) … Kết quả như sau:

5 học ………… (3) …… ..: gồm …… (4) …… học trò (đính kèm danh sách học trò), trong đấy:

………………

Sở GD & ĐT yêu cầu UBND tỉnh ban hành “Quyết định” coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng.

Trình Ủy ban dân chúng tỉnh phê duyệt, khắc phục.

người nhận:

– như trong Điều 3;

– …… (6) ……;

– Lưu: VT, KHTC, (7).

Giám đốc (8)
(Đã ký và đóng dấu)
họ và tên

ghi chú:

(1) Nội dung bổ sung.

(2) Cơ sở pháp lý để ban hành yêu cầu.

(3) Tên 5 học.

(4) Tổng số học trò được cung ứng.

(5) Phân phối các nhân vật và số lượng chi tiết của từng nhân vật.

(6) Báo cáo, điều phối và nhận thức về thiết chế.

(7) Máy đánh chữ, bản sao và số bạn dạng (nếu có đề nghị).

(8) Trường hợp người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT”. Nhập trước và viết “PHÓ GIÁM ĐỐC” bên dưới.

Báo cáo mẫu cho Danh sách sinh viên chế độ cung ứng được coi xét

Báo cáo mẫu cho Danh sách sinh viên chính sách hỗ trợ được phê duyệt

.

Xem thêm về bài viết

Mẫu tờ trình coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng

[rule_3_plain]

Mẫu tờ trình về việc coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng
Mẫu tờ trình về việc coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng là mẫu tờ trình được lập ra để coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin học trò… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu tờ trình yêu cầu xác nhận danh hiệu
Mẫu tờ trình yêu cầu cử cán bộ đảm trách trường
Mẫu tờ trình yêu cầu miễn nhiệm hiệu trưởng
Nội dung căn bản của mẫu tờ trình về việc coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng như sau:

UBND TỈNH …………..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: ………………../TTr-SGDĐT

…………., ngày…tháng…5…

TỜ TRÌNHPhê duyệt danh sách học trò được lợi chế độ hỗtrợ …………………(1)……………………
Kính gửi: UBND tỉnh ………………
Căn cứ…………………………………(2)…………………………………..;
Căn cứ…………………………………(2)………….………………………..,
Theo giấy má của các trường yêu cầu, Sở Giáo dục và Tập huấn tổng hợp danh sách các nhân vật học trò được lợi chế độ cung ứng 5 học …(3)….. với kết quả như sau:
5 học ………(3)…..: gồm có …(4)……học trò (có danh sách học trò kèm theo) trong đấy:
…………………………………(5)…………………………………………
Sở Giáo dục và Tập huấn kính yêu cầu UBND tỉnh ban hành Quyết định coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng theo ………(2)………..
Kính yêu cầu UBND tỉnh phê duyệt khắc phục./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– …(6)…;
– Lưu: VT, KHTC, (7).

GIÁM ĐỐC (8)(Chữ ký, dấu)Họ và tên

Ghi chú:
(1) Nội dung cung ứng.
(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Tờ trình.
(3) Tên 5 học.
(4) Tổng số lượng học trò được cung ứng.
(5) Các nhân vật và số lượng chi tiết từng nhân vật được cung ứng.
(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.
(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân văn và số lượng bản phát hành (nếu cần).
(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
Mẫu tờ trình về việc coi xét danh sách học trò được lợi chế độ cung ứng

TagsGiáo dục – Tập huấn

[rule_2_plain]

#Mẫu #tờ #trình #phê #duyệt #danh #sách #học #sinh #được #hưởng #chính #sách #hỗ #trợ


  • #Mẫu #tờ #trình #phê #duyệt #danh #sách #học #sinh #được #hưởng #chính #sách #hỗ #trợ
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button