Mẫu thư mời họp

Mẫu thư mời họp là gì? Mẫu thư mời họp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thư mời họp là gì?

Mẫu thư mời họp hay giấy mời họp về việc gì đó bao gồm nội dung chi tiết về cuộc họp, địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp. Mẫu thư mời họp này thường được sử dụng rộng rãi trong công ty, doanh nghiệp và trong các cơ quan, trường học. KTHN VN vừa cập nhật những mẫu mới nhất về mẫu giấy mời họp. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu thư mời họp tại đây.

  • Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên
  • Mẫu giấy mời họp phụ huynh
  • Báo cáo thành tích cá nhân

2. Mẫu thư mời họp số 1

Nội dung cơ bản của Mẫu thư mời họp như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv: Họp………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THƯ MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………..…………………….

Kính gửi: ………….……………………………………………………..………………………………..

Đến dự cuộc họp: (1)………….……………………………………………………..…………………..

Địa điểm: ……………………..……………………………………………………..……………………..

Thời gian: ………………………….……………………………………………………..………………..

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp.

3. Mẫu thư mời họp số 3

TÊN CƠ QUAN…………………………….
Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: ……………………(2)……………………………..

Thừa lệnh…………………….(3)…………………………………..

Kính mời ……………………………đến dự họp về vấn đề…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian:…………. ngày, bắt đầu từ …………h ngày……tháng…….năm………….

Địa điểm: Tại………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị: ………………………………..(4)…………………………………

Xin đi đúng thành phần được mời và đến họp đúng giờ.

Nơi nhận: (5)
– Như trên
– …
– …
– Lưu đơn vị thảo văn bản và văn thư

T/L
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú

  1. Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.
  2. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.
  3. Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.
  4. Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.
  5. Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết.

4. Mẫu giấy mời họp số 3

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………../GM- … (3)…. ……….. (4)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY MỜI

………….. (5)………………
————–

………………………………………………..(2)……………………………………….. trân trọng kính mời:

Ông (bà): …………………………………………..(6)……………………………………………………….

Tới dự: ………………………………………………(7)……………………………………………………..

Thời gian: …………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………;

– ……………;

– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

5. Mẫu Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….

TRƯỜNG………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời:

Ông (bà) NGUYỄN VĂN B

Phụ huynh em Nguyễn Văn A

Đến tại Văn phòng trường……………………………..

Thời gian: …….ngày ……..tháng ………năm ……..

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ………

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

6. Giấy mời họp lớp

HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG …………
NIÊN KHÓA…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời:

Ông (bà) NGUYỄN VĂN A

Tới dự Buổi họp lớp của học sinh lớp …………… niên khóa ………..

Thời gian: ……..sáng ngày ……………

Địa điểm: Nhà hàng ……………………………….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button