Mẫu số 65/BB-MNP: Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Mẫu tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và giấy má dụng cụ vi phạm hành chính chưa được niêm phong

Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và mẫu biên bản ko được thu giữ bằng dụng cụ vi phạm hành chính là mẫu biên bản để đánh dấu tang vật bị thu giữ bằng dụng cụ vi phạm luật pháp. Mẫu biên bản họp minh họa thông tin tang vật, dụng cụ … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu 62 / BB-CCKPHQ: Giấy má Biện pháp giải quyết hậu quả Buộc phải

Mẫu 63 / BB-CCTTTS: Biên bản Buộc phải Thu tiền và Của nả để Thi hành Quyết định Xử phạt

Biểu mẫu 64 / BB-NP: Giấy má thu giữ chứng cứ vật chất và các giải pháp hành chính trái phép

Nội dung căn bản của mẫu biên bản tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và dụng cụ vi phạm hành chính như sau:

Mẫu số 65 / BB-MNP

…………. (trước hết)

…………. (2)

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Số :…………/BB-MNP

Báo cáo

Niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị thu giữ

Theo thủ tục hành chính

Cơ sở (3) ………………………………………………………………………………………………,

Bữa nay, hồi ………… .giờ ………… ngày …………. / ………… / ………… ..này (4) ………….

Chúng tôi gồm:

1. (họ tên, thứ bậc, chức phận, đơn vị) ………………

2. Có sự chứng kiến ​​của (5) người: (họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức phận, số CMND / CCCD) (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

3. Người gánh vác công việc điều hành, bảo quản tang vật vi phạm luật pháp hành chính: (họ tên, thứ bậc, chức phận, đơn vị): ………… ..

4. Ông (bà) / đơn vị (người đại diện theo luật pháp, chức danh nghề nghiệp) có vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ, niêm phong: ………………………… ..

Ngày sinh: ……………………. / ……………… / ………………………… Quốc tịch: …………

Nghề nghiệp / Lĩnh vực hoạt động (Mã số công ty): …………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu / giấy chứng thực đăng ký hoặc số GP của cơ sở:…

Ngày và nơi cấp: …………………………..

Khai Phong quyết định tạm giữ vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính theo số ………… ../ QĐ-TGTVPT, ngày …………. / ………… / ………….

Được niêm phong trong hiện trạng xuất sắc trước lúc mở, ko bị rách hoặc tu sửa.

Các chứng cứ vật chất và các dụng cụ trái phép hành chính có thể được mở bao gồm (6):

STT

Tên kinh nghiệm và bề ngoài vi phạm hành chính

số lượng

đơn vị

đặc điểm, hiện trạng,

Nước nguồn gốc (nếu có)

ghi chú

Số lượng, chủng loại vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ nêu trên vẫn như lúc bị thu giữ theo “Biên bản thu giữ vật chứng, dụng cụ vi phạm luật pháp”. Tạm giữ theo thủ tục hành chính số ………………. / BB-NP ngày ………… / …………. / ………….

– Các quan điểm ​​bổ sung khác (nếu có): …………………………………………………….

Biên bản họp xong xuôi khi …… giờ …… .ngày ………… / …………. / …………, lập 3 lần, có cùng nội dung và trị giá; đọc lại cho thành viên xem, xem lại, công nhận. đúng và có chữ ký dưới đây; 01 bản ủy quyền tư nhân / tổ chức vi phạm, ủy quyền Ông (bà) (7) ……………… bản, 01 bản lưu giấy má.

Tư nhân / Đại diện cho các Vi phạm tại Hoa Kỳ

(Ký, ghi rõ họ tên)

nhà cung cấp băng đĩa

(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền (nếu có)

(ký, ghi rõ họ tên)

chứng kiến

(ký, ghi rõ họ tên)

Phương tiện và Phương tiện Nhân sự hiện có

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ công;

(2) Tên người ghi cuộc họp;

(3) Căn cứ: các tài liệu chi tiết như quyết định, giấy phép, chứng chỉ hành nghề tạm giữ vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính; Biên bản tạm giữ vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản, v.v. ;

(4) Điền địa chỉ của biên bản cuộc họp;

(5) Nếu nhân chứng cùng lúc là thành viên của chính quyền địa phương, ghi rõ họ tên và chức phận của người đấy;

(6) Trường hợp có nhiều vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính được mở, niêm phong thì lập bảng thống kê riêng kèm theo bảng tổng hợp này;

(7) Ghi họ, tên của người gánh vác đối với tang vật tạm giữ theo thủ tục hành chính và dụng cụ vi phạm hành chính.

Mẫu tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và giấy má dụng cụ vi phạm hành chính chưa được niêm phong

.

Xem thêm về bài viết

Mẫu số 65/BB-MNP: Biên bản mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ

[rule_3_plain]

Mẫu biên bản mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Mẫu biên bản mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính là mẫu biên bản được lập ra để biên chép về việc mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin vật chứng dụng cụ… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu số 62/BB-CCKPHQ: Biên bản cưỡng chế buộc tiến hành giải pháp giải quyết hậu quả
Mẫu số 63/BB-CCTTTS: Biên bản cưỡng chế thu tiền, của cải để thi hành hình định xử phạt
Mẫu số 64/BB-NP: Biên bản niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ
Nội dung căn bản của mẫu biên bản mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính như sau:
Mẫu số 65/BB-MNP

……………. (1)
……………. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: …………/BB-MNP

BIÊN BẢN
Mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ
theo thủ tục hành chính
Căn cứ(3)……………………………………………………………………………………………,
Bữa nay, hồi………giờ………ngày………./………/………..tại (4) ……………………….
Chúng tôi gồm:
1. (Họ tên, thứ bậc, chức phận, đơn vị) ………………………………………………………
2. Với sự chứng kiến của(5): (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức phận, số CMND/CCCD) (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Người có phận sự bảo quản vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính: (Họ tên, thứ bậc, chức phận, đơn vị): …………..
4. Ông(Bà)/Tổ chức(Người đại diện luật pháp, Chức danh) có vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ đã được niêm phong:…………………..
Sinh ngày:………………./………………/…………………Quốc tịch: ………………………
Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động(Mã số công ty): ………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số: ……
Ngày cấp: ………………………………………………….Nơi cấp:…………………………..
Tiến hành mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo Quyết định số…………../QĐ-TGTVPT ngày………./…………/………….
Trạng thái của niêm phong trước lúc mở vẫn còn nguyên lành, ko bị rách rời hoặc chắp vá.
Số vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính được mở niêm phong, gồm (6):

STT

TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH TRẠNG,
XUẤT XỨ (NẾU CÓ)

GHI CHÚ

– Số vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính được mở niêm phong nói trên vẫn đầy đủ về số lượng, đúng chủng loại và vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc thực hiện niêm phong theo Biên bản niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính số…………………./BB-NP lập ngày………/…………./………….
– Quan điểm bổ sung khác (nếu có):……………………………………………………………..
Biên bản lập xong hồi……giờ…….ngày………/…………./………,được lập thành 03 bản có nội dung, trị giá y chang; đã đọc lại cho những người tham dự nghe, coi xét lại, xác nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; ủy quyền tư nhân/tổ chức vi phạm 01 bản, ủy quyền Ông(Bà) (7)……………………………………bản, 01 bản lưu giấy má./.

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ công;
(2) Tên đơn vị lập biên bản;
(3) Ghi rõ các tài liệu được căn cứ như: Quyết định tạm giữ vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản tạm giữ vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính,…;
(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản;
(5) Nếu người chứng kiến cũng là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức phận của họ;
(6) Trường hợp mở niêm phong nhiều vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biên bản này;
(7) Ghi họ tên của người có phận sự bảo quản vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.
Mẫu biên bản mở niêm phong vật chứng, dụng cụ vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #số #65BBMNP #Biên #bản #mở #niêm #phong #tang #vật #phương #tiện #phạm #hành #chính #bị #tạm #giữ


  • #Mẫu #số #65BBMNP #Biên #bản #mở #niêm #phong #tang #vật #phương #tiện #phạm #hành #chính #bị #tạm #giữ
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button