Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27

Mẫu học bạ Tiểu học mới nhất được ban hành kèm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GD&ĐT. Mẫu học bạ mới  có nhiều thay đổi so với mẫu học bạ Tiểu học trước đây.

Học bạ theo Thông tư 27 dùng để ghi kết quả tổng hợp, đánh giá cuối năm học của học sinh Tiểu học. Khi ghi nhận xét học bạ giáo viên có thể tham khảo thêm lời nhận xét năng lực, phẩm chất và nhận xét môn học theo Thông tư 27 để ghi cho chính xác, đúng quy định.

So với mẫu học bạ cũ thì theo mẫu mới đầy đủ, chi tiết hơn, chia nhỏ nội dung nhận xét như: nhận xét các môn học và hoạt động giáo dục, các năng lực chủ yếu, những năng lực cốt lõi để giáo viên dễ dàng theo dõi, đánh giá năng lực học sinh. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo mẫu học bạ mới nhất trong bài viết dưới đây.

Mẫu học bạ Tiểu học theo Thông tư 27

HỌC BẠ

Họ và tên học sinh: …………………………………………… Giới tính:………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Dân tộc: ……………………. Quốc tịch: …………..

Nơi sinh: …………………………………………………. Quê quán: ………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………..

Người giám hộ (nếu có):…………………………………………………………………………………….

………, ngày….tháng…năm….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học Lớp Tên trường Số đăng bộ Ngày nhập học/ chuyển đến
20…. – 20….
20…. – 20….
20…. – 20….
20…. – 20….
20…. – 20….

Họ và tên học sinh………………………………….……… Lớp: ………………………..

Chiều cao:……………………………….. Cân nặng: ……………………………………

Số ngày nghỉ phép: ……………………….Số ngày nghỉ không phép

1. Các môn học và hoạt động giáo dục

Môn học và hoạt động giáo dục

Mức đạt được

Điểm KT ĐK

Nhận xét

Tiếng Việt

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Toán
Ngoại ngữ 1
……………
Lịch sử & Địa lý
Khoa học
Tin học và Công nghệ
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Giáo dục thể chất
Nghệ thuật (Âm nhạc)
Nghệ thuật (Mĩ thuật)
Hoạt động trải nghiệm
Tiếng dân tộc

Trường: ………………………………………………..… Năm học 20…. – 20……..

2. Những phẩm chất chủ yếu

Phẩm chất Mức đạt được Nhận xét
Yêu nước

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Nhân ái
Chăm chỉ
Trung thực
Trách nhiệm

3. Những năng lực cốt lõi

3.1. Những năng lực chung

Năng lực Mức đạt được Nhận xét
Tự chủ và tự học

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Giao tiếp và hợp tác
Giải quyết vấn đề và sáng tạo

3.2: Những năng lực đặc thù

Năng lực Mức đạt được Nhận xét
Ngôn ngữ

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Tính toán
Khoa học
Công nghệ
Tin học
Thẫm mĩ
Thể chất

4. Đánh giá kết quả giáo dục: …………………………………………………………

5. Khen thưởng:…………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học……………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….ngày …tháng…năm 20….

Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu học bạ Tiểu học mới nhất được ban hành kèm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GD&ĐT. Mẫu học bạ mới  có nhiều thay đổi so với mẫu học bạ Tiểu học trước đây.

Học bạ theo Thông tư 27 dùng để ghi kết quả tổng hợp, đánh giá cuối năm học của học sinh Tiểu học. Khi ghi nhận xét học bạ giáo viên có thể tham khảo thêm lời nhận xét năng lực, phẩm chất và nhận xét môn học theo Thông tư 27 để ghi cho chính xác, đúng quy định.

So với mẫu học bạ cũ thì theo mẫu mới đầy đủ, chi tiết hơn, chia nhỏ nội dung nhận xét như: nhận xét các môn học và hoạt động giáo dục, các năng lực chủ yếu, những năng lực cốt lõi để giáo viên dễ dàng theo dõi, đánh giá năng lực học sinh. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo mẫu học bạ mới nhất trong bài viết dưới đây.

Mẫu học bạ Tiểu học theo Thông tư 27

HỌC BẠ

Họ và tên học sinh: …………………………………………… Giới tính:………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Dân tộc: ……………………. Quốc tịch: …………..

Nơi sinh: …………………………………………………. Quê quán: ………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………..

Người giám hộ (nếu có):…………………………………………………………………………………….

………, ngày….tháng…năm….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học Lớp Tên trường Số đăng bộ Ngày nhập học/ chuyển đến
20…. – 20….
20…. – 20….
20…. – 20….
20…. – 20….
20…. – 20….

Họ và tên học sinh………………………………….……… Lớp: ………………………..

Chiều cao:……………………………….. Cân nặng: ……………………………………

Số ngày nghỉ phép: ……………………….Số ngày nghỉ không phép

1. Các môn học và hoạt động giáo dục

Môn học và hoạt động giáo dục

Mức đạt được

Điểm KT ĐK

Nhận xét

Tiếng Việt

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Toán
Ngoại ngữ 1
……………
Lịch sử & Địa lý
Khoa học
Tin học và Công nghệ
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Giáo dục thể chất
Nghệ thuật (Âm nhạc)
Nghệ thuật (Mĩ thuật)
Hoạt động trải nghiệm
Tiếng dân tộc

Trường: ………………………………………………..… Năm học 20…. – 20……..

2. Những phẩm chất chủ yếu

Phẩm chất Mức đạt được Nhận xét
Yêu nước

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Nhân ái
Chăm chỉ
Trung thực
Trách nhiệm

3. Những năng lực cốt lõi

3.1. Những năng lực chung

Năng lực Mức đạt được Nhận xét
Tự chủ và tự học

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Giao tiếp và hợp tác
Giải quyết vấn đề và sáng tạo

3.2: Những năng lực đặc thù

Năng lực Mức đạt được Nhận xét
Ngôn ngữ

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Tính toán
Khoa học
Công nghệ
Tin học
Thẫm mĩ
Thể chất

4. Đánh giá kết quả giáo dục: …………………………………………………………

5. Khen thưởng:…………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học……………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….ngày …tháng…năm 20….

Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button