Biểu mẫu

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng cá nhân của viện kiểm sát

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng cá nhân của viện kiểm sát là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích đề nghị khen tặng cá nhân của viện kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng cá nhân của viện kiểm sát là gì?

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen tặng cá nhân của viện kiểm sát là mẫu được lập ra để đề nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong quá trình hoạt động và làm việc.

2. Báo cáo thành tích đề nghị khen tặng cá nhân của viện kiểm sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: …………………………………………………… Giới tính:………

– Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

– Trú quán: …………………………………………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ……………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………………….

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ……………………………………….

2. Thành tích đạt được của cá nhân4: …………………………………………………………….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

IV. ĐỀ NGHỊ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA VKSND TỐI CAO
(Ký, đóng dấu)

_______________

1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, ngành; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, nêu rõ những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

– Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị; riêng thủ trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp công lập lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng doanh thu, lợi nhuận, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

– Đối với báo cáo đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và Chiến sỹ thi đua cơ sở phải nêu số lượng sáng kiến, ghi rõ nội dung, các kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ngành tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

– Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

– Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị.

– Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị.

6 Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen

7 Chỉ áp dụng đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button