Mẫu 04/XĐK: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký

Mẫu 04/XĐK: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP. Mẫu dùng để gửi lên Bộ Tư pháp để yêu cầu xóa đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất……

1. Phiếu yêu cầu xóa đăng ký là gì?

Phiếu yêu cầu xóa đăng ký – Mẫu 04/XĐK là mẫu sử dụng trong thế chấp, mua bán quyền sử dụng đất, tài sản. Mẫu gồm nội dung như: Tên tổ chức cá nhân, địa chỉ, số điện thoại….. của người yêu cầu xóa đăng ký.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc,

PHIẾU YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

Kính gửi:…………………………………………

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ

1. Người yêu cầu xóa đăng ký:

Bên thế chấp

Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp

Bên nhận thế chấp

Quản tài viên

Người mua tài sản thi hành án

Tổ chức thi hành án dân sự

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)………………………………….

1.2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………….

1.3. Số điện thoại (nếu có): ……………… Fax (nếu có):………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………

1.4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND Hộ chiếu………………

GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động QĐ thành lập GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư

Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác:…………………..………………………………….

Số:……………………………………….

Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày ….. tháng … năm

2. Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:

2.1. Quyền sử dụng đất

2.1.1. Thửa đất số: …………….; Tờ bản đồ số (nếu có):…………. ;

Mục đích sử dụng đất:……………………………………………………………………………….

Thời hạn sử dụng đất:…………………………………………………..……………………………

2.1.2. Địa chỉ thửa đất:

2.1.3. Diện tích đất thế chấp:………………………………………………………………….m2

(ghi bằng chữ: )

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:

Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm

2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ; Tờ bản đồ số (nếu có):

2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:

2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở

2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai:

2.3.2. Loại nhà ở: Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự; Nhà liền kề.

2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….

(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:….…………….….…;

Tòa nhà …)

2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2

(ghi bằng chữ: )

2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):

Số hợp đồng (nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm

2.4. Dự án xây dựng nhà ở

2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có):

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm

2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền

Số:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm

2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có):

2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:……………………………………………………………….

2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:……………………………………………………………..

2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở

2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm

2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có):

2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:

3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có), ký kết ngày tháng năm

4. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký

5. Tài liệu kèm theo:

7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

  • Nhận trực tiếp
  • Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BÊN THẾ CHẤP)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP /QUẢN TÀI VIÊN/NGƯỜI MUA TAI SẢN THI HÀNH ÁN/CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

2. Phiếu yêu cầu xóa đăng ký

Mời các bạn tham khảo một số mẫu phiếu khác tại mục biểu mẫu.

  • Mẫu 03/ĐKVB: Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp
  • Mẫu 02/ĐKTĐ-SCSS: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót
  • Mẫu 01/QĐ-XPKLBB: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Xem thêm về bài viết

Mẫu 04/XĐK: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký

Mẫu 04/XĐK: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP. Mẫu dùng để gửi lên Bộ Tư pháp để yêu cầu xóa đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất……
1. Phiếu yêu cầu xóa đăng ký là gì?
Phiếu yêu cầu xóa đăng ký – Mẫu 04/XĐK là mẫu sử dụng trong thế chấp, mua bán quyền sử dụng đất, tài sản. Mẫu gồm nội dung như: Tên tổ chức cá nhân, địa chỉ, số điện thoại….. của người yêu cầu xóa đăng ký.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc,
PHIẾU YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi:…………………………………………
PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ
1. Người yêu cầu xóa đăng ký:

Bên thế chấp
Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp

Bên nhận thế chấp
Quản tài viên

Người mua tài sản thi hành án
Tổ chức thi hành án dân sự

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): ……………… Fax (nếu có):………………………….
Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………
1.4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND Hộ chiếu………………
GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động QĐ thành lập GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác:…………………..………………………………….
Số:……………………………………….
Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày ….. tháng … năm
2. Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số: …………….; Tờ bản đồ số (nếu có):…………. ;
Mục đích sử dụng đất:……………………………………………………………………………….
Thời hạn sử dụng đất:…………………………………………………..……………………………
2.1.2. Địa chỉ thửa đất:
2.1.3. Diện tích đất thế chấp:………………………………………………………………….m2
(ghi bằng chữ: )
2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm
2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở
2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ; Tờ bản đồ số (nếu có):
2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:
2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai:
2.3.2. Loại nhà ở: Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự; Nhà liền kề.
2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:….…………….….…;
Tòa nhà …)
2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2
(ghi bằng chữ: )
2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm
2.4. Dự án xây dựng nhà ở
2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có):
Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có):
2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:……………………………………………………………….
2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:……………………………………………………………..
2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có):
2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có), ký kết ngày tháng năm
4. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký
5. Tài liệu kèm theo:
7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:
Nhận trực tiếp
Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

BÊN THẾ CHẤP
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BÊN THẾ CHẤP)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP /QUẢN TÀI VIÊN/NGƯỜI MUA TAI SẢN THI HÀNH ÁN/CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

2. Phiếu yêu cầu xóa đăng ký
Mời các bạn tham khảo một số mẫu phiếu khác tại mục biểu mẫu.
Mẫu 03/ĐKVB: Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp
Mẫu 02/ĐKTĐ-SCSS: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót
Mẫu 01/QĐ-XPKLBB: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

#Mẫu #04XĐK #Phiếu #yêu #cầu #xóa #đăng #ký


#Mẫu #04XĐK #Phiếu #yêu #cầu #xóa #đăng #ký

KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button