Biểu mẫu

Khung kế hoạch tài chính nhà trường năm 2021

Khung kế hoạch tài chính nhà trường năm 2021 giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo kế hoạch tài chính năm 2021 cho trường mình để làm thật tốt câu hỏi cuối khóa Modul 3 Cán bộ quản lý (CBQL).

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm câu hỏi tự luận Mô đun 3 Cán bộ quản lý. Dưới đây là khung kế hoạch tài chính năm 2021, thầy cô dựa vào đó để lên kế hoạch cho trường mình dễ dàng hơn nhé:

Mẫu khung kế hoạch tài chính nhà trường Mô đun 3 CBQL

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………….
Số: /KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..ngày…..tháng….năm 2021

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG
NĂM 2021

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

II. Mục đích xây dựng kế hoạch

III. Đặc điểm tình hình nhà trường

IV. Nhiệm vụ của nhà trường

1. Nhiệm vụ trọng tâm

2. Nhiệm vụ cụ thể

V. Mục tiêu kế hoạch

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể

Đơn vị: 1000 đồng, %

STTCHI TIẾTThực hiện năm 2020Năm 2021Dự toán năm 2022Tỷ lệ (%)
Dự toánƯớc thực hiện
AB1234
ITổng nguồn tài chính của đơn vị
1Thu sự nghiệp, dịch vụ
2Nguồn thu phí được để lại
3Nguồn NSNN
4Nguồn thu hợp pháp khác
IISử dụng nguồn tài chính của đơn vị
1Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
1.1Chi tiền lương
1.2Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
1.3Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
1.4Chi khác theo quy định
1.5Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
2Chi từ nguồn thu phí được để lại
2.1Kinh phí thường xuyên
2.2Kinh phí không thường xuyên
3Chi từ nguồn NSNN
4Chi từ nguồn thu hợp pháp khác

VI. Biện pháp thực hiện

VII. Kiến nghị

VIII. Phụ lục (nếu có)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.
Back to top button