Wiki

Khoảng cách Mahalanobis

Trong thống kê, Khoảng cách Mahalanobis là khoảng cách được định nghĩa bởi P. C. Mahalanobis vào năm 1936.

Định nghĩa


Khoảng cách Mahalanobis của vec tơ
x
=
(

x

1


,

x

2


,

x

3


,

,

x

N)

T
{displaystyle x=(x_{1},x_{2},x_{3},dots ,x_{N})^{T}}

so với một nhóm có trung bình là
μ
=
(

μ

1


,

μ

2


,

μ

3


,

,

μ

N)

T
{displaystyle mu =(mu _{1},mu _{2},mu _{3},dots ,mu _{N})^{T}}

và ma trận hiệp phương sai
S


{displaystyle S}

được định nghĩa:

D

M


(
x
)
=


(
x

μ

)

TS


1


(
x

μ
)


.{displaystyle D_{M}(x)={sqrt {(x-mu )^{T}S^{-1}(x-mu )}}.,}

Check Also
Close
Back to top button