Kế hoạch hành đông cá nhân mô đun 2 mới nhất

Đánh Giá

Đánh Giá - 9.9

9.9

100

Hướng dẫn rất hay ạ !

User Rating: 5 ( 1 votes)

Dưới đây là những thông tin Kế hoạch hành đông cá nhân mô đun 2 mới nhất được cập nhập bởi KTHN nhé hãy cùng tham khảo

Video Bảng kiểm tra cá nhân module 2

Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung?

Kế hoạch hành đông cá nhân mô đun 2

  • Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất.
  • Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.
  • Phát huy năng lực chung ở lớp học.
  • Khuyến khích học sinh phát triển các mục tiêu học tập cá nhân.

Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việc giảng dạy của mình?

  • Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Tự chủ & Tự học.
  • Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác
  • Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Liên quan đến các phương pháp tiệp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy: Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

  • Tôi muốn tìm hiểu thêm về các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018.

Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới để tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

  • Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả.

Làm thể nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

  • Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiết dạy.

File Kế hoạch hành đông cá nhân mô đun 2 PDF

Tải Về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button