Wiki

Top 14 十 一 面 観世音 菩薩 真言

トピック十 一 面 観世音 菩薩 真言に関する情報と知識をお探しの場合は、kthn.edu.vnチームが編集および編集した次の記事と、次のような他の関連トピックを参照してください。

十 一 面 観世音 菩薩 真言

キーワードの画像: 十 一 面 観世音 菩薩 真言

十 一 面 観世音 菩薩 真言に関する最も人気のある記事

1. 十一面观音陀罗尼 – 维基百科

 • 作成者: zh.wikipedia.org

 • レビュー 3 ⭐ (1028 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面观音陀罗尼 – 维基百科 十一面观音陀罗尼(梵语:Ekādaśa-mukha Avalokiteśvara Dhāranī,简称Ekādaśa-mukha Dhāranī),又称十一面观音神咒、十一面观音真言,是十一面观音菩萨的陀罗尼,广 …

 • 一致する検索結果: namo ratna trayāya,nama ārya jñāna sāgara vairocana vyūha rajāya tathāgatāyārhate samyaksambuddhāya,namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksambuddhebhyaḥ,nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya,mahā sattvāya mahā kāruṇikāya,tadyathā,oṃ dhara dhara dhīre dhīre dhru dhru īṭṭe vati,cale cale praca…

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://zh.wikipedia.org/zh-sg/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E9%99%80%E7%BE%85%E5%B0%BC” width=”600″]

2. 十一面觀音陀羅尼- 维基百科

 • 作成者: zh.m.wikipedia.org

 • レビュー 3 ⭐ (14764 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面觀音陀羅尼- 维基百科 十一面觀音陀羅尼(梵語:Ekādaśa-mukha Avalokiteśvara Dhāranī,简称Ekādaśa-mukha Dhāranī),又稱十一面觀音神咒、十一面觀音真言,是十一面觀音菩薩的陀羅尼,廣 …

 • 一致する検索結果: namo ratna trayāya,nama ārya jñāna sāgara vairocana vyūha rajāya tathāgatāyārhate samyaksambuddhāya,namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksambuddhebhyaḥ,nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya,mahā sattvāya mahā kāruṇikāya,tadyathā,oṃ dhara dhara dhīre dhīre dhru dhru īṭṭe vati,cale cale praca…

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://zh.m.wikipedia.org/zh-hant/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E9%99%80%E7%BE%85%E5%B0%BC” width=”600″]

3. 佛學大辭典/十一面真言- 维基文库,自由的图书馆

 • 作成者: zh.wikisource.org

 • レビュー 4 ⭐ (20636 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 佛學大辭典/十一面真言- 维基文库,自由的图书馆 (真言)念十一面觀音時之誦文,密教所用,有大小二咒。

 • 一致する検索結果: <<<上一词条
  十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%BD%9B%E5%AD%B8%E5%A4%A7%E8%BE%AD%E5%85%B8/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E7%9C%9F%E8%A8%80″ width=”600″]

4. 聖十一面觀自在菩薩根本咒:真言有多種稱謂 – 華人百科

 • 作成者: www.itsfun.com.tw

 • レビュー 4 ⭐ (21870 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 聖十一面觀自在菩薩根本咒:真言有多種稱謂 – 華人百科 真言有多種稱謂,十一面觀音根本咒,聖十一面觀自在菩薩根本真言,十一面觀自在菩薩心密言等,因音像傳播的原因又俗稱藏傳大悲咒。中文名稱聖十一面觀自在菩薩根本咒意 …

 • 一致する検索結果: 現在很多人把"聖十一面觀自在菩薩根本咒"與84句的"大悲咒"搞混了,究其原因在於台灣的音樂製作人,據說此"聖十一面觀自在菩薩根本咒"是宗南嘉楚仁波切最先以唱頌的方式普傳於台灣的,後來台灣的音樂出品商也把此咒製作成歌曲,因為說"聖十一面觀自在菩薩根本咒"很少人知道,所以就改了個名"梵唱大悲咒",再則84句"大悲咒"在漢地很普遍,一說"大悲咒"誰都知道,這樣有利於他們銷售,以至於使很多人搞混"聖十一面觀自在菩薩根本咒"與84句的"…

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://www.itsfun.com.tw/%E8%81%96%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E8%87%AA%E5%9C%A8%E8%8F%A9%E8%96%A9%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E5%92%92/wiki-1375996-6269776″ width=”600″]

5. 咒語漫談:賣座最高的〈十一面觀音咒〉 – 別搗蛋

 • 作成者: wywu.pixnet.net

 • レビュー 4 ⭐ (23703 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 咒語漫談:賣座最高的〈十一面觀音咒〉 – 別搗蛋 十一面觀音法像圖片說明: 游祥洲教授是台灣在國際舞台上最活躍的知名佛教學者之一,家中珍藏有多尊藏傳十一面觀音,其中最大的一尊,即是本圖。

 • 一致する検索結果: (2)咒語中心內容
  梵文羅馬拼音:oṃ dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru iṭṭe viṭṭe cale cale pracale pracale kusume kusuma vare ili mili cite jvalamapanaya
  簡易羅馬拼音:om tara tara tiri tiri turu turu ide wide jale jale brajale brajale gusume gusuma ware ili mili jide jwalamabanaya
  簡易漢字音譯:唵 塔拉 塔拉 踢里 踢里 吐魯 吐魯 易跌 微跌 佳雷 佳雷…

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://wywu.pixnet.net/blog/post/27261646-%E5%92%92%E8%AA%9E%E6%BC%AB%E8%AB%87%EF%BC%9A%E8%B3%A3%E5%BA%A7%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%9A%84%E3%80%88%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%92%92%E3%80%89″ width=”600″]

6. 圣十一面观自在菩萨根本咒 – 搜狗百科

 • 作成者: baike.sogou.com

 • レビュー 3 ⭐ (9032 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 圣十一面观自在菩萨根本咒 – 搜狗百科 真言有多种称谓,十一面观音根本咒,圣十一面观自在菩萨根本真言,十一面观自在菩萨心密言等,因音像传播的原因又俗称藏传大悲咒。 基本信息. 中文名圣十一面观自在 …

 • 一致する検索結果: 搜狗百科词条内容由用户共同创建和维护,不代表搜狗百科立场。如果您需要医学、法律、投资理财等专业领域的建议,我们强烈建议您独自对内容的可信性进行评估,并咨询相关专业人士。

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://baike.sogou.com/v70234360.htm” width=”600″]

7. 「十一面觀音」—消除修行障礙 – 成功佛堂

 • 作成者: lafot.org

 • レビュー 4 ⭐ (30128 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 「十一面觀音」—消除修行障礙 – 成功佛堂 又稱十一面觀音陀羅尼、十一面觀音真言,是十一面觀音菩薩的陀羅尼,廣傳於藏傳佛教的咒語,類似於漢傳佛教的大悲咒,故民間俗稱「藏傳大悲咒」或者「藏密大悲咒」等。 此 …

 • 一致する検索結果: 南摩 惹納 達拉雅雅 南摩 阿裡雅 佳納 薩嘎拉 貝勒佳納 尤哈 拉佳雅 達他嘎達雅阿啦哈帝 桑雅桑布達雅 納摩 薩嚕哇 達他嘎提貝 阿啦哈達唄 桑雅桑布提唄 南摩 阿裡雅阿哇嚕格帝秀哇啦雅 布地薩埵哇雅 瑪哈 薩埵哇雅 瑪哈 嘎嚕尼加雅 達地雅他 嗡 達啦 達啦 提力 提力 杜露 杜露 易笛 威笛 加列 加列 不啦加列 不啦加列 固蘇美 固蘇瑪 哇壘 易利 密利 積地 炸哈啦瑪巴納雅 梭哈

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://lafot.org/3604/%E3%80%8C%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E3%80%8D-%E6%B6%88%E9%99%A4%E4%BF%AE%EF%A8%88%E9%9A%9C%E7%A4%99/” width=”600″]

8. 十一面觀自在菩薩根本真言(心念) – 黃慧音 – LINE MUSIC

 • 作成者: music-tw.line.me

 • レビュー 3 ⭐ (19284 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面觀自在菩薩根本真言(心念) – 黃慧音 – LINE MUSIC 十一面觀自在菩薩根本真言(心念)歌詞- 黃慧音.

 • 一致する検索結果:
  © LINE Taiwan Limited.

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://music-tw.line.me/track/3127154001″ width=”600″]

9. 十一面觀音咒感應 – 台鐵車站資訊懶人包

 • 作成者: train.reviewiki.com

 • レビュー 4 ⭐ (35743 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面觀音咒感應 – 台鐵車站資訊懶人包 此真言有多种称谓:十一面观音根本咒,圣十一面观自在菩萨根本真言,十一面观自在菩萨心密… 1、南无:梵语或印地语中为:赞美、赞颂的意思,宗教引申意义为:皈依。

 • 一致する検索結果: 大悲咒天籟梵音 · Music For Meditation And Manifestation! · Music Of Angels And Archangels • Music To Heal All Pains Of The Body, Soul And Spirit, …

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://train.reviewiki.com/keywords/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%92%92%E6%84%9F%E6%87%89″ width=”600″]

10. 十一面觀音像在PTT/mobile01評價與討論

 • 作成者: hospital.reviewiki.com

 • レビュー 4 ⭐ (39828 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面觀音像在PTT/mobile01評價與討論 又稱十一面觀音陀羅尼、十一面觀音真言,是十一面觀音菩薩的陀羅尼,廣傳於藏傳佛教的咒語,類似於漢傳佛教的大悲咒,故民間俗稱「藏傳大悲咒」或者「藏密大悲咒」等。 此 …

 • 一致する検索結果: 快搜尋「十一面觀音海洋堂」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, … ☆HOBBYSKY玩具屋☆ 代購日版海洋堂山口式佛像系列013 十一面觀音菩薩竹谷隆之山口隆.

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://hospital.reviewiki.com/keywords/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%83%8F” width=”600″]

11. 十一面觀音陀羅尼 – 中文百科全書

 • 作成者: www.newton.com.tw

 • レビュー 4 ⭐ (26136 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面觀音陀羅尼 – 中文百科全書 此咒語代表的功德,在中,觀世音菩薩表示“此心咒十一億諸佛所說,我今說之,為一切眾生故,欲令一切眾生念善法故,欲令一切眾生無憂惱故,欲除一切眾生病故, …

 • 一致する検索結果: 彌勒佛誓願陀羅 尼念誦法 貝摩宗大悲十一面觀音陀羅尼 六字明功德頌 第三編 嘛呢(六字明)道歌 (侯生禎譯) 依止善知識歌 暇滿與無常歌 皈依與業果歌 懷念…

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://www.newton.com.tw/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E9%99%80%E7%BE%85%E5%B0%BC/13023673″ width=”600″]

12. 十一面觀音陀羅尼 – 中文百科知識

 • 作成者: www.easyatm.com.tw

 • レビュー 4 ⭐ (21118 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面觀音陀羅尼 – 中文百科知識 十一面觀音陀羅尼,又稱十一面觀音神咒、十一面觀音真言,是十一面觀音菩薩的陀羅尼,廣傳於藏傳佛教的咒語,類似於漢傳佛教的大悲咒,故民間俗稱“藏傳大悲咒”或者“藏 …

 • 一致する検索結果: 奈耶經 1卷0899 18 清淨法身毗盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉…羅尼集經 12卷 唐‧阿地瞿多譯0902 18 總釋陀羅尼義贊 1卷 唐‧不空譯0903 18 都部陀羅尼目 1卷 唐‧不空譯0904 18…

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://www.easyatm.com.tw/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E9%99%80%E7%BE%85%E5%B0%BC” width=”600″]

13. 佛說十一面觀世音神咒經/ 十一面觀音本尊咒根本咒 – udn部落格

 • 作成者: blog.udn.com

 • レビュー 3 ⭐ (13248 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 佛說十一面觀世音神咒經/ 十一面觀音本尊咒根本咒 – udn部落格 佛說十一面觀世音神咒經 / 十一面觀音本尊咒根本咒北周耶舍崛多與闍那崛多共譯的《佛說十一面觀世音神咒經》中咒語如下: 南無佛陀耶南無達摩耶南無僧 …

 • 一致する検索結果: 南無佛陀耶 南摩達摩耶 南無僧伽耶 皈依佛,趨向佛這邊,依靠佛陀 皈依法,趨向真理這邊 皈依僧團,皈向覺悟跟真理和合的目標 南無若那娑伽羅 毘盧遮那耶 怛他伽多耶 皈依本師毗盧遮那佛 正法輪身十一面觀音 自性輪身毗盧遮那佛 教化輪身不動明王 南無阿利耶 跋路吉諦攝婆羅耶 菩提薩埵耶  摩訶薩埵耶 摩訶伽樓膩迦耶 皈依大持咒仙王 跋路吉諦攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓膩迦耶 南無薩婆哆他 伽帝毘耶 阿耨多羅三藐三菩提耶 皈依十一面觀音這修法,持這個咒語能證得阿耨多羅三藐三菩提 怛姪他 唵 陀囉陀囉 地…

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://blog.udn.com/mobile/e0938767770/111778133″ width=”600″]

14. 十一面觀音陀羅尼 – Wikiwand

 • 作成者: www.wikiwand.com

 • レビュー 3 ⭐ (18693 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 十一面觀音陀羅尼 – Wikiwand 此咒語代表的功德,在《十一面神咒心經》中,觀世音菩薩表示此咒是十一億佛陀所宣說。 咒文. 天城體梵文:. नमो रत्न​ त्रयाय,नम …

 • 一致する検索結果: An extension you use may be preventing Wikiwand articles from loading properly.
  If you are using an Ad-Blocker, it might have mistakenly blocked our content.
  You will need to temporarily disable your Ad-blocker to view this page.

 • ソースからの抜粋:

 • [browser-shot url=”https://www.wikiwand.com/zh-tw/%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E8%A7%80%E9%9F%B3%E9%99%80%E7%BE%85%E5%B0%BC” width=”600″]

十 一 面 観世音 菩薩 真言の手順

Back to top button