Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violet

Đánh Giá

Đánh Giá - 9.3

9.3

100

Giáo Án Hay ạ !

User Rating: 5 ( 1 votes)

Dưới đây là Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violet mới nhất được cập nhập bởi KTHN xin mời các bạn tham khảo ngay bên dưới nhé.

Video bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violet file DOC

Dưới đây là trích đoạn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violet hãy cùng tham khảo và tải về bản Full nhé :

GIÁO ÁN CHI TIẾT

Preparing date:16/10/2011

Teaching date:23/10/2011

 

Buổi 1:  THE VERB “TOBE”

I.AIMS:

-HS hiểu và biết cách sử dụng động từ TOBE.

-Cuối bài,áp dụng làm một số dạng bài tập.

-Rèn kỹ năng làm bài tập.

II.CONTENT:

PERIOD 1:

 1. Grammar.

* Form : be => is/ am/ are.

I                          –  am

We, you, they, N(plural)            –  are

She, he, it, N(singular)               –  is

* Positions of ‘be” in a sentence:

(+)    S + be + …..

(-)    S + be + not + …..

(?)    Be + S + ….?      Yes, S + be.

No, S + be not.

S in the short answers  must be a personal pronoun (I, she, he, they, it)

Wh – be + S + …..?

S + be + …….

 1. Practice
 2. Fill in the sentences with is, am, are.
1. I ……… a teacher.

2.  ……… that your student?

3. This ……… my classroom.

4. We…. …….fine.

5. What………. this?

6. Who…… …they?

7. My name… ……..John

8. How old…….. your brothers?

9.  …… ….you twelve years old?

10.  ……… these  your pens?

11. ……….Lan and Nam in the classroom?

12. They………….. her students.

13.  His sister and my brother …….. classmates.

14. Those schoolbags ………….new.

 1. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 thi điểm violetChange the sentences below into the negative and the interrogative.
 2. Her name is Linh.
 3. They are nurses.
 4. I am a doctor.
 5. Those are his pens.
 6. My father is an engineer.
 7. Her brother is a good student.
 8. They are in the class.
 9. Phong’s school is in the country.
 10. I am in class 6A.
 11. The books are in Minh’s desk.

III. Answer the questions below:

 1. Are they your notebooks?         Yes, ………….
 2. Is that her clock ?                       No, ………
 3. Are you a student? Yes, ………
 4. Are the teachers in the room? No, ………
 5. Is her father forty years old?     Yes, ………
 6. Is Hung a good student? No, ………
 7. Is she Lan? Yes, ………
 8. Are those chairs? No, ………
 9. Are her brothers Nam and Duong? Yes, ………
 10. Are you Loan? No, ………
 11. Supply the correct form of be
1. -They (be) your sisters ?

– Yes, they (be)

2. -Where Lan (be)?    She(be) in the house?

– No, she(be not). She ( be) in the garden.

3. This (be not ) my school bag. That (be) my schoolbag.

4. -Those (be) her stools?

– Yes, they(be.)

5. – What they (be)?

– They(be) nurses.

6 .- Who Hoa and Hai (be)?

-Hoa(be) my sister and Hai(be) Hung’s  brother.

7. My father (be ) a doctor and my mother (be) a nurse.

8. There (be) five stools in the living room.

9. – There(be) four people in your family?

– Yes, there (be).

10.- How many lamps there (be) in the classroom?

– There(be) only one..

 

1.……………………….

……………………….

2. ………………………

……………………….

3……………………….

4……………………….

……………………….

5……………………….

……………………….

6……………………….

……………………….

7……………………….

8……………………….

9……………………….

……………………….

10……………………….

………………………..

File DOC 

Tải Về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button