Game Online

Genshin Impact: Tổng hợp những gì mà game thủ cần để nâng cấp Yae Miko tại phiên bản 2.5

To be able to upgrade Yae Miko, players will need a lot of materials and “plowing” right now is extremely necessary.

On the afternoon of February 4 last, the time when the latest 5-star character – Yae Miko The official appearance has been announced and what gamers need to do is prepare all of their existing primeval stones to summon her, as well as “plow” the required amount of resources to upgrade. granted to Yae Miko.

Genshin Impact: Synthesize what gamers need to upgrade Yae Miko in version 2.5

In today’s article KTHN will review for players the necessary materials to be able to break through Yae Miko to the highest level right after version 2.5 is updated.

Breakthrough Ingredients

If true, then Yae Miko would need the Purple Star Victory, a breakthrough material for Lightning-type characters. In addition, players also need to collect Dragon Tribe Scales from Deep Sea Dragon boss Thunder Thunder and Ice Fang in the area. Enkanomiyaaccompanied by Swordsmanship from the wandering warriors of Inazuma.

The total number of ingredients you need to get Yae Miko to level 90 will include:

 • 420,000 Mora.
 • 1 Crumb, 9 Piece, 9 Piece, 6 Purple Star Victory.
 • 46 Dragon Tribe Scales.
 • 168 Hai Linh Chi
 • 18 Old-fashioned Swordsmanship, 30 Replica Swordsmanship, 36 Famous Swordsmen

Genshin Impact: Synthesize what gamers need to upgrade Yae Miko in version 2.5 2

Skill Upgrade Materials

The skill book that Yae Miko uses is the Philosophy of Light, however, level 7 and above will require more breakthrough materials dropped from the week boss of version 2.5. Magatsu Mitake Narukami no Mikotoso you won’t be able to farm first, but have to wait until this boss is updated before you can start plowing.

If in the first week, if you are lucky enough to drop 3 Thien Phu materials instead of 2, you can raise Yae Miko’s skill to 6-7-8 or 7-7-7 in the first week.

To raise all of Yae Miko’s Thien Phu to 10, the player needs

 • 1,652,500 Mora.
 • 6 Old-fashioned Swordsmanship, 22 Replica Swordsmen, 31 Famous Swordsmen.
 • 3 Lectures of Light, 21 Instructions of Light, 38 Philosophy of Light
 • 3 Crowns of Wisdom
 • 6 materials from the new week boss of Genshin Impact 2.5.

Genshin Impact: Synthesize what gamers need to upgrade Yae Miko in version 2.5 3

As you can see, the amount of Mora for the entire Thien Phu upgrade and Yae Miko’s level does not make any difference compared to other characters and gamers can proceed to farm materials from now on. if you want your Yae Miko to reach the top level quickly.

.

Thông tin thêm

Genshin Impact: Tổng hợp những gì mà game thủ cần để nâng cấp Yae Miko tại phiên bản 2.5

#Genshin #Impact #Tổng #hợp #những #gì #mà #game #thủ #cần #để #nâng #cấp #Yae #Miko #tại #phiên #bản

Nếu trong tuần đầu tiên, nếu bạn may mắn rơi được 3 nguyên liệu nâng Thiên Phú thay vì 2 thì bạn có thể nâng kỹ năng của Yae Miko lên 6-7-8 hoặc 7-7-7 trong tuần đầu tiên.

Để nâng toàn bộ Thiên Phú của Yae Miko lên 10 thì người chơi cần

1,652,500 Mora.
6 Kiếm Cách Cũ Nát, 22 Kiếm Cách Bản Sao, 31 Kiếm Cách Trứ Danh.
3 Bài Giảng Của Ánh Sáng, 21 Hướng Dẫn Của Ánh Sáng, 38 Triết Học Của Ánh Sáng
3 Vương Miện Trí Thức
6 nguyên liệu từ boss tuần mới của Genshin Impact 2.5.

 Như game thủ có thể thấy thì số lượng Mora dành cho toàn bộ nâng cấp Thiên Phú và cấp độ cho Yae Miko không có bất kì khác biệt nào so với những nhân vật khác và game thủ có thể tiến hành farm nguyên liệu từ bây giờ nếu như bạn muốn Yae Miko của mình đạt cấp cao nhất một cách nhanh chóng.

#Genshin #Impact #Tổng #hợp #những #gì #mà #game #thủ #cần #để #nâng #cấp #Yae #Miko #tại #phiên #bản

Để có thể nâng cấp Yae Miko thì người chơi sẽ cần rất nhiều nguyên liệu và việc “cày” ngay từ bây giờ là vô cùng cần thiết

#Genshin #Impact #Tổng #hợp #những #gì #mà #game #thủ #cần #để #nâng #cấp #Yae #Miko #tại #phiên #bản

Vào buổi chiều ngày 04/02 vừa qua thì thời điểm mà nhân vật 5 sao mới nhất – Yae Miko chính thức xuất hiện đã được công bố và những gì mà game thủ cần làm đó là chuẩn bị toàn bộ số nguyên thạch hiện có của mình để triệu hồi ra cô nàng, cũng như là “cày” sẵn lượng tài nguyên cần thiết để nâng cấp cho Yae Miko.

Trong bài viết hôm nay KTHN sẽ cùng điểm lại cho người chơi những nguyên liệu cần thiết để có thể đột phá Yae Miko lên mức cao nhất ngay sau khi phiên bản 2.5 được cập nhật nhé.

Nguyên liệu đột phá

Nếu đúng như thông thường thì Yae Miko sẽ cần ngọc Tử Tinh Thắng Lợi, một nguyên liệu đột phá cho những nhân vật hệ Lôi. Ngoài ra thì người chơi cũng cần thu thập Vảy Giả Tộc Rồng từ boss Rồng Biển Sâu Thôn Lôi và Nanh Băng tại khu vực Enkanomiya, kèm theo đó là Kiếm Cách từ các võ sĩ lang thang tại Inazuma.

Tổng cộng số nguyên liệu mà bạn cần để Yae Miko lên cấp độ 90 sẽ bao gồm:

420,000 Mora.
1 Vụn, 9 Mảnh, 9 Miếng, 6 Tử Tinh Thắng Lợi.
46 Vảy Giả Tộc Rồng.
168 Hải Linh Chi
18 Kiếm Cách Cũ Nát, 30 Kiếm Cách Bản Sao, 36 Kiếm Cách Trứ Danh

Nguyên liệu nâng cấp kỹ năng

Sách kỹ năng mà Yae Miko sử dụng đó chính là Triết Học của Ánh Sáng, tuy nhiên thiên phú từ cấp độ 7 trở lên sẽ cần thêm nguyên liệu đột phá rơi từ Boss tuần của phiên bản 2.5 là Magatsu Mitake Narukami no Mikoto, vì vậy bạn sẽ không thể farm trước mà phải chờ đến khi con boss này được cập nhật thì mới có thể bắt đầu cày được.

#Genshin #Impact #Tổng #hợp #những #gì #mà #game #thủ #cần #để #nâng #cấp #Yae #Miko #tại #phiên #bản

Vào buổi chiều ngày 04/02 vừa qua thì thời điểm mà nhân vật 5 sao mới nhất – Yae Miko chính thức xuất hiện đã được công bố và những gì mà game thủ cần làm đó là chuẩn bị toàn bộ số nguyên thạch hiện có của mình để triệu hồi ra cô nàng, cũng như là “cày” sẵn lượng tài nguyên cần thiết để nâng cấp cho Yae Miko.

Trong bài viết hôm nay KTHN sẽ cùng điểm lại cho người chơi những nguyên liệu cần thiết để có thể đột phá Yae Miko lên mức cao nhất ngay sau khi phiên bản 2.5 được cập nhật nhé.

Nguyên liệu đột phá

Nếu đúng như thông thường thì Yae Miko sẽ cần ngọc Tử Tinh Thắng Lợi, một nguyên liệu đột phá cho những nhân vật hệ Lôi. Ngoài ra thì người chơi cũng cần thu thập Vảy Giả Tộc Rồng từ boss Rồng Biển Sâu Thôn Lôi và Nanh Băng tại khu vực Enkanomiya, kèm theo đó là Kiếm Cách từ các võ sĩ lang thang tại Inazuma.

Tổng cộng số nguyên liệu mà bạn cần để Yae Miko lên cấp độ 90 sẽ bao gồm:

420,000 Mora.
1 Vụn, 9 Mảnh, 9 Miếng, 6 Tử Tinh Thắng Lợi.
46 Vảy Giả Tộc Rồng.
168 Hải Linh Chi
18 Kiếm Cách Cũ Nát, 30 Kiếm Cách Bản Sao, 36 Kiếm Cách Trứ Danh

Nguyên liệu nâng cấp kỹ năng

Sách kỹ năng mà Yae Miko sử dụng đó chính là Triết Học của Ánh Sáng, tuy nhiên thiên phú từ cấp độ 7 trở lên sẽ cần thêm nguyên liệu đột phá rơi từ Boss tuần của phiên bản 2.5 là Magatsu Mitake Narukami no Mikoto, vì vậy bạn sẽ không thể farm trước mà phải chờ đến khi con boss này được cập nhật thì mới có thể bắt đầu cày được.

#Genshin #Impact #Tổng #hợp #những #gì #mà #game #thủ #cần #để #nâng #cấp #Yae #Miko #tại #phiên #bản

Nếu trong tuần đầu tiên, nếu bạn may mắn rơi được 3 nguyên liệu nâng Thiên Phú thay vì 2 thì bạn có thể nâng kỹ năng của Yae Miko lên 6-7-8 hoặc 7-7-7 trong tuần đầu tiên.

Để nâng toàn bộ Thiên Phú của Yae Miko lên 10 thì người chơi cần

1,652,500 Mora.
6 Kiếm Cách Cũ Nát, 22 Kiếm Cách Bản Sao, 31 Kiếm Cách Trứ Danh.
3 Bài Giảng Của Ánh Sáng, 21 Hướng Dẫn Của Ánh Sáng, 38 Triết Học Của Ánh Sáng
3 Vương Miện Trí Thức
6 nguyên liệu từ boss tuần mới của Genshin Impact 2.5.

 Như game thủ có thể thấy thì số lượng Mora dành cho toàn bộ nâng cấp Thiên Phú và cấp độ cho Yae Miko không có bất kì khác biệt nào so với những nhân vật khác và game thủ có thể tiến hành farm nguyên liệu từ bây giờ nếu như bạn muốn Yae Miko của mình đạt cấp cao nhất một cách nhanh chóng.

#Genshin #Impact #Tổng #hợp #những #gì #mà #game #thủ #cần #để #nâng #cấp #Yae #Miko #tại #phiên #bản

Để có thể nâng cấp Yae Miko thì người chơi sẽ cần rất nhiều nguyên liệu và việc “cày” ngay từ bây giờ là vô cùng cần thiết


 • Tổng hợp: KTHN
 • Nguồn: https://lag.vn/tin/game-online/genshin-impact-tong-hop-nhung-gi-ma-game-thu-can-de-nang-cap-yae-miko-tai-phien-ban-2-5.html

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button