Wiki

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
中国共产主义青年团

Huy hiệu
Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
Đoàn kỳ
Lãnh tụ Mao Trạch Đông
Đặng Tiểu Bình
Giang Trạch Dân
Hồ Cẩm Đào
Tập Cận Bình
Bí thư Thứ nhất Hạ Quân Khoa
Thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc
Thành lập 1922
Báo chí Báo Thanh niên Trung Quốc
Thành viên  (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17) 109 triệu
Ý thức hệ Chủ nghĩa cộng sản
Thuộc quốc gia Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Trung Quốc
Trang web [ http://www.ccyl.org.cn/]
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

Related Articles

Chính trị và chính phủ
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa


Lãnh đạo tập thể · Tư tưởng chỉ đạo

 • Danh sách Lãnh đạo Đảng và Nhà nước(danh sách)
  • Lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương
  • Lãnh đạo Đảng, Ban Thường vụ Bộ Chính trị
  • Nguyên thủ Quốc gia, Thủ tướng Quốc vụ viện
 • Lãnh đạo tập thể Đảng Cộng sản Trung Quốc

 • Lãnh đạo hành chính cấp tỉnh

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin
 • Mao Trạch Đông: Tư tưởng Mao Trạch Đông
 • Tập Cận Bình: Tư tưởng Tập Cận Bình
 • Đặng Tiểu Bình: Lý luận Đặng Tiểu Bình
 • Lý luận Xã hội Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, (thế hệ)
  • Giang Trạch Dân: Thuyết ba đại diện
  • Hồ Cẩm Đào: Quan điểm phát triển khoa học
  • Tập Cận Bình: Giấc mộng Trung Quốc

Thể chế lập hiến · Hệ thống pháp luật

 • Hiến pháp
  • Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc
  • Thẩm tra vi hiến
 • Pháp luật Trung Quốc, (danh sách)
  • Luật pháp căn bản
   • Pháp luật căn bản Đặc khu hành chính
 • Quy định luật pháp hành chính
 • Quy tắc Phòng ban
 • Quy định luật pháp Địa phương
  • Quy định quyền tự chủ, Quy định cụ thể
  • Luật pháp Hồng Kông
  • Luật pháp Ma Cao

Chế độ cơ bản · Quốc sách · Chức năng

 • Bốn nguyên tắc cơ bản / Chuyên chính Dân chủ Nhân dân
 • Hệ thống Đại hội Đại biểu Nhân dân, Luật bầu cử Đại biểu địa phương các cấp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc Trung Quốc
 • Mặt trận thống nhất, Hệ thống Chính trị Hiệp thương đa đảng hợp tác để Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo
 • Một nhà nước hai chế độ đặc khu kinh tế tự trị
 • Chính sách dân tộc, Hệ thống khu vực tự trị dân tộc
 • Hệ thống tự trị ở cấp cơ sở
 • Các quy định pháp trị của Trung Quốc, Xã hội hài hòa
 • Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, Hệ thống hộ tịch
 • Công nghệ Giáo dục Hưng Quốc, Hệ thống khảo thí Phổ thông Cao đẳng giáo hiệu chiêu sinh thống nhất toàn quốc
 • Hệ thống cán bộ, Hệ thống Công vụ viên

Đảng Cộng sản Trung Quốc

 • Điều lệ Đảng / Đảng kỳ, Đảng huy
 • Đảng / Lãnh đạo tập thể Trung ương
 • Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc
  • Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
   • Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tập Cận Bình
   • Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc
    • Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc
   • Ban Bí thư Trung ương
    • Công tác Thường vụ: Vương Hỗ Ninh
   • Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
    • Chủ tịch: Tập Cận Bình
   • Cơ cấu trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc / Văn phòng Trung ương Đảng
 • Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng
  • Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương
   • Bí thư: Triệu Lạc Tế
  • Song quy
 • Đảng ủy
  • Tổ chức Đảng
  • Ủy ban Công tác Đảng
  • Chi bộ Đảng
 • Bí thư Đảng ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Thành ủy
  • Bí thư Khu ủy
  • Bí thư Huyện ủy
 • Trường Đảng Trung ương
  • Hiệu trưởng: Trần Hi
 • Báo Đảng và tạp chí Đảng Cộng sản
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản
 • Đội Thiếu niên Tiên phong

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc

 • Luật bầu cử
 • Luật tổ chức Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc
 • Luật tổ chức Địa phương
 • Luật Giám sát Ủy ban thường vụ

 • Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc
  • Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIII / Danh sách đại biểu khóa XIII
  • Đoàn chủ tịch
  • Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc / Danh sách Ủy viên khóa XIII
   • Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ: Lật Chiến Thư
   • Phó Ủy viên trưởng
   • Tổng thư kí Ủy ban Thường vụ
   • Các thành viên
   • Các ủy ban chuyên môn thuộc Ủy ban Thường vụ
  • Các Ủy ban đặc biệt của Nhân đại

 • Đại hội Đại biểu Nhân dân các cấp địa phương

Chính phủ · Cơ quan Nhà nước

 • Chính phủ Nhân dân
  • Báo cáo công tác Chính phủ
 • Tòa án Nhân dân Tối cao
 • Viện Kiểm soát Nhân dân

 • Chủ tịch nước: Tập Cận Bình
  • Phó Chủ tịch nước: Vương Kỳ Sơn
 • Quốc vụ viện Chính phủ Nhân dân Trung ương
  • Quốc vụ viện Hội nghị toàn thể / Quốc vụ viện thành viên
  • Quốc vụ viện Thường vụ Hội nghị
   • Thủ tướng Quốc vụ viện: Lý Khắc Cường
   • Phó Thủ tướng Quốc vụ viện
    • Hàn Chính, Tôn Xuân Lan
     Hồ Xuân Hoa, Lưu Hạc
   • Ủy viên Quốc vụ
   • Tổng Thư ký Quốc vụ viện / Văn phòng Quốc vụ viện
  • Các cơ quan khác của Quốc vụ viện
   • Các phòng ban thành phần của Quốc vụ viện
 • Quân ủy Trung ương Nhà nước
  • Chủ tịch: Tập Cận Bình
 • Tòa án Nhân dân Tối cao
  • Chánh án: Chu Cường
 • Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
  • Viện trưởng: Trương Quân
  • Tổng cục Chống tham ô Hối lộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

 • Tổ chức biên chế
  • Cấp hành chính
   • Đơn vị hành chính cao cấp dưới cấp Bộ trên cấp Tỉnh
  • Ủy ban Tổ chức Trung ương Đảng
   • Chủ tịch: Lý Khắc Cường
   • Văn phòng Tổ chức Trung ương
  • Các phòng ban
   • Cơ quan Chính phủ

 • Hệ thống Dân sự
  • Cục công vụ viên Nhà nước
   • Khảo thí Công vụ viên Nhà nước
  • Cơ quan quản lý pháp luật công chức

Mặt trận thống nhất

 • Hệ thống Hiệp thương Chính trị đa đảng hợp tác để Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo

 • Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc
  • Ủy Ban Toàn quốc / Ủy Ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn Quốc
   • Ủy Ban Thường vụ Hiệp Chính / Ủy ban Thường ủy Tổ thành Nhân viên Hiệp Chính
    • Chủ tịch: Uông Dương
    • Phó Chủ tịch
    • Tổng Thư ký
    • Ủy viên Thường vụ Hiệp Chính Toàn quốc
  • Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Địa phương
 • Các chính đảng tại Trung Quốc (Danh sách)
  • Đảng Cộng sản Trung Quốc / Ban Công tác Mặt trận thống nhất Trung ương
  • Các đảng phái dân chủ Trung Quốc
  • Chính đảng tại Hồng Kông, Chính đảng tại MaCao
 • Thành viên Độc lập
 • Nhân dân Toàn thể
  • Hội liên hiệp Công thương nghiệp Quốc gia

Kinh tế

 • Tiểu ban Lãnh đạo Tài chính Kinh tế Trung ương
  • Trưởng ban: Lý Khắc Cường
 • Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhà nước
  • Chủ tịch: Lý Khắc Cường
  • Chính sách Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc
 • Ủy ban chống lũng đoạn Quốc vụ viện

 • Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Ủy ban cải cách phát triển Nhà nước
   • Cục Năng lượng Nguyên tử Nhà nước
  • Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản Quốc vụ viện
   • Doanh nghiệp Trung ương Trung Quốc
  • Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin
  • Bộ Thương mại
  • Ngân hàng Nhân dân Trung ương
   • Cục quản lý ngoại hối Nhà nước
    • Dự trữ Ngoại hối Trung Quốc
  • Công ty đầu tư TNHH Trung Quốc
   • Công ty đầu tư TNHH Hối Kim Trung ương Trung Quốc

 • GDP theo tỉnh
 • GDP bình quân đầu người theo tỉnh
 • Nhân dân tệ, Đô la Hồng Kông, Pataca Macau
 • Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương
 • Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
 • Kiểm soát vĩ mô
 • Kế hoạch 5 năm
 • Đặc khu kinh tế

Ngoại giao · An ninh Quốc gia · Tuyên truyền

 • Trỗi dậy hòa bình
 • Chiến lược cùng thắng và cùng có lợi của việc mở cửa
 • Năm nguyên tắc chung sống hòa bình
 • Thế giới hài hòa
 • Ngoại giao nước lớn
 • Lý luận Ba thế giới
 • Quan hệ Trung Quốc và Liên Hợp Quốc
 • Bằng hữu của Nhân dân Trung Quốc
 • Chủ nghĩa bài Trung Quốc

 • Ủy ban An toàn Quốc gia
 • Tiểu ban chỉ đạo công tác ngoại giao Trung ương/Tiểu ban chỉ đạo An ninh Quốc gia
  • Trưởng ban: Tập Cận Bình
 • Ban liên lạc đối ngoại Trung ương
 • Ủy ban đối ngoại của Quốc hội
 • Ủy ban đối ngoại của Hiệp Chính
 • Bộ ngoại giao
  • Bộ trưởng: Vương Nghị
  • Người phát ngôn
  • Các tổ chức tại nước ngoài
 • Bộ Thương mại
 • Bộ Tổng Tham mưu
 • Bộ An ninh Quốc gia
 • Cục An ninh nội địa Bộ Công an
 • Văn phòng Ủy ban Bảo mật Trung ương,(Cục bảo mật Nhà nước)

 • Ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh tinh thần Trung ương
  • Chủ tịch: Vương Hỗ Ninh
  • Văn phòng Ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh tinh thần Trung ương
 • Kiểm duyệt Internet
 • mạng lưới giám sát an ninh thông tin công cộng
 • Tường lửa

Tư pháp · Giám sát · Trị an

 • Ủy ban Chính Pháp
  • Ủy ban Chính Pháp Trung ương Đảng
   • Bí thư: Quách Thanh Côn
   • Ủy ban Quản lý toàn diện xã hội Trung ương
 • Cơ quan Tư pháp
  • Cơ quan Thẩm phán
  • Cơ quan Kiểm sát
  • Cơ quan Công an / Cảnh sát địa phương
  • Cơ quan An toàn Quốc gia
  • Cơ quan Tư pháp Hành chính
 • Dân Cảnh, Vũ Cảnh
 • Phụ Cảnh, Thành Quản

 • Tình trạng Nhân quyền
 • Đàn áp, Lao động cải tạo, Lao động giáo dưỡng
 • Hệ thống tử hình
  • Danh sách tội danh nộp phạt thay cho tử hình
  • Danh sách tội danh tử hình

 • Tội danh Tham nhũng
 • Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc
  • Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng
  • Song quy
 • Cơ quan Giám sát Hành chính Trung Quốc
  • Bộ Giám sát
   • Cục phòng chống tham nhũng Nhà nước
  • Lưỡng chỉ

 • Kiến nghị
  • Cục Kiến nghị Nhà nước
   • Văn phòng giải quyết tố cáo Nhà nước

 • Hệ thống tư pháp Hồng Kông
 • Hệ thống tư pháp Macao
 • Ủy ban độc lập chống tham nhũng

 • Kiểm tra tư pháp Nhà nước
 • Cảnh giai Trung Quốc

Quân đội

 • Lịch sử / Liệt sĩ
 • Quân ủy Trung ương
  • Bộ Tham mưu liên hợp
  • Bộ Công tác Chính trị
  • Bộ Đảm bảo Hậu cần
  • Bộ Phát triển Trang bị
  • Bộ Quản lý Huấn luyện
  • Bộ Động viên Quốc phòng
 • Quốc vụ viện
  • Ủy ban Huy động quốc phòng Nhà nước
   • Chủ tịch: Lý Khắc Cường
  • Bộ Quốc phòng
   • Bộ trưởng: Thường Vạn Toàn
  • Cục khoa học kĩ thuật công nghiệp Quốc phòng Nhà nước
 • Lực lượng vũ trang Quốc gia
  • Giải phóng Quân / Quân hàm
  • Vũ cảnh / Cảnh giai
  • Dân quân Trung Quốc
 • Chiến tranh Nhân dân
  • Bộ vũ tranh Nhân dân
 • Phòng vệ Dân sự
  • Phòng không Nhân dân Trung Quốc

Đơn vị hành chính

 • Đơn vị hành chính cấp 1 /Tỉnh
  • Khu hành chính cấp phó tỉnh
  • Khu hành chính cấp địa
   • Khu hành chính cấp huyện
    • Khu hành chính cấp hương
 • Địa phương tự trị dân tộc
 • Khu hành chính đặc biệt
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân
 • Bí thư Tỉnh ủy

Quan hệ hai bờ eo biển

 • Trung Hoa Dân Quốc→Nghị quyết 2758 Đại hội đồng Liên hợp Quốc
 • Nội chiến Trung Quốc→Vấn đề Đài Loan
 • Phong trào Đài Loan độc lập→Luật chống ly khai
 • Chính sách Một Trung Quốc / Đồng thuận 1992
  • Thống nhất hòa bình / Hội xúc tiến thống nhất hòa bình Trung Quốc
 • Tiểu ban chỉ đạo công tác quan hệ Đài Loan Trung ương
  • Trưởng ban: Tập Cận Bình
  • Văn phòng Công tác Đài Loan (Quốc vụ viện)
   • Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển
 • Đại biểu Quốc hội Tỉnh Đài Loan
 • Đảng Cộng sản Đài Loan, Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan, Khởi nghĩa 228
 • Dân cách, Trường quân sự Hoàng Phố
 • Ba liên kết / Ba liên kết nhỏ
 • Quan hệ Quốc-Cộng / Diễn đàn văn hóa thương mại hai bờ
Xem thêm
   Chính trị Hồng Kông
   Chính trị Ma Cao
   Chính trị Trung Hoa Dân Quốc

Các nước khác

 • xem
 • thảo luận
 • sửa

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (giản thể: 中国共产主义青年团; phồn thể: 中國共產主義青年團; bính âm: Zhōngguó Gòngchǎnzhǔyì Qīngniántuán), thường được gọi tắt Cộng Thanh Đoàn (共青团) là tổ chức thanh niên cộng sản do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập và lãnh đạo.

Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc quy định: Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc truyền bá học tập chủ nghĩa cộng sản tại trường học cho thanh niên. Tại các cấp trung học, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo và đoàn kết học sinh trên phương diện công bằng có thành tích nhất định. Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đồng thời hoàn toàn phụ trách chỉ đạo công việc của Đội Thiếu niên Tiên phong Trung Quốc.

Một số lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng là lãnh đạo Đoàn qua các giai đoạn: Hồ Diệu Bang, Nhậm Bật Thời, Hồ Cẩm Đào, Lý Khắc Cường, Lý Nguyên Triều, Lưu Diên Đông, Lưu Kỳ Bảo, Uông Dương, Hồ Xuân Hoa, Trầm Dược Dược, Cát Bỉnh Hiên, Chu Cường, Lệnh Kế Hoạch, Trương Khánh Lê, Lý Hải Phong, Vương Lạc Tuyền, Vương Triệu Quốc, Cổ Xuân Vượng, Hồ Khải Lập v.v.. Lực lượng quan chức này có ảnh hưởng rất lớn trong nội bộ chính trị Trung Quốc và thường được biết đến rộng rãi với tên gọi là “Đoàn phái” (团派).

Lịch sử


Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc được thành lập tháng 5 năm 1922 với tên ban đầu là Đoàn Thanh niên Xã hội Trung Quốc. Đến năm 1925, Đoàn được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Tháng 11/1936, với mục đích quy tụ quần chúng thanh niên tham gia kháng Nhật cứu nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định chủ trương tổ chức lại Đoàn Thanh niên thành “Tổ chức thanh niên mang tính quần chúng không Đảng phái”. Tháng 1/1937, Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc chấm dứt hoạt động, các Đoàn viên tham gia vào Đội tiên phong giải phóng dân tộc Trung Hoa, Hội Thanh niên cứu quốc, đoàn thể cứu nước chống Nhật như Đội tiên phong thanh niên chống Nhật. Sau khi kháng chiến thắng lợi,năm 1946 đổi tên thành Đoàn Thanh niên Tân Dân chủ, năm 1949 đổi tên thành Đoàn Thanh niên Tân Dân chủ Trung Quốc. Năm 1957 đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Tháng 12 năm 1982, cử hành Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 11, sửa đổi thông qua “Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc”.

Bài hát chính thức


Bài hát chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc là bài Vinh quang! Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (光荣啊,中国共青团) do Hồ Vĩ Hoành viết lời, Lôi Vũ Thanh phổ nhạc.

Ngày 10 tháng 5 năm 1993, Đại hội toàn quốc lần thứ mười ba của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã thông qua một nghị quyết để xác định rằng “Vinh quang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc” là Đoàn ca và bài hát trở thành ca khúc chính thức của Đoàn từ đó đến nay

Chữ Hán Pinyin Hán – Việt Dịch tiếng Việt
光荣啊!中国共青团

我们是五月的花海,

用青春拥抱时代;

我们是初升的太阳,

用生命点燃未来。

“五四”的火炬,

唤起了民族的觉醒。

壮丽的事业,

激励着我们继往开来。

光荣啊,中国共青团,

光荣啊,中国共青团。

母亲用共产主义为我们命名,

我们开创新的世界。

Guāngróng á! Zhōngguó Gòngqīngtuán

Wǒ mén shì wǔ yuè dí huā hǎi,

Yòng qīng chūn yōng bào shí dài;

Wǒ mén shì chū shēng dí tài yáng,

Yòng shēng mìng diǎn rán wèi lái.

“ wǔ sì ” dí huǒ jù,

Huàn qǐ liǎo mín zú dí jué xǐng.

Zhuàng lì dí shì yè,

Jī lì zhù wǒ mén jì wǎng kāi lái.

Guāng róng á, zhōng guó gòng qīng tuán,

Guāng róng á, zhōng guó gòng qīng tuán.

Mǔ qīn yòng gòng chǎn zhǔ yì wéi wǒ mén mìng míng,

Wǒ mén kāi chuāng xīn dí shì jiè.

Quang vinh a! Trung Quốc Cộng Thanh Đoàn

Ngã môn thị ngũ nguyệt để hoa hải,

Dụng thanh xuân ủng bão thì đại;

Ngã môn thị sơ thăng để thái dương,

Dụng sinh mệnh điểm nhiên vị lai.

“Ngũ Tứ” để hoả cự,

Hoán khởi liễu dân tộc để giác tỉnh.

Tráng lệ để sự nghiệp,

Khích lệ trước ngã môn kế vãng khai lai.

Quang vinh a, trung quốc cộng thanh đoàn,

Quang vinh a, trung quốc cộng thanh đoàn.

Mẫu thân dụng cộng sản chủ nghĩa vy ngã môn mệnh danh,

Ngã môn khai sang tân để thế giới.

Vinh quang! Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

Chúng ta là những đóa hoa của tháng Năm!

Đem sức trẻ và hoài bão dựng xây nên thời đại.

Chúng ta là mặt trời mới mọc!

Đem cuộc đời ghi dấu cho ngày mai!

Là ngọn đuốc của phong trào Ngũ Tứ

Khơi dậy sự thức tỉnh của dân tộc.

Đó là một sự nghiệp cao cả,

Khích lệ chúng ta đi tới tương lai.

Vinh quang! Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

Vinh quang! Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

Đất mẹ lấy chủ nghĩa cộng sản làm tên chúng ta!

Khai sáng nên một thế giới mới tốt đẹp hơn!

Tổ chức


Cơ quan hình thành

 • Ban Bí thư Trung ương Đoàn
 • Văn phòng Trung ương Đoàn
  • Ban Bí thư Văn phòng,Ban Bí thư,Ban Tổng hợp,Ban Nghiên cứu,Ban Văn thư,Ban Kỹ thuật Tin tức,Ban Tài chính,Ban Kiểm toàn Quản lý Tài sản,Ban Bảo vệ
 • Bộ Tổ chức
  • Ban Cán bộ 1,Ban Cán bộ 2,Ban Giáo dục Cán bộ,Ban Tổ chức,Ban Cán bộ nghỉ hưu
 • Bộ Tuyên truyền
  • Ban Giáo dục Tư tưởng,Ban Báo san Tân văn,Ban Lý luận Tuyên truyền,Ban Văn thể,Ban Tuyên truyền Internet
 • Bộ Công tác Thanh niên Thành thị
  • Ban Xí nghiệp,Ban Cơ quan sự nghiệp,Ban Công tác Xí nghiệp Thanh niên,Ban Công tác Khu xã
 • Bộ Công tác Thanh niên Nông thôn
  • Ban Phát triển Nông thôn,Ban Bảo vệ Sinh thái,Ban Chỉ đạo Xây dựng Trung tâm Thanh niên Nông thôn
 • Bộ Trường học
  • Ban Đại học,Ban Trung học chuyên nghiệp,Văn phòng Liên học Toàn quốc
 • Bộ Thiếu niên
  • Ban Giáo dục Tuyên truyền,Ban Bồi dưỡng Tổ chức,Ban Giáo dục Ngoài trường
 • Bộ Mặt trận thi đua
  • Văn phòng Liên Thanh niên,Ban Công tác Dân tộc và Đoàn xã,Ban Công tác Hồng Kong-Ma Cao,Ban Công tác Đài Loan,Ban Công tác Du học sinh Khoa học Kỹ thuật
 • Bộ Bảo vệ lợi ích Thanh Thiếu niên
  • Ban Công tác Pháp chế,Ban Công tác Bảo vệ quyền lợi,Ban Công tác Phối hợp
 • Bộ Liên lạc Quốc tế
  • Văn phòng,Ban 1,Ban 2,Ban 3,Ban 4,Ban Tổng hợp
 • Cơ quan Đảng ủy
  • Văn phòng Đảng ủy,Văn phòng Ủy ban Kỷ luật,Phòng Văn Minh,Văn phòng Công hội,Đoàn ủy

Đơn vị trực thuộc

 • Trung tâm phục vụ cơ quan Trung ương Đoàn
 • Trung tâm chỉ đạo hành động tình nguyện Thanh niên Trung ương Đoàn
 • Trung tâm phát triển thực nghiệp Trung ương Đoàn
 • Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc
 • Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc
 • Tổ chức Báo Thanh niên Trung Quốc
 • Tổ chức Xuất bản Báo Thanh niên Trung Quốc
 • Xuất bản Báo Thanh thiếu niên Nhi đồng Trung ương Đoàn Thanh niên Tổng xã
 • Trung tâm Phát triển kinh doanh Thanh thiếu niên Trung Quốc
 • Tổ chức Báo nữ Trung Quốc
 • Trung tâm phục vụ phát triển Thanh thiếu niên Trung Quốc
 • Trung tâm giao lưu thanh thiếu niên Quốc tế Trung Quốc
 • Trung tâm phát triển sự nghiệp Đội Thiếu niên tiền phong Trung Quốc
 • Trung tâm điện ảnh truyền hình internet Trung Quốc
 • Hội Kinh doanh Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc
 • Hiệp hội Cung Thanh Thiếu niên Trung Quốc
 • Hội nghiên cứu tội phạm thanh thiếu niên
 • Tổng xã Lữ hành thanh thiếu niên xã
 • Tổng công ty phát triển thực nghiệp thanh thiếu niên
 • Công ty hữu hạn Quốc tế (Hồng Kông) Trung Quốc

Tổ chức địa phương

 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Thành phố Bắc Kinh
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Thành phố Thiên Tân
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Hà Bắc
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Sơn Đông
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Khu tự trị Nội Mông
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Liêu Ninh
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Cát Lâm
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Hắc Long Giang
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Thành phố Thượng Hải
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Giang Tô
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Chiết Giang
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh An Huy
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Phúc Kiến
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Giang Tây
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Sơn Đông
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Hà Nam
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Hồ Bắc
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Hồ Nam
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Quảng Đông
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Khu tự trị Quảng Tây
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Hải Nam
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Thành phố Trùng Khánh
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Tứ Xuyên
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Quý Châu
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Vân Nam
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Khu tự trị Tây Tạng
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Thiểm Tây
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Cam Túc
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tỉnh Thanh Hải
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ
 • Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương
 • Ủy ban Công tác cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
 • Ủy ban Công tác cơ quan nhà nước Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
 • Ủy ban đường sắt Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
 • Ủy ban tàu thuyền Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
 • Ủy ban Công tác lưu thông Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
 • Ủy ban Công tác Xí nghiệp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XVIII


Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

 • Hạ Quân Khoa (sinh năm 1969), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Bí thư Trung ương Đoàn

 • Uông Hồng Nhạn (sinh năm 1970), Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Toàn quốc Trung Hoa
 • Từ Hiểu (sinh năm 1972), Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường vụ Chính hiệp Trung Quốc khóa XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Toàn quốc Trung Hoa
 • Phó Chấn Bang (sinh năm 1975), Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Công tác Toàn quốc Đội Thiếu niên Tiên phong Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Toàn quốc Trung Hoa
 • Doãn Đông Mai (sinh năm 1973), Bí thư Trung ương Đoàn (không chuyên trách), Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Phúc Đán, Ủy viên Ủy ban Công tác về người khuyết tật của Quốc vụ viện Trung Quốc
 • Kỳ Ba Đồ (sinh năm 1971), Bí thư Trung ương Đoàn (không chuyên trách), Đại biểu Nhân Đại khóa XIII, Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Nội Mông
 • Lý Kha Dũng (sinh năm 1974), Bí thư Trung ương Đoàn (không chuyên trách), Phó Chủ nhiệm Ban Thông tin trong nước của Tân Hoa xã
 • Ngô Cương (sinh năm 1976), Bí thư Trung ương Đoàn (không chuyên trách), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Nam

Danh sách các Bí thư thứ nhất


 1. Du Tú Tùng (俞秀松): 1920–1922
 2. Thi Tồn Thống (施存统): 1922–1923
 3. Lưu Nhân Tĩnh (刘仁静): 1923 – 1925
 4. Trương Thái Lôi (张太雷): 1925–1927
 5. Nhậm Bật Thời (任弼时): 1927–1928
 6. Quang Hướng Ứng (关向应): 1928–1946
 7. Phùng Văn Bân (馮文彬): 1949–1953
 8. Hồ Diệu Bang (胡耀邦): 1953–1966
 9. Hàn Anh (韩英): 1978–1982
 10. Vương Triệu Quốc (王兆国): 1982–1984
 11. Hồ Cẩm Đào (胡锦涛): 1984–1985
 12. Tống Đức Phúc (宋德福): 1985–1993
 13. Lý Khắc Cường (李克强): 1993–1998
 14. Chu Cường (周强): 1998–2006
 15. Hồ Xuân Hoa (胡春华): 2006–2008
 16. Lục Hạo (陆昊): 2008–2013
 17. Tần Nghi Trí (秦宜智): 2013–2017
 18. Hạ Quân Khoa (贺军科): 2018 – nay

Lãnh đạo qua các thời kỳ


Thành lập Đoàn Thanh niên Chủ nghĩa Xã hội (tháng 8 năm 1920 sáng kiến Thượng Hải tại Tiểu ban Cộng sản Thượng Hải)
 • Bí thư: Du Tú Tùng (8/1920-4/1922)
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (5/1922)
 • Bí thư: Phương Quốc Xương (Thi Tồn Thống) (5/1922-12/1924)
 • Ủy ban chấp hành Trung ương:Cao Thượng Đức (Quân Vũ),Phương Quốc Xương (Thi Tồn Thống), Trương Thái Lôi, Thái Hòa Sâm, Du Tú Tùng
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 2 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (8/1923)
 • Bí thư:Thi Tồn Thống, Lưu Nhân Tĩnh (Bí thư thứ nhất đảm nhiệm từ 1922)
 • Ủy ban chấp hành Trung ương:Đặng Trung Hạ, Thi Tồn Thống,Lưu Nhân Tĩnh,Hạ Hi,Bốc Thế Kỳ, Lâm Dục Nam, Lý Thiếu Bạch
 • Ủy viên dự khuyết: Uẩn Đại Anh, Lương Bằng Vân, Lý Cầu Thực, Trương Thu Nhân
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 3 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (1/1925)
 • Tổng Bí thư:Trương Thái Lôi (1/1925-4/1927)
 • Ủy viên Trung ương cục: Trương Thái Lôi, Uẩn Đại Anh, Nhậm Bật Thì, Hạ Xương, Trương Thu Nhân
 • Ủy ban chấp hành Trung ương: Trương Thái Lôi, Uẩn Đại Anh, Nhậm Bật Thì, Hạ Xương, Trương Thu Nhân, Lưu Nhĩ Cảo, Hạ Hi, Đồ Chính Cấm, Lưu Bá Trang
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 4 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (5/1927)
 • Bí thư:Nhậm Bật Thì (5/1927-6/1928)
 • Ủy ban chấp hành Trung ương:Lý Cầu Thực,Dương Thiện Nam,Trác Khải Trạch
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 5 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (7/1928)
 • Bí thư: Quan Hướng Ứng, Viên Bỉnh Huy, Hồ Quân Hạc, Ôn Dụ Thành,Bác Cổ (7/1928-3/1949)
 • Ủy viên Trung ương: Quan Hướng Ứng, Lý Cầu Thực, Hoa Thiếu Phong (Hoa Cương), Lý Tử Phân, Cổ Tác Lâm
Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Tân Dân chủ lần thứ nhất (thứ 6 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc) (4/1949)
 • Chủ tịch danh dự: Nhậm Bật Thời
 • Bí thư Ban Bí thư: Phùng Văn Bân (4/1949-6/1953)
  • Kỳ họp thứ 2 (11/1951) bổ sung: Lý Xương, Vinh Cao Đường, Tống Nhất Bình
  • Kỳ họp thứ 3 (9/1952) bổ sung: Hồ Diệu Bang, Lưu Đạo Sinh, La Nghị, Hứa Thế Bình
 • Phó Bí thư Ban Bí thư: Liệu Thừa Chí, Tương Nam Tường
 • Bí thư dự khuyết
  • Kỳ họp thứ 3 (9/1952) bổ sung: Cao Dương Văn, Dương Thuật, Khu Đường Lượng, Hồ Khắc Thực, Chương Trạch
Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Tân Dân chủ lần thứ 2 (thứ 7 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc) (7/1953)
 • Bí thư Ban bí thư:Hồ Diệu Bang, Liệu Thừa Chí, La Nghị, Lưu Đạo Sinh, Vương Tông Hòe, Vinh Cao Đường, Khu Đường Lượng, Chương Trạch, Hồ Khắc Thực
Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Tân Dân chủ lần thứ 3 (thứ 8 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc) (5/1957)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Hồ Diệu Bang
 • Bí thư Ban Bí thư: Lưu Tây Nguyên, La Nghị, Hồ Khắc Thực, Vương Vĩ, Lương Bộ Đình, Hạng Nam
  • Kỳ họp thứ 6 (3/1960) bổ sung: Dương Hải Ba, Trương Siêu, Lý Kỳ Đào, Vương Chiếu Hoa, Lộ Kim Đồng (Bí thư dự khuyết Ban Bí thư), Tằng Đức Lâm (Bí thư dự khuyết Ban Bí thư)
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 9 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (6/1964)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư:Hồ Diệu Bang
 • Bí thư Ban Bí thư: Hồ Khắc Thực, Vương Vĩ, Dương Hải Ba,Trương Siêu,Vương Chiếu Hoa,Lộ Kim Đồng,Vương Đạo Nghĩa,Huệ Thứ Xương
 • Bí thư dự khuyết Ban Bí thư:Trương Đức Hoa,Lý Thục Trang,Từ Duy Thành,Hồ Khải Lập
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 10 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (10/1978)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư:Hàn Anh (10/1978-11/1982),Vương Triệu Quốc (12/1982-12/1984)
 • Bí thư Ban Bí thư:Hồ Khải Lập,Vương Mẫn Sinh,Hồ Đức Hoa,Lưu Duy Minh,Chu Bằng Trình,Cao Chiêm Tường,Lý Hải Phong
  • Kỳ họp thứ 2 (1/1980):Lý Thụy Hoàn
  • Kỳ họp thứ 3 (8/1981):Vương Kiến Công,Trần Hạo Tô,Hà Quang Vĩ, Khắc Vưu Mộc.Ba Ngô Đông
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 11 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (12/1982)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư:Vương Triệu Quốc (12/1982-12/1984),Hồ Cẩm Đào (12/1984-11/1985),Tống Đức Phúc (11/1985-5/1988)
 • Bí thư Ban Bí thư: Hồ Cẩm Đào, Lưu Diên Đông, Lý Hải Phong, Trần Hạo Tô, Hà Quang Vĩ, Khắc Vưu Mộc.Ba Ngô Đông,Trương Bảo Thuận (Bí thư dự khuyết)
  • Kỳ họp thứ 2 (12/1983) bổ sung: Lý Nguyên Triều, Tống Đức Phúc, Lý Khắc Cường (Bí thư dự khuyết Ban Bí thư)
  • Kỳ họp thứ 3 (11/1985) bổ sung: Trương Bảo Thuận, Lý Khắc Cường, Lạc Tang, Lưu Kỳ Bảo, Phùng Quân
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 12 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (5/1988)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Tống Đức Phúc
 • Bí thư Ban Bí thư: Lưu Diên Đông, Trương Bảo Thuận, Lý Nguyên Triều, Lý Khắc Cường, Lạc Tang, Lưu Kỳ Bảo, Phùng Quân
  • Kỳ họp thứ 5 (12/1992) bổ sung: Viên Thuần Thanh
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 13 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (5/1993)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Lý Khắc Cường (5/1993-6/1998)
 • Bí thư Ban Bí thư: Lưu Bằng, Viên Thuần Thanh, Cát Bỉnh Hiên, Triệu Thực, Khương Đại Minh, Bayanqolu (Nội Mông)
  • Kỳ họp thứ 4 (11/1995): Tôn Kim Long, Chu Cường
  • Kỳ họp thứ 6 (12/1997): Hồ Xuân Hoa, Hoàng Đan Hoa
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 14 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (6/1998)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Chu Cường (6/1998-8/2006)
 • Bí thư Ban Bí thư: Tôn Kim Long, Hồ Xuân Hoa, Hoàng Đan Hoa, Thôi Ba, Triệu Dũng, Bayanqolu
  • Kỳ họp thứ 5 (12/2001) bổ sung: Hồ Vĩ, Dương Nhạc
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 15 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (7/2003)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Chu Cường (6/1998-8/2006), Hồ Xuân Hoa (11/2006-5/2008), Lục Hạo (5/2008-6/2008)
 • Bí thư Ban Bí thư: Triệu Dũng, Hồ Vĩ, Dương Nhạc, Vương Hiểu, Trương Hiểu Lan, Nhĩ Khẳng Giang
  • Kỳ họp thứ 4 (12/2005) bổ sung: Hạ Quân Khoa, Lô Ung Chính
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 16 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (6/2008)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Lục Hạo (6/2008-3/2013), Tần Nghi Trí (3/2013-6/2013)
 • Bí thư Ban Bí thư: Dương Nhạc (đến tháng 12/2008), Vương Hiểu, Hạ Quân Khoa, Lô Ung Chính, La Mai, Uông Hồng Nhạn, Chu Trường Khuê (bổ sung 1/2009)
Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 17 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (6/2013)
 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Tần Nghi Trí (đến tháng 9 năm 2017; được điều sang nhậm chức Phó cục trưởng Cục kiểm tra chất lượng Trung Quốc).
 • Bí thư Ban Bí thư: Hạ Quân Khoa, La Mai (đến tháng 8/2016), Uông Hồng Nhạn, Chu Trường Khuê (đến tháng 8/2016), Từ Hiểu, Phó Chấn Bang
  • Tháng 10/2016 bổ sung: Từ Phong, Doãn Đông Mai

Đại hội Đại biểu Toàn quốc thứ 18 Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (6/2018)

 • Bí thư thứ nhất Ban Bí thư: Hạ Quân Khoa
 • Bí thư Ban Bí thư: Uông Hồng Nhạn, Từ Hiểu, Phó Chấn Bang, Doãn Đông Mai, Kỳ Ba Đồ, Lý Kha Dũng

Check Also
Close
Back to top button