Giáo Dục

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 – 2013 môn Hóa học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: HÓA HỌC – CẤP: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

Bài 1: (2,0 điểm)

Cho dãy phóng xạ sau:

Giả thiết rằng ban đầu chỉ có một mì nh rađon trong mẫu nghi ên cứu với hoạt độ phóng xạ 3,7.104Bq.

a) Viết các phương trình biểu diễn các phân rã phóng xạ trong dãy trên.

b) Tại t = 240 phúthoạt độ phóng xạ của 222Rn bằng bao nhiêu?

c) Cũng tại t = 240 phút hoạt độ phóng xạ của 218Po bằng bao nhiêu?

Bài 2: (2,0 điểm)

Thêm AgNO3 rắn vào dung dịch NaCl 0,10 M và Na2CrO4 0,0010 M. Cho tích số tan của AgCl là 1,8.10-10 và của Ag2CrO4 là 2,4.10-12.

a) Kết tủa nào được tạo thành trước khi cho AgNO3 vào dung dịch trên?

b) Hãy tính phần trăm ion Cl còn lại trong dung dịch khi Ag2CrO4 bắt đầu kết tủa?

Bài 3: (2,0 điểm)

1. Chuẩn độ axit yếu HX chưa biết nồng độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Hãy cho biết các dụng cụ và chất chỉ thị cần dùng. Trình bày cách tiến h ành chu ẩn độ.

2. Chuẩn độ 25,00 ml dung dịch axit yếu HX cần 18,22 ml dung dịch NaOH 0,0640 M. Sự biến đổi pH của dung dịch theo phần trăm HX chuẩn độ được nêu trong bảng sau:

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Hóa học

a) Tính nồng độ ban đầu của axit yếu HX.

b) Xác định trị số Ka của axit ứng với mỗi giai đoạn chuẩn độ.

c) Tính pH tại điểm tương đương trong quá trình chuẩn độ trên.

Bài 4: (2,0 điểm)

Cho X, Y là 2 phi kim. Nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Biết trong hợp chất XYn:

– X chiếm 15,0486 % về khối lượng.

– Tổng số proton là 100.

– Tổng số nơtron là 106.

a) Xác định số khối và tên X, Y.

b) Xác định công thức cấu tạo XYn và cho biết kiểu lai hóa của nguyên tố X.

c) Viết phương trình hóa học khi cho XYn tác dụng P2O5 và H2O.

Bài 5: (2,0 điểm)

Cho các cặp điện cực: Fe3+/Fe2+ và Cu2+/Cu.

a) Hãy biểu diễn sơ đồ pin, tính sức điện động của pin và viết phương trình hóa học xảy ra trong pin được tạo thành từ các cặp điện cực trên ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính nồng độ các ion còn lại trong dung dịch khi pin ngừng hoạt động. Giả sử nồng độ ban đầu của ion có trong dung dịch làm điện cực pin đều bằng 0,010M (Bỏ qua quá trình thuỷ phân của các ion).

c) Sức điện động của pin sẽ thay đổi như thế nào n ếu thêm vào dung dịch ở điện cực đồng:

– Dung dịch KI.

– Dung dịch NH3.

Cho E0Fe3+/Fe2+ = 0,771V, E0Fe2+/Fe = – 0,440V, E0Cu2+/Cu = 0,337V, E0Cu+/Cu = 0,521V

Bài 6: (2,0 điểm)

Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg, Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. Sau khi các kim loại tan hết thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, N2O, N2 (không có sản phẩm khử khác và dung dịch A. Thêm một lượng vừa đủ O2 vào X, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỷ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62,2 gam kết tủa. Tính m1, m2. Biết lượng HNO3 lấy dư 20% so với lượng cần dùng phản ứng.

Bài 7: (2,0 điểm)

Hai hợp chất hữu cơ A và B đều có công thức phân tử C5H10. Cả hai đều không phản ứng với Cl2 trong tối và lạnh. A phản ứng với Cl2 có ánh sáng, nhưng cho một sản phẩm duy nhất là C5H9Cl. Còn hợp chất B cũng tác dụng với Cl2 trong cùng điều kiện nhưng cho 6 đồng phân C5H9Cl khác nhau. Hãy xác định cấu trúc của A, B và các sản phẩm monoclo đó.

Bài 8: (2,0 điểm)

Từ nhựa thông người ta tách được xabinen và chuyển hoá theo sơ đồ sau:

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Hóa học

A có công thức C9H14O.

a) Viết công thức cấu tạo của các sản phẩm hữu cơ: A , B , C1, C2, C3, D , E.

b) Cho biết số lượng đồng phân của mỗi sản phẩm (nếu có).

Bài 9: (2,0 điểm)

Khi có mặt enzim aconitaza, axit aconitic bị hidrat hóa tạo thành axit A không quang hoạt và axit B quang hoạt theo một cân bằng:

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Hóa học

a) Viết công thức cấu tạo của A và B , ghi tên đầy đủ của chúng và của axit aconitic theo danh pháp IUPAC. Axit A có pKa: 3,1 ; 4,8; 6,4. Ghi các giá trị pKa bên cạnh nhóm chức thích hợp.

b) Viết sơ đồ điều chế A từ axeton và các chất vô cơ cần thiết.

Bài 10: (2,0 điểm)

TRF là tên viết tắt một homon điều khiển hoạt động của tuyến giáp. Thủy phân hoàn toàn 1 mol TRF thu được 1 mol mỗi chất sau:

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Hóa học

Trong hỗn hợp sản phẩm thủy phân không hoàn toàn TRF có đipeptit His-Pro. Phổ khối lượng cho biết phân tử khối của TRF là 362 đvC. Phân tử TRF không chứa vòng lớn hơn 5 cạnh.

a) Hãy xác định công thức cấu tạo và viết công thức Fisơ của TRF.

b) Đối với His người ta cho pKa1 = 1,8; pKa2 = 6,0; pKa3 = 9,2. Hãy viết các cân bằng điện ly và ghi cho mỗi cân bằng đó một giá trị pKa thích hợp.

c) Cho 3 biểu thức: pHI = (pKa1 + pKa2 + pKa3) : 3; pHI = (pKa1 + pKa2) : 2; pHI = (pKa2 + pKa3) : 2; biểu thức nào đúng với His, vì sao?

KTHN tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button