Đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 (Full 24 mã đề)

Đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 với đầy đủ đáp án của 24 mã đề, giúp các em tham khảo, so sánh với bài thi của mình thuận tiện hơn. Môn Sinh học nằm trong tổ hợp Khoa học tự nhiên thi vào sáng ngày 8/7/2021.

Đáp án đề thi môn Sinh học bao gồm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Sau đây là nội dung chi tiết đáp án của từng mã đề, mời các em cùng tham khảo và tải đáp án về tại đây nhé.

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 tham khảo

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 201

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.C 88.A 89.B 90.A
91.D 92.A 93.D 94.B 95.B 96.D 97.B 98.C 99.B 100.D
101.D 102.B 103.D 104.C 105.C 106.B 107.B 108.C 109.B 110.C
111.B 112.B 113.A 114.B 115.C 116.D 117.C 118.D 119.B 120.D

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 202

81.C 82.B 83.A 84.B 85.C 86.B 87.D 88.D 89.C 90.C
91.C 92.D 93.D 94.A 95.C 96.A 97.C 98.A 99.C 100.B
101.D 102.D 103.A 104.A 105.D 106.B 107.A 108.A 109.D 110.B
111.A 112.D 113.D 114.A 115.B 116.B 117.D 118.A 119.D 120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 203

81.C 82.B 83.D 84.B 85.A 86.A 87.C 88.B 89.A 90.A
91.C 92.D 93.C 94.B 95.A 96.C 97.C 98.A 99.A 100.D
101.C 102.D 103.A 104.D 105.C 106.D 107.D 108.D 109.A 110.A
111.A 112.C 113.C 114.D 115.B 116.D 117.C 118.D 119.B 120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 204

81.B 82.B 83.A 84.A 85.A 86.A 87.A 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.B 96.B 97.C 98.A 99.B 100.C
101.D 102.D 103.C 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.A 116.B 117.C 118.B 119.C 120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 205

81-B 82-A 83-D 84-D 85-B 86-C 87-B 88-B 89-A 90-A
91-B 92-A 93.C 94-D 95-D 96-C 97-B 98-B 99-C 100-A
101-A 102-B 103-D 104-B 105-C 106-A 107-C 108-C 109-C 110-D
111-C 112-D 113-C 114-D 115-A 116-C 117-A 118-D 119-D 120-D

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 206

81-C 82-A 83-B 84-B 85-C
86-D 87-C 88-A 89-C 90-C
91-A 92-C 93-B 94-D 95-D
96-D 97-C 98-C 99-D 100-D
101-B 102-B 103-A 104-B 105-B
106-B 107-C 108-B 109-C 110-D
111-D 112-B 113-D 114-A 115-C
116-D 117-D 118-A 119-B 120-B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 207

81-A 82-B 83-B 84-C 85-C
86-A 87-C 88-B 89-A 90-D
91-D 92-B 93-C 94-C 95-A
96-C 97-B 98-A 99-D 100-D
101-B 102-C 103-D 104-A 105-B
106-B 107-B 108-D 109-C 110-B
111- 112-C 113-C 114-C 115-
116-D 117-A 118-B 119- 120-

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 208

81.B 82.A 83.A 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.A 90.B
91.B 92.B 93.D 94.C 95.B 96.C 97.B 98.A 99.A 100.C
101.B 102.C 103.D 104.C 105.D 106.D 107.D 108.A 109.D 110.C
111.B 112.B 113.C 114. 115.C 116.A 117.D 118.A 119.D 120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 209

81.A 82.D 83.B 84.C 85.A 86.B 87.A 88.B 89.B 90.A
91.C 92.D 93.C 94.C 95.D 96.C 97.B 98.C 99.A 100.D
101.A 102.C 103.B 104.D 105.A 106.A 107.B 108.A 109.D 110.D
111.D 112.A 113.B 114.D 115.C 116.D 117.B 118.C 119.B 120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 210

81.C 82.A 83.D 84.D 85.B 86.D 87.B 88.A 89.D 90.B
91.B 92.A 93.D 94.B 95.D 96.D 97.C 98.D 99.D 100.C
101.A 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.A 109.A 110.B
111.A 112.D 113.D 114.C 115.B 116.B 117.A 118.C 119.B 120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 211

81.D 82.B 83.B 84.C 85.C 86.A 87.C 88.D 89.C 90.C
91.A 92.A 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.D 100.D
101.B 102.A 103.C 104.B 105.B 106.C 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.B 113.A 114.B 115.A 116.B 117.B 118.A 119.D 120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 212

81.C 82.C 83.A 84.D 85.A 86.A 87.D 88.C 89.B 90.C
91.C 92.B 93.D 94.C 95.A 96.B 97.C 98.B 99.D 100.D
101.B 102.B 103.D 104.B 105.D 106.B 107.A 108.C 109.A 110.D
111.D 112.A 113.B 114.C 115.D 116.B 117.A 118.B 119.D 120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 213

81. C 82. A 83. B 84. D 85. A 86. B 87. B 88. A 89. A 90. B
91. D 92. C 93.D 94.A 95. D 96. A 97. C 98. A 99. D 100. A
101. C 102. B 103. C 104. A 105. D 106. B 107. B 108. B 109. C 110. D
111.C 112.D 113.D 114.B 115.B 116.A 117.C 118.C 119.D 120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 214

81.B 82.A 83.C 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.C 90.B
91.C 92.D 93.A 94.D 95.B 96.B 97.A 98.D 99.A 100.B
101.A 102.C 103.A 104.A 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.B 112.B 113.D 114.B 115.A 116.B 117.A 118.D 119.B 120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 215

81.D 82.D 83.C 84.A 85.B 86.B 87.D 88.D 89.C 90.C
91.C 92.B 93.A 94.A 95.C 96.A 97.B 98.A 99.C 100.A
101.C 102.B 103.B 104.C 105.B 106.C 107.C 108.C 109.A 110.C
111.A 112.C 113.A 114.D 115.A 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 216

81.C 82.D 83.D 84.B 85.A 86.D 87.B 88.A 89.B 90.A
91.C 92.C 93.D 94.A 95.A 96.C 97.D 98.D 99.D 100.A
101.C 102.C 103.B 104.A 105.B 106.C 107.D 108.A 109.B 110.A
111.D 112.B 113.A 114.D 115.C 116.A 117.A 118.C 119.C 120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 217

1. D 2. C 3. A 4. A 5. B 6. D 7. A 8. A 9. A 10. B
11. C 12. C 13. B 14. D 15.D 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. B 25.C 26. A 27. C 28.D 29. D 30. B
31. D 32. C 33. B 34. B 35. A 36.D 37. C 38. B 39. D 40. B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 218

81.D 82.C 83.A 84.B 85.D 86.C 87.B 88.C 89.B 90.A
91.C 92.B 93.A 94.D 95.B 96.D 97.A 98.D 99.A 100.B
101.B 102.C 103.C 104.B 105.D 106.B 107.B 108.A 109.C 110.D
111.C 112.C 113.B 114.D 115.B 116.D 117.D 118.C 119.A 120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 219

81-C 82-B 83-D 84-A 85-B 86-C 87-C 88-B 89-D 90-B
91-A 92-D 93.A 94-C 95-A 96-C 97-C 98-D 99-D 100-B
101-B 102-D 103-D 104-B 105-B 106-C 107-D 108-B 109-B 110-C
111-D 112-B 113.A 114-D 115-C 116-A 117-A 118-C 119-C 120-B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 220

81.C 82.D 83.D 84.A 85.B 86.D 87.C 88.A 89.D 90.C
91.C 92.B 93.B 94.B 95.C 96.A 97.A 98.B 99.B 100.B
101.A 102.C 103.A 104.B 105.A 106.B 107.C 108.C 109.C 110.A
111.D 112.C 113.C 114.B 115.C 116.B 117.A 118.A 119.B 120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 221

81.D 82.A 83.A 84.D 85.C 86.B 87.B 88.B 89.D 90.B
91.A 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.B 98.A 99.D 100.C
101.A 102.B 103.D 104.D 105.C 106.A 107.D 108.D 109.D 110.C
111.A 112.C 113.C 114.D 115.C 116.C 117.D 118.D 119.D 120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 222

81.A 82.A 83.B 84.B 85.D 86.C 87.C 88.A 89.C 90.C
91.A 92.D 93.A 94.C 95.D 96.D 97.D 98.B 99.D 100.D
101.B 102.A 103.B 104.A 105.B 106.C 107.A 108.A 109.D 110.D
111.C 112.A 113.C 114.B 115C. 116.D 117.C 118.B 119.B 120.D

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 223

81.C 82.D 83.B 84.B 85.C 86.A 87.C 88.A 89.C 90.C
91.C 92.A 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.C 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.A 112.D 113.A 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 224

81.B 82.A 83.B 84.B 85.D 86.D 87.C 88.B 89.D 90.C
91.A 92.A 93.D 94.C 95.A 96.A 97.D 98.D 99.A 100.C
101.C 102.D 103.A 104.A 105.C 106.D 107.A 108.C 109.D 110.C
111.C 112.A 113.D 114.A 115.C 116.D 117.A 118.C 119.D 120.A

Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Sinh học

>> Chúng tôi sẽ cập nhật đáp án ngay sau khi các em ra khỏi phòng thi!

Back to top button