Bài dự thiTài Liệu

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” bắt đầu từ ngày 30/5/2020 – 30/9/2020. Mỗi tháng sẽ đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng… qua các kỳ Đại hội.

Mỗi câu hỏi gồm nhiều đáp án, nhưng chỉ có 1 đáp án đúng. Đồng thời cần dự đoán số người trả lời đúng. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo. Chi tiết câu hỏi và đáp án cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 08/2020

Câu 1: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 diễn ra vào thời gian nào? Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào được bầu làm Bí thư?

A. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 02/01 đến ngày 04/01/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

B. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 20/01 đến ngày 23/01/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 48 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

C. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 01/02 đến ngày 04/02/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

D. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 20/02 đến ngày 23/02/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

Câu 2: Trên cơ sở đánh giá tình hình nhiệm kỳ 1996-2000, dự báo những thuận lợi và khó khăn, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã thảo luận và thông qua mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2001 – 2010. Ông/bà hãy cho biết, mục tiêu chiến lược Đại hội đã đề ra là gì?

A. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trước mắt tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn, phát triển mạnh công nghiệp chế biến

B. Chọn lọc, đổi mới trang thiết bị, quy trình công nghệ một số ngành công nghiệp tiên tiến phục vụ cho ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, văn hoá cho Nhân dân, đưa tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng để đến năm 2020 tỉnh ta cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển bền vững

C. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phát huy tốt các nguồn lực con người, giáo dục – đào tạo, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng đồng thời với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và toàn tuyến biên giới để góp phần cùng với cả nước hoàn thành tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra phương hướng chỉ đạo cho nhiệm kỳ. Ông/bà hãy cho biết nội dung nào được xác định là nhiệm vụ trung tâm?

A. Giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trung tâm. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, lực lượng vũ trang sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống

B. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ trung tâm. Đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, tiến hành nhanh cải cách hành chính, tăng cường công tác vận động quần chúng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

C. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phải dồn sức chặn đà giảm sút, nâng dần nhịp độ tăng trưởng kinh tế bảo đảm cao hơn mức bình quân năm năm trước; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

D. Giải quyết các vấn đề xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Từng bước giải quyết công bằng xã hội, tập trung giải quyết ngay những vấn đề bức xúc gay gắt, đảm bảo phát triển văn hoá – xã hội, chăm lo sức khoẻ Nhân dân, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện đời sống của Nhân dân, phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm

Câu 4: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 diễn ra vào thời gian nào? Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào được bầu làm Bí thư?

A. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 48 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

B. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 20/12 đến ngày 23/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

C. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 21/12 đến ngày 24/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 50 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

D. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 22/12 đến ngày 25/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Câu 5: Ông/bà hãy cho biết, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2005-2010 được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra là gì?

A. Tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp – nông thôn; xây dựng thị xã, thị trấn văn minh và từng bước hiện đại

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đẩy mạnh công tác đào tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao trình độ dân trí; cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc

C. Giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Ông/bà hãy cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ 2005-2010 là gì?

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế. Thực hiện dân chủ rộng rãi, nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế. Chăm lo củng cố sự đoàn kết, thống nhất và tình đồng chí trong Đảng

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế. Phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ cương trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội

D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 07/2020

Câu 1: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I (sau ngày 30/4/1975) diễn ra qua 02 vòng. Ông/bà hãy cho biết thời gian diễn ra từng vòng của Đại hội? Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu 2: Thực hiện phương châm “giúp bạn cũng là giúp mình”, dù gặp nhiều khó khăn khi vừa được giải phóng, nhưng với tinh thần quốc tế cao cả, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng Pôn Pốt; đồng thời hỗ trợ nhiều nhân, vật lực sang giúp bạn xây dựng lại chính quyền, tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân. Ông/bà hãy cho biết tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bao nhiêu tỉnh và là tỉnh nào của Vương quốc Campuchia? Trong thời gian nào?

Câu 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ II nhiệm kỳ (1980 – 1981) diễn ra vào thời gian nào? Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu 4: Thực hiện “ý Đảng lòng dân”, trong nhiệm kỳ Đại hội II của Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh đã nỗ lực cao độ xây dựng công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng – công trình thủy nông lớn nhất nước ta, có đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của Tây Ninh và các tỉnh lân cận. Ông (bà) hãy cho biết, hồ Dầu Tiếng được khởi công và chính thức đi vào hoạt động vào thời gian nào? Đóng góp của đoàn viên thanh niên trong xây dựng công trình trên?

Câu 5: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ III nhiệm kỳ (1982-1985) diễn ra qua 02 vòng. Ông/bà hãy cho biết thời gian diễn ra từng vòng của Đại hội? Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

D. Đại hội vòng 1 diễn ra từ ngày 6 – 13/1/1982, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. Đại hội vòng 2 diễn ra từ ngày 5 – 8/4/1983, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 34 đồng chí, đồng chí Đặng Văn Thượng (Sáu Thượng) được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Câu 6: Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ III đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ 1983 – 1985. Theo ông/bà, phương hướng nhiệm vụ nào được xem là mặt trận hàng đầu?

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 06/2020

Câu 1: Ý nghĩa Chiến thắng Tua Hai đối với phong trào cách mạng miền Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Câu 2: Chiến thắng Tua Hai đã để lại những kinh nghiệm gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phong trào Đồng khởi ở các địa phương trên toàn miền Nam trong những năm 60 của thế kỷ XX?

Câu 3: Với ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tua Hai, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Tua Hai là Di tích lịch sử văn hóa. Quyết định công nhận vào ngày tháng năm nào?

Câu 4: 60 năm sau Chiến thắng Tua Hai, tỉnh Tây Ninh đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, nổi bật là:

Câu 5: Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội địa phương, từ năm 2017, tỉnh Tây Ninh đã đề ra và nỗ lực thực hiện 4 nhóm giải pháp mang tính đột phá. Đó là những đột phá nào?

Câu 6: Trong chuyến thăm và làm việc tại Tây Ninh tháng 5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo quan trọng về định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Chỉ đạo quan trọng đó là:

C. Truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của tỉnh là tiềm năng lớn, là tiềm năng, động lực tinh thần để Tây Ninh có thể vươn lên mạnh mẽ hơn nữa

Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” bắt đầu từ ngày 30/5/2020 – 30/9/2020. Mỗi tháng sẽ đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng… qua các kỳ Đại hội.

Mỗi câu hỏi gồm nhiều đáp án, nhưng chỉ có 1 đáp án đúng. Đồng thời cần dự đoán số người trả lời đúng. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo. Chi tiết câu hỏi và đáp án cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 08/2020

Câu 1: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 diễn ra vào thời gian nào? Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào được bầu làm Bí thư?

A. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 02/01 đến ngày 04/01/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

B. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 20/01 đến ngày 23/01/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 48 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

C. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 01/02 đến ngày 04/02/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

D. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 20/02 đến ngày 23/02/2001. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ

Câu 2: Trên cơ sở đánh giá tình hình nhiệm kỳ 1996-2000, dự báo những thuận lợi và khó khăn, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã thảo luận và thông qua mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2001 – 2010. Ông/bà hãy cho biết, mục tiêu chiến lược Đại hội đã đề ra là gì?

A. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trước mắt tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn, phát triển mạnh công nghiệp chế biến

B. Chọn lọc, đổi mới trang thiết bị, quy trình công nghệ một số ngành công nghiệp tiên tiến phục vụ cho ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, văn hoá cho Nhân dân, đưa tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng để đến năm 2020 tỉnh ta cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển bền vững

C. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phát huy tốt các nguồn lực con người, giáo dục – đào tạo, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng đồng thời với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và toàn tuyến biên giới để góp phần cùng với cả nước hoàn thành tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra phương hướng chỉ đạo cho nhiệm kỳ. Ông/bà hãy cho biết nội dung nào được xác định là nhiệm vụ trung tâm?

A. Giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trung tâm. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, lực lượng vũ trang sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống

B. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ trung tâm. Đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, tiến hành nhanh cải cách hành chính, tăng cường công tác vận động quần chúng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

C. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phải dồn sức chặn đà giảm sút, nâng dần nhịp độ tăng trưởng kinh tế bảo đảm cao hơn mức bình quân năm năm trước; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

D. Giải quyết các vấn đề xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Từng bước giải quyết công bằng xã hội, tập trung giải quyết ngay những vấn đề bức xúc gay gắt, đảm bảo phát triển văn hoá – xã hội, chăm lo sức khoẻ Nhân dân, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện đời sống của Nhân dân, phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm

Câu 4: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 diễn ra vào thời gian nào? Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào được bầu làm Bí thư?

A. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 48 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

B. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 20/12 đến ngày 23/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

C. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 21/12 đến ngày 24/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 50 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

D. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 22/12 đến ngày 25/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí; đồng chí Lê Thị Bân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Câu 5: Ông/bà hãy cho biết, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2005-2010 được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra là gì?

A. Tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp – nông thôn; xây dựng thị xã, thị trấn văn minh và từng bước hiện đại

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đẩy mạnh công tác đào tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao trình độ dân trí; cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc

C. Giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Ông/bà hãy cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ 2005-2010 là gì?

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế. Thực hiện dân chủ rộng rãi, nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế. Chăm lo củng cố sự đoàn kết, thống nhất và tình đồng chí trong Đảng

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế. Phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ cương trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội

D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, sức chiến đấu và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sáng tạo, chủ động, sát thực tế

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 07/2020

Câu 1: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I (sau ngày 30/4/1975) diễn ra qua 02 vòng. Ông/bà hãy cho biết thời gian diễn ra từng vòng của Đại hội? Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu 2: Thực hiện phương châm “giúp bạn cũng là giúp mình”, dù gặp nhiều khó khăn khi vừa được giải phóng, nhưng với tinh thần quốc tế cao cả, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng Pôn Pốt; đồng thời hỗ trợ nhiều nhân, vật lực sang giúp bạn xây dựng lại chính quyền, tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân. Ông/bà hãy cho biết tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bao nhiêu tỉnh và là tỉnh nào của Vương quốc Campuchia? Trong thời gian nào?

Câu 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ II nhiệm kỳ (1980 – 1981) diễn ra vào thời gian nào? Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu 4: Thực hiện “ý Đảng lòng dân”, trong nhiệm kỳ Đại hội II của Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh đã nỗ lực cao độ xây dựng công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng – công trình thủy nông lớn nhất nước ta, có đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của Tây Ninh và các tỉnh lân cận. Ông (bà) hãy cho biết, hồ Dầu Tiếng được khởi công và chính thức đi vào hoạt động vào thời gian nào? Đóng góp của đoàn viên thanh niên trong xây dựng công trình trên?

Câu 5: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ III nhiệm kỳ (1982-1985) diễn ra qua 02 vòng. Ông/bà hãy cho biết thời gian diễn ra từng vòng của Đại hội? Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

D. Đại hội vòng 1 diễn ra từ ngày 6 – 13/1/1982, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. Đại hội vòng 2 diễn ra từ ngày 5 – 8/4/1983, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 34 đồng chí, đồng chí Đặng Văn Thượng (Sáu Thượng) được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Câu 6: Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ III đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ 1983 – 1985. Theo ông/bà, phương hướng nhiệm vụ nào được xem là mặt trận hàng đầu?

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội tháng 06/2020

Câu 1: Ý nghĩa Chiến thắng Tua Hai đối với phong trào cách mạng miền Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Câu 2: Chiến thắng Tua Hai đã để lại những kinh nghiệm gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phong trào Đồng khởi ở các địa phương trên toàn miền Nam trong những năm 60 của thế kỷ XX?

Câu 3: Với ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tua Hai, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Tua Hai là Di tích lịch sử văn hóa. Quyết định công nhận vào ngày tháng năm nào?

Câu 4: 60 năm sau Chiến thắng Tua Hai, tỉnh Tây Ninh đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, nổi bật là:

Câu 5: Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội địa phương, từ năm 2017, tỉnh Tây Ninh đã đề ra và nỗ lực thực hiện 4 nhóm giải pháp mang tính đột phá. Đó là những đột phá nào?

Câu 6: Trong chuyến thăm và làm việc tại Tây Ninh tháng 5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo quan trọng về định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Chỉ đạo quan trọng đó là:

C. Truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của tỉnh là tiềm năng lớn, là tiềm năng, động lực tinh thần để Tây Ninh có thể vươn lên mạnh mẽ hơn nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button