Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2018

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2018

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2018 dựa trên nguyên tắc tuân thủ các cam kết quốc tế, áp dụng thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa. Danh sách kèm theo Thông tư 65/2017 / TT-BTC.

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2018 có thể tải tại trang web sau Cái này

Giải thích và phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2018

Ngày 20/7, Tổng cục Hải quan nhận được thông tin chính thức số 65/2017 / TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 2017). Ngày 1 tháng 1 năm 2018).

Theo đó, danh mục gồm 21 mục, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 chữ số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 chữ số và 10.813 mã hàng hóa ở cấp độ 8 chữ số, tuân thủ đầy đủ danh mục HS. Tổ chức Hải quan Thế giới 2017 và Danh mục Thuế quan Hài hòa ASEAN 2017.

So với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo quy định cũ (Thông tư số 103/2015 / TT-BTC ngày 01/7/2015), Danh mục mới bổ sung 1.255 mã hàng.

Trong thông báo mới, 2.321 mã sản phẩm đã được bổ sung, trong đó mô tả chi tiết những thay đổi về kỹ thuật, công nghệ, đặc điểm kinh doanh, tiêu chuẩn môi trường trong bối cảnh thương mại quốc tế, đáp ứng các kịch bản hội nhập của nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế.

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình xây dựng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, hiệp hội, công ty và doanh nghiệp khác đã tổ chức các cuộc họp làm việc tập trung, hội thảo chuyên đề, xem xét và thống nhất. các chi tiết. Nội dung của danh sách.

Bộ Thương mại cũng đã gửi lấy ý kiến ​​UBND các tỉnh, thành phố, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính để lấy ý kiến ​​cộng đồng doanh nghiệp.

Danh mục được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ các cam kết quốc tế, áp dụng thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa, có trích dẫn ở cuối các chương, như “Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam”, để giải thích mặt hàng ……

So với quy định cũ, sự thay đổi tập trung ở nhiều nhóm ngành, bao gồm: ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, gốm sứ, máy móc thiết bị …Sự phát triển về công nghệ, quy trình hoặc các phong trào thương mại đòi hỏi phải tăng cường quản lý môi trường, hóa chất nguy hiểm, v.v.

Một thay đổi đáng chú ý là mã sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô nêu chi tiết các loại xe điện, xe điện, động cơ (hybrid) khí-điện và xe khí-điện.

Thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ là mô tả chi tiết về các mặt hàng có chứa chất chống sốt rét. Chi cục thủy sản thống kê một số loại cá có kim ngạch thương phẩm cao hoặc bổ sung tên khoa học của cá giống, phụ phẩm của cá để tiện quản lý.

Tổng cục Hải quan cho biết, để đảm bảo thực hiện Danh mục mới từ ngày 1/1/2018, Bộ Tài chính đang khẩn trương chuyển đổi thuế suất ưu đãi xuất nhập khẩu (MFN) và thuế khu phi thuế quan sang danh mục mới, đảm bảo cam kết song phương và đa phương, đồng thời làm việc với các bộ ngành, hợp tác chặt chẽ, hơn 200 danh mục quản lý chuyên môn đã được rà soát để áp dụng thống nhất và chuẩn hóa theo danh mục mới.

Xem thêm về bài viết

Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2018

[rule_3_plain]

Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2018
Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2018 được xây dựng theo nguyên tắc tuân thủ cam kết quốc tế, áp dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa. Danh mục được kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.
Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2018 tải tại đây
Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa XNK 2018
Ngày 20/7, Tổng cục Hải quan có thông tin chính thức về Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018).
Theo đó, Danh mục gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017.
Danh mục mới tăng 1.255 mã hàng so với danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành theo quy định cũ (Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015).
Trong Thông tư mới có 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.
Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình xây dựng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Bộ đã tổ chức các đợt làm việc tập trung, các hội thảo chuyên đề với các bộ, ngành có liên quan, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp để rà soát và thống nhất ý kiến về các nội dung chi tiết tại Danh mục.
Bộ cũng đã gửi lấy ý kiến UBND các tỉnh, thành phố, đăng tải trên các Cổng Thông tin của Chính phủ và Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp.
Danh mục được xây dựng theo nguyên tắc tuân thủ cam kết quốc tế, áp dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa, đưa các trích dẫn nguồn tra cứu cuối chương như “Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam” để giải thích rõ về mặt hàng…
Những thay đổi so với quy định cũ tập trung vào một số nhóm ngành gồm: Ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ, máy móc thiết bị,… là những ngành hàng có sự phát triển về công nghệ, kỹ thuật hoặc dịch chuyển thương mại, cần tăng cường quản lý về môi trường, hóa chất độc hại…
Nội dung thay đổi nổi bật là ngành ô tô được chi tiết thêm các mã hàng của ô tô điện, xe điện, các loại xe có động cơ kết hợp (xe hybrid) xăng-điện, dầu-điện.
Còn ngành hàng thuốc trừ côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ được chi tiết mô tả của các mặt hàng có chứa chất chống sốt rét. Ngành thủy sản chi tiết tên gọi của một số loại cá có kim ngạch thương mại cao hoặc bổ sung tên khoa học của các loài cá, phụ phẩm cá để thuận lợi cho công tác quản lý.
Tổng cục Hải quan cho biết, để bảo đảm việc triển khai thực hiện Danh mục mới từ ngày 1/1/2018, Bộ Tài chính đang khẩn trương tiến hành chuyển đổi các biểu thuế XNK ưu đãi (MFN) và các biểu thuế FTA theo Danh mục mới, bảo đảm các cam kết song phương, đa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát trên 200 Danh mục quản lý chuyên ngành nhằm áp dụng thống nhất và chuẩn hóa theo Danh mục mới.

[rule_2_plain]

#Danh #mục #hàng #hoá #xuất #nhập #khẩu #năm


  • #Danh #mục #hàng #hoá #xuất #nhập #khẩu #năm
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button