GameHướng Dẫn

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ

Hãy cùng bài viết tham khảo qua tất cả vị trí có thể rớt Nhân Viên trong tất cả map Tác Chiến theo cốt truyện Counter Side mà bạn có thể farm food và tìm đúng quân mà mình mong muốn.

Hướng dẫn vị trí farm nhân viên trong map Tác Chiến theo từng Màn

Chương 1

Chương 1.1-1、1-2、1-3、1-4
 

Chương 1.2-1、2-2、2-3、2-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 2

Chương 1.3-1、3-2、3-3、3-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 3

Chương 1.4-1、4-2、4-3、4-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 4

Chương 2

Chương 2.1-1、1-2、1-3、1-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 5

Chương 2.2-1、2-2、2-3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 6

Chương 2.2-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 7

Chương 2.3-1、3-2、3-3、3-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 8

Chương 2.4-1、4-2、4-3、4-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 9

Chương 2.4-5

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 10

Chương 3

Chương 3.1-1、1-2、1-3、1-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 11

Chương 3.2-1、2-2、2-3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 12

Chương 3.2-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 13

Chương 3.3-1、3-2、3-3、3-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 14

Chương 3.4-1、4-2、4-3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 15

Chương 3.4-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 16

Chương 4

Chương 4.1-1、1-2、1-3、1-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 17

Chương 4.2-1、2-2、2-3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 18

Chương 4.2-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 19

Chương 4.3-1、3-2、3-3、3-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 20

Chương 4.4-1、4-2、4-3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 21

Chương 4.4-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 22

Chương 5

Chương 5-1-1~3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 23

Chương 5-1-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 24

Chương 5-2-1~3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 25

Chương 5-2-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 26

Chương 5-3-1~4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 27

Chương 5-3-5

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 28

Chương 5-4-1~3

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 29

Chương 5-4-4

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 30

Chương 5-5-1~5

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 31

Chương 5-5-6

Counter Side: Hướng dẫn vị trí rớt Nhân Viên trong map Tác Chiến cốt truyện cho Tân thủ 32

Back to top button