Công văn 717/BHXH-CSYT Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2013

Công văn số 717 / BHXH-CSYT do BHXH Việt Nam ban hành về việc tăng nhanh tiến hành cơ chế BHYT 5 2013.

bảo hiểm xã hội
Việt Nam
——–
con số:717/ BHXH-CSYT
5, 5: tăng nhanh tiến hành
Chính sách Medicare 2013

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————–

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 5 2013

Thân mến:

– BHXH tỉnh, thị thành;
– BHXH Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an quần chúng;
– đơn vị trực thuộc.

Trong thời kì qua, BHXH các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều quyết tâm trong việc tổ chức tiến hành cơ chế BHYT. Đặc thù là thích hợp với quy định của Luật BHYT và các văn bản chỉ dẫn thi hành. Tuy nhiên, BHYT vẫn còn 1 số giảm thiểu như:

—— Tỉ lệ tham dự KCB BHYT ở 1 số địa bàn còn thấp nhưng mà BHXH tỉnh chưa có biện pháp hăng hái, hiệu quả để đẩy nhanh tăng trưởng nhân vật KCB BHYT, bảo đảm nguồn thu phục vụ nhu cầu KCB. Bảo hiểm sức khỏe quần chúng;

– Công việc thanh tra, đánh giá bảo hiểm y tế chưa được ân cần đúng mức, đổi mới thủ tục, giấy tờ trả tiền, thủ tục khám chữa bệnh còn chậm; nề hà, thiếu cảm tình với người bệnh; hiện tượng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. bảo hiểm y tế vẫn tiếp diễn còn đó và chưa được xóa bỏ hoàn toàn;

– 1 số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chỉ định thuốc chưa cân đối, nhất là thuốc bổ trợ, giá thuốc, vật tư y tế còn cao, chênh lệch giữa các vùng miền bự, tạo thêm gánh nặng cho người bệnh và quỹ bảo hiểm y tế;

——Hiện tượng bội chi quỹ khám bệnh, chữa bệnh ở 1 số lĩnh vực đã còn đó nhiều 5 nhưng mà chưa có giải pháp hăng hái để giải quyết;

Để giải quyết triệt để những còn đó, giảm thiểu nêu trên và tổ chức tiến hành tốt cơ chế BHYT 5 2013, Giám đốc BHXH Việt Nam đề xuất Giám đốc BHXH các tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ dẫn tiến hành cơ chế. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Định kỳ hàng tháng báo cáo tỉnh ủy, hội đồng quần chúng, ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tình hình công việc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong khu vực để kịp thời khắc phục những gian khổ, vướng mắc trong giai đoạn tiến hành.

2. Tăng nhanh tăng trưởng nhân vật tham dự bảo hiểm y tế, đảm bảo nguồn thu từ quỹ bảo hiểm y tế phân phối dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tham dự bảo hiểm y tế, tập hợp vào các nhiệm vụ trọng điểm sau:

– Chủ động phối hợp chặt chẽ với sở y tế và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông, tăng trưởng nhân vật, tập hợp vào nhân vật là hộ cận nghèo, học trò, hộ gia đình. Người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trình Ủy ban quần chúng tỉnh cung cấp kinh phí tham dự bảo hiểm y tế;

—— Căn cứ “Luật BHXH”, “Luật BHYT”, tổ chức kiểm tra nhân vật tham dự BHYT buộc phải, đề xuất người sử dụng lao động tham dự BHYT cho công nhân theo quy định của luật pháp;

—— Tổ chức thu, chi bảo hiểm y tế tình nguyện và cấp thẻ bảo hiểm y tế để tạo thuận tiện tối đa cho dân chúng quần chúng khám bệnh, chữa bệnh và trả tiền chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Tăng mạnh đánh giá, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí của người bệnh khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiến hành đồng bộ với công việc điều hành, kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế, tăng lên hiệu quả hoạt động quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 1 số điều chi tiết cần xem xét:

—— Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế, cải tiến thứ tự khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng cường cách tân thứ tự khám bệnh, thủ tục trả tiền chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh; cùng lúc xác định và loại trừ hiện trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giả, bảo hiểm y tế mượn thẻ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

– Kiểm tra chặt chẽ giấy tờ, chứng từ trả tiền chi tiêu KCB BHYT, bình chọn tính cân đối của việc chỉ định KCB trong các cơ sở KCB, kịp thời phát hiện và xử lý những sơ sót, lạm dụng. Quỹ bảo hiểm y tế (thủ tục giấy tờ bệnh án; sử dụng thuốc, vật tư y tế mất dần, đặc thù là trang thiết bị y tế nhiều chủng loại về chủng loại, quy cách; sử dụng dịch vụ kỹ thuật, vận dụng trả tiền giá …);

—— Giám định chặt chẽ, tìm nguyên do dẫn tới vượt nguồn quỹ KCB BHYT, vượt hạn mức trả tiền tuyến 2 của các cơ sở KCB để bảo đảm trả tiền theo quy định;

—— Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu khám chữa bệnh đa tuyến của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhất là các cơ sở khám bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương; Chủ động rà soát tình hình thất thường về chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh, chặn đứng kịp thời hiện trạng lạm dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

– Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012 / TTLT-BYT-BTC để dự đoán, bình chọn ảnh hưởng của giá dịch vụ y tế đang vận dụng, báo cáo Bộ Bảo hiểm xã hội kịp thời để chủ động đảm bảo y tế. điều trị trong 5 2013 theo đúng quy định tại Thông tư và thích hợp với điều kiện của địa phương và nguồn kinh phí bảo hiểm y tế.

4. Tăng mạnh điều hành, sử dụng và trả tiền thuốc, chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế, chi tiết như sau:

– Sắp xếp cán bộ có năng lực, trình độ để phối hợp với Bộ Y tế và các cơ sở y tế làm tốt công việc đấu thầu hỗ trợ thuốc và trang thiết bị y tế, đảm bảo tuyển lựa và hỗ trợ đủ thuốc, trang thiết bị y tế, giá tiền và chất lượng, bảo đảm phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bản lĩnh trả tiền của quỹ bảo hiểm y tế;

——Kiểm tra danh mục, bảng giá thuốc, trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế, kịp thời phát hiện những cảnh huống bất cân đối; đối với những loại thuốc, trang thiết bị y tế có giá dự thầu cao hơn giá trúng thầu của tỉnh, thị thành tại cùng thời khắc. là cần phải có để đề xuất các tổ chức y tế và sức khỏe và các nhà phân phối thương thảo và điều chỉnh giá. Chọn lựa thuốc khác có chất lượng tốt, giá cả thích hợp để người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng theo chỉ định;

– Quản lý toàn diện dữ liệu trả tiền tiền thuốc và trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế: kết quả trúng thầu, bảng giá, bảng giá, phí cụ thể bằng văn bản và văn bản điện tử theo quy định của 2 bên. Thường xuyên phân tách, bình chọn giá thuốc và trang thiết bị y tế; tình hình sử dụng thuốc và trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế. Khi phát hiện có vấn đề thất thường, phối hợp với các cơ sở y tế và Bộ Y tế để xác định nguyên do và đề nghị biện pháp.

Yêu cầu các đồng đội gánh vác Bảo hiểm xã hội các tỉnh, đơn vị nhiệt tình tiến hành các nội dung trên. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có gian khổ vướng mắc, yêu cầu đề đạt về BHXH Việt Nam để được chỉ dẫn, khắc phục. /.

người nhận:

– như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b / c);
– Phó Tổng Giám đốc Wu Wenning (chịu bổn phận báo cáo);
– Cơ quan BHXH Việt Nam;
– Bộ Y tế, Bộ Nguồn vốn;
– Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương
Đài Loan;
– Phó Tổng Giám đốc;
– Các sở y tế tỉnh, thị thành
Đài Loan;
– Bảo quản: VT, Y tế (5b).

Giám đốc điều hành

(tín hiệu)

Lebachhon

Xem thêm về bài viết

Công văn 717/BHXH-CSYT Tăng mạnh tiến hành cơ chế bảo hiểm y tế 5 2013

[rule_3_plain]

Công văn 717/BHXH-CSYT về tăng nhanh tiến hành cơ chế bảo hiểm y tế 5 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM——-Số:717/BHXH-CSYTV/v: Tăng mạnh tiến hành cơ chế BHYT 5 2013CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-Hà Nội, ngày 20 tháng 02 5 2013 Kính gửi:- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; – Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; – Bảo hiểm xã hội Công an quần chúng; – Các đơn vị trực thuộc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Những 5 qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều quyết tâm trong tổ chức tiến hành cơ chế bảo hiểm y tế (BHYT) khái quát và công việc đánh giá BHYT nói riêng theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản chỉ dẫn tiến hành. Tuy nhiên, công việc BHYT vẫn còn còn đó 1 số mặt giảm thiểu như:- Tỉ lệ người tham dự BHYT tại 1 số địa phương còn thấp nhưng mà BHXH các tỉnh chưa có các biện pháp hăng hái, hiệu quả để đẩy nhanh việc tăng trưởng nhân vật tham dự BHYT, đảm bảo nguồn thu để phục vụ nhu cầu KCB BHYT của quần chúng;- Công việc rà soát, đánh giá BHYT chưa được ân cần đúng mức, chậm cách tân các thủ tục, giấy tờ thanh quyết toán và thủ tục khám, chữa bệnh; tinh thần và bổn phận dùng cho quần chúng của 1 bộ phận cán bộ làm công việc đánh giá BHYT chưa cao, cá biệt 1 số cán bộ còn có những bộc lộ quan liêu, cửa quyền, thiếu sự đồng cảm với người bệnh; hiện trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT vẫn tiếp diễn xảy ra tại các cơ sở KCB BHYT và chưa được giải quyết triệt để;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Việc chỉ định sử dụng thuốc tại 1 số cơ sở KCB chưa cân đối, đặc thù là các thuốc cung cấp; giá thuốc và vật tư y tế (VTYT) còn cao và có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương tạo thêm gánh nặng cho người bệnh và quỹ BHYT;- Hiện trạng bội chi quỹ KCB BHYT ở 1 số địa phương đã xảy ra nhiều 5 nhưng mà chưa có những giải pháp hăng hái để giải quyết;Để giải quyết triệt để những còn đó, giảm thiểu nêu trên nhằm tổ chức tiến hành tốt cơ chế BHYT 5 2013, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề xuất Giám đốc BHXH các tỉnh, và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lãnh đạo tiến hành 1 số nhiệm vụ sau:1. Định kỳ hàng tháng báo cáo và xin quan điểm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành về công việc BHXH, BHYT trên khu vực để kịp thời tháo gỡ gian khổ, vướng mắc trong giai đoạn tổ chức tiến hành.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Tăng nhanh tăng trưởng nhân vật tham dự BHYT, bảo đảm nguồn thu quỹ BHYT để dùng cho công việc KCB cho người tham dự BHYT, tập hợp vào 1 số nhiệm vụ chính yếu sau:- Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan tính năng của địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền tăng trưởng nhân vật, trong ấy tập hợp vào các hộ cận nghèo, học trò, sinh viên và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp để trình Ủy ban quần chúng tỉnh cung cấp kinh phí tham dự BHYT;- Tổ chức rà soát, kiểm tra nhân vật tham dự BHYT buộc phải theo luật BHXH, luật BHYT để đề xuất người sử dụng lao động tham dự BHYT cho công nhân theo quy định của luật pháp;- Tổ chức tốt việc thu BHYT tình nguyện và cấp thẻ BHYT để tạo thuận tiện tối đa cho người dân lúc KCB và trả tiền chi tiêu KCB BHYT.3. Tăng mạnh công việc đánh giá, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí của người bệnh BHYT, tiến hành đồng bộ các giải pháp điều hành quỹ, kiểm soát chi tiêu KCB BHYT nhằm tăng lên hiệu quả sử dụng quỹ BHYT, trong ấy xem xét 1 số việc chi tiết như sau:- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở KCB để cải tiến thứ tự KCB BHYT, tăng cường cách tân thủ tục KCB, thủ tục thanh quyết toán chi tiêu KCB BHYT; hăng hái biến đổi tác phong làm việc từ hành chính sang dùng cho người bệnh, kịp thời tham mưu, khắc phục nhanh gọn các thủ tục KCB BHYT cho người dân cùng lúc phát hiện và chặn đứng các trường hợp sử dụng thẻ BHYT giả, mượn thẻ BHYT trong khám, chữa bệnh BHYT;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Kiểm tra chặt chẽ giấy tờ, chứng từ thanh quyết toán chi tiêu KCB BHYT, bình chọn tính cân đối trong việc chỉ định điều trị của cơ sở KCB, kịp thời phát hiện và xử lý các sơ sót, các bộc lộ lạm dụng quỹ KCB BHYT (thủ tục giấy tờ bệnh án; sử dụng thuốc, vật tư y tế mất dần, nhất là các loại VTYT có đa dạng, nhiều tham số kỹ thuật; sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, áp giá trả tiền…);- Thực hiện nghiêm chỉnh việc nhận định, xác định rõ nguyên do vượt nguồn kinh phí KCB BHYT, vượt trần trả tiền tuyến 2 tại các cơ sở KCB để bảo đảm trả tiền đúng quy định;- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu đa tuyến tới tại các cơ sở KCB, nhất là tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến Trung ương; chủ động rà soát, xác minh những trường hợp có chi tiêu KCB thất thường để kịp thời chặn đứng lạm dụng quỹ BHYT;- Dự đoán, bình chọn ảnh hưởng của việc vận dụng giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC để kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam điều chỉnh dự toán kinh phí chi KCB BHYT sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, chủ động bảo đảm nguồn kinh phí dùng cho KCB BHYT cho 5 2013.4. Tăng mạnh công việc điều hành, sử dụng và trả tiền chi tiêu thuốc, VTYT tại các cơ sở KCB, chi tiết như sau:- Sắp xếp cán bộ có năng lực và phẩm giá để phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB để tiến hành tốt công việc đấu thầu hỗ trợ thuốc, VTYT, bảo đảm tuyển lựa, hỗ trợ được đầy đủ thuốc, VTYT có giá tiền thích hợp với chất lượng, phục vụ đề xuất điều trị của cơ sở KCB và thích hợp với bản lĩnh chi trả của quỹ BHYT;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Kiểm tra, kiểm tra danh mục và bảng giá thuốc, VTYT của các cơ sở KCB để kịp thời phát hiện những bất cân đối; đối với các thuốc, VTYT có giá trúng thầu cao hơn so với giá trúng thầu của các tỉnh, thị thành có cùng thời khắc đấu thầu cần yêu cầu các cơ sở KCB BHYT thương thuyết với nhà thầu hỗ trợ để điều chỉnh lại giá cho thích hợp; tuyển lựa sử dụng thuốc khác có chất lượng, giá cân đối để chỉ định, sử dụng cho người bệnh có thẻ BHYT;- Quản lý đầy đủ dữ liệu trả tiền thuốc, VTYT tại cơ sở KCB: kết quả đấu thầu, danh mục, bảng giá và chi tiêu cụ thể theo từng mặt bằng văn bản và file điện tử theo quy định. Định kỳ tiến hành phân tách, bình chọn giá thuốc, VTYT; tình hình sử dụng thuốc, VTYT tại các cơ sở KCB. Khi phát hiện các vấn đề thất thường, phối hợp với cơ sở KCB, Sở Y tế để xác định nguyên do, đề nghị biện pháp giải quyết.Đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh và thủ trưởng các đơn vị nghiêm chỉnh khai triển tiến hành các nội dung nêu trên. Trong giai đoạn tiến hành nếu có gian khổ, vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để lãnh đạo, khắc phục. Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Phó TTgCP Vũ Văn Ninh (để báo cáo);- HĐQL BHXH VN;- Bộ Y tế, Bộ Nguồn vốn;- UBND các tỉnh, thị thành trực thuộcTW;- Các Phó Tổng Giám đốc;- Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộcTW;- Lưu: VT, CSYT (5b).TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Lê Bạch Hồng

[rule_2_plain]

#Công #văn #717BHXHCSYT #Tăng #cường #thực #hiện #chính #sách #bảo #hiểm #tế #5


  • #Công #văn #717BHXHCSYT #Tăng #cường #thực #hiện #chính #sách #bảo #hiểm #tế #5
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button