Pháp Luật

Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT

Nội dung tinh giản chương trình THCS, THPT

Ngày 27/8 năm 2020 Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn 3280 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

 • Cách tra cứu năm nghỉ hưu của NLĐ dựa vào năm sinh từ 2021
 • Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ có thể bị tinh giản biên chế

Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 27/8 về việc hướng dẫn các nội dung giảm tải, tinh giản trong chương trình học THCS và THPT.

Theo đó, sẽ điều chỉnh nội dung dạy học của 10 môn học bào gồm:  Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thực hiện tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành. Yêu cầu giáo viên không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: không dạy thêm, không đọc thêm, không thực hiện; không yêu cầu…

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 3280 về hướng dẫn tinh giản chương trình THPT, hướng dẫn giảm tải chương trình THCS mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình Toán 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Công nghệ THCS, THPT 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Địa lý 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Giáo dục công dân 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Hóa học 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình Vật lý 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Lịch sử 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Sinh học 2020-2021
 • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Tin học 2020-2021

Tải phụ lục công văn 3280 Tại Đây.

Công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học 3280

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3280/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;
– Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng;
– Các trường phổ thông trực thuộc.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (theo sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam) như sau:

1. Đối với các môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân:

a) Điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục đính kèm Công văn này. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

b) Hướng dẫn này thay thế Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

2. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại:

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

3. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại Công văn này, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Trung học) để giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
– Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

1. Nội dung tinh giản môn Văn 2021

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 1. Lớp 6

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Con Rồng cháu Tiên

Cả bài

Không dạy

Cây bút thần

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông lão đánh cá và con cá vàng (Truyện cổ tích của A. Pu-skin)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con hổ có nghĩa (Vũ Trinh)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mẹ hiền dạy con (Theo Cổ học tinh hoa, quyển nhất)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mưa của Trần Đăng Khoa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lòng yêu nước của I. Ê-ren-bua

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lao xao của Duy Khán

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

(Theo Thúy Lan)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Động Phong Nha (Trần Hoàng)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Chữa lỗi dùng từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

– Chữa lỗi dùng từ – Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I, II (bài Chữa lỗi dùng từ); phần I (bài Chữa lỗi dùng từ – tiếp theo).

Danh từ

I. Đặc điểm của danh từ

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Danh từ (tiếp theo)

I. Danh từ chung và danh từ riêng

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Danh từ

– Danh từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần III (bài Danh từ), phần II (bài Danh từ – tiếp theo).

Chỉ từ

Đưa lên trước bài Cụm danh từ

Đưa lên dạy trước bài Danh từ

Phó từ

Đưa lên trước bài Động từ Cụm động từ

Đưa lên dạy trước bài Động từ Cụm động từ

Ẩn dụ

II. Các kiểu ẩn dụ

Tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Hoán dụ

II. Các kiểu hoán dụ

Tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Các thành phần chính của câu

Cả bài

Không dạy

Câu trần thuật đơn

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu trần thuật đơn có từ

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn không có từ

II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

– Câu trần thuật đơn

– Câu trần thuật đơn có từ

– Câu trần thuật đơn không có từ

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

– Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

– Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Tập làm thơ bốn chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Tập làm thơ bốn chữ

– Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II của mỗi bài.

Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Viết đơn

– Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4

Chủ đề

tích hợp

Thánh Gióng

Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Tìm hiểu chung về văn tự sự

– Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi

Vượt thác của Võ Quảng

– So sánh

– So sánh (tiếp theo)

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

 1. Lớp 7

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Những câu hát về tình cảm gia đình

Bài ca dao 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4)

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Bài ca dao 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4)

Những câu hát than thân

Bài ca dao 1

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những câu hát châm biếm

Bài ca dao 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Những câu hát than thân

– Những câu hát châm biếm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung dạy các bài ca dao 2, 3 (bài Những câu hát than thân), bài ca dao 1, 2 (bài Những câu hát châm biếm).

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) của Trần Nhân Tông

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca – trích) của Nguyễn Trãi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc), nguyên văn chữ Hán của Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm (?)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố) của Lí Bạch

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều (Phong Kiều dạ bạc) của Trương Kế

Cả bài

Không dạy

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) của Đỗ Phủ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Các câu tục ngữ 4, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 2, 3, 5, 8)

Tục ngữ về con người và xã hội

Các câu tục ngữ 2, 4, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 3, 5, 8, 9)

Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Quan Âm Thị Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Từ Hán Việt

I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

Khuyến khích học sinh tự đọc

Từ Hán Việt (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

– Từ Hán Việt

– Từ Hán Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II,

III (bài Từ Hán Việt); phần I (bài Từ Hán Việt – tiếp theo).

3

Tập làm văn

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Cả bài

Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (01 tiết)

– Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

– Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

– Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

– Cách làm bài văn lập luận giải thích

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

– Văn bản đề nghị

– Văn bản báo cáo

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II và phần III của mỗi bài.

4

Chủ đề tích hợp

Cổng trường mở ra (Theo Lý Lan)

Mẹ tôi của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài

– Liên kết trong văn bản

– Bố cục trong văn bản

– Mạch lạc trong văn bản

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng

Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh

– Luyện tập lập luận chứng minh

– Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

 1. Lớp 8

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hai chữ nước nhà (trích) của Trần Tuấn Khải

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ông đồ của Vũ Đình Liên

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang) của Mô-li-e

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Ôn luyện về dấu câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

– Hội thoại

– Hội thoại (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Ôn tập về luận điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Chủ đề

tích hợp

Tôi đi học của Thanh Tịnh

Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng

– Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

– Bố cục của văn bản

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Nhớ rừng của Thế Lữ

Ông đồ của Vũ Đình Liên

– Câu nghi vấn

– Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

 1. Lớp 9

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Không dạy

Bếp lửa của Bằng Việt

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 02 tiết

Tập làm thơ tám chữ

Cả bài

Không thực hiện

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cố hương của Lỗ Tấn

Phần chữ in nhỏ

Không dạy

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) của M. Go-rơ-ki

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích) của Hi-pô-lít Ten

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con cò của Chế Lan Viên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bến quê (trích) của Nguyễn Minh Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô) của Đe-ni-ơn Đi-phô

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã) của G. Lân-đơn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bắc Sơn (trích hồi bốn) của Nguyễn Huy Tưởng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) của Lưu Quang Vũ

Cả bài

Không dạy

2

Tiếng Việt

Xưng hô trong hội thoại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Trau dồi vốn từ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

3

Tập làm văn

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự

Cả bài

Chuyển thành bài: Kiểm tra về thơ hiện đại

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Cả bài

Chuyển thành bài: Kiểm tra về truyện hiện đại

Biên bản

I. Đặc điểm của biên bản

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Luyện tập viết biên bản

I. Ôn tập lí thuyết

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Biên bản

– Luyện tập viết biên bản

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài Biên bản; phần II bài Luyện tập viết biên bản.

Hợp đồng

I. Đặc điểm của hợp đồng

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Luyện tập viết hợp đồng

I. Ôn tập lí thuyết

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Hợp đồng

– Luyện tập viết hợp đồng

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài Hợp đồng; phần II bài Luyện tập viết hợp đồng.

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Chủ đề tích hợp

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

– Miêu tả trong văn bản tự sự

– Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Bàn về đọc sách (trích) của Chu Quang Tiềm

– Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

– Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

– Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

– Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 1. Lớp 10

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na – sử thi Ấn Độ)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Bài ca dao 2, 3, 5

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4, 6)

Ca dao hài hước

Bài ca dao 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 2)

Đọc thêm:

Vận nước (Quốc tộ) của Thiền sư Pháp Thuận

Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) của Thiền sư Mãn Giác

Hứng trở về (Quy hứng) của Nguyễn Trung Ngạn

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thơ hai-cư của Ba-sô

Bài 4, 5, 7, 8

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài 1, 2, 3, 6)

Đọc thêm:

– Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu) của Thôi Hiệu

– Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương Linh

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Khe chim kêu (Điểu minh giản) của Vương Duy

Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) của Thân Nhân Trung

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

I. Ngôn ngữ sinh

hoạt: mục 1 (Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt), mục 2 (Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

III. Luyện tập: bài tập 3

Khuyến khích học sinh tự làm

– Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

– Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào mục 3 phần I bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt; phần II và bài tập 1, 2 phần III bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt – tiếp theo.

3

Làm văn

Lập dàn ý bài văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Các bài viết Làm văn

8 bài viết

Chọn 7 bài viết:

– Học kỳ I :

+ Bài số 1 (ở nhà): Viết bài văn biểu cảm.

+ Bài số 2 (trên lớp): Viết bài văn tự sự.

+ Bài số 3 (ở nhà): Viết bài văn nghị luận xã hội.

+ Bài số 4 (kiểm tra học kỳ I): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

– Học kỳ II :

+ Bài số 5 (ở nhà): Viết bài văn thuyết minh.

+ Bài số 6 (trên lớp): Viết bài văn nghị luận văn học.

+ Bài số 7 (kiểm tra cuối năm): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

4

Chủ đề tích hợp

Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn – sử thi Tây Nguyên)

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Tấm Cám

– Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

– Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Truyện Kiều (Phần một: Tác giả)

Trao duyên (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

– Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

 1. Lớp 11

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) của Lê Hữu Trác

Cả bài

Chọn những nội dung theo Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng để dạy.

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương của Trần Tế Xương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Không dạy

Đọc thêm: Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) của Chu Mạnh Trinh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích) của Hồ Biểu Chánh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Lai Tân của Hồ Chí Minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Nhớ đồng của Tố Hữu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Chiều xuân của Anh Thơ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tương tư của Nguyễn Bính

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn) của R.Ta-go

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Phri-đrích Ăng-ghen

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

3

Làm văn

Tóm tắt văn bản nghị luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

– Tóm tắt văn bản nghị luận

– Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, phần luyện tập bài Tóm tắt văn bản nghị luận; bài tập 1 bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận.

4

Chủ đề tích hợp

Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương

Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến

Thương vợ của Trần Tế Xương

– Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

– Thao tác lập luận phân tích

– Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

– Phong cách ngôn ngữ báo chí

– Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

– Bản tin

– Luyện tập viết bản tin

– Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

– Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

 1. Lớp 12

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc của Phạm Văn Đồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) của Nguyễn Đình Thi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) của Xtê-phan Xvai-gơ

Cả bài

Không dạy

Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 – 2003 của Cô-phi An-nan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luật thơ (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Đọc thêm:

– Dọn về làng của Nông Quốc Chấn

– Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

– Đò Lèn của Nguyễn Duy

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm:

Bác ơi! của Tố Hữu

Tự do (trích) của Pôn Ê-luy-a

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) của Võ Nguyên Giáp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích) của Ma Văn Kháng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thuốc của Lỗ Tấn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phần II bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – tiếp theo.

Nhân vật giao tiếp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học, tự làm

3

Làm văn

Văn bản tổng kết

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

4

Chủ đề tích hợp

Người lái đò Sông Đà (trích) của Nguyễn Tuân

Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường

– Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

– Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Cả 03 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

………………………………………

Mời các bạn sử dụng file Tải về xem xem toàn bộ hướng dẫn tinh giản chương trình các môn học còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page