Tài LiệuVăn bản pháp luật

Công văn 2267/BYT-BH

Mới đây vào ngày 24/04/2020, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2267/BYT-BH về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Với văn bản pháp luật này, thì hiệu lực sẽ được bắt đầu từ ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung chi tiết của công văn, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ
_______

Số: 2276/BYT-BH
V/v: Sửa đổi khoản 3 công văn số 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

– Y tế các bộ, ngành.

Ngày 17/4/2020 Bộ Y tế ban hành Công văn số 2146/BYT-BH hướng dẫn tạm thời về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến dịch bệnh COVID-19 (gọi tắt là Công văn số 2146/BYT-BH). Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4849/BTC-HCSN ngày 21/4/2020 về việc tham gia dự thảo công văn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế sửa đổi khoản 3 của Công văn số 2146/BYT-BH như sau:

“3. Trường hợp cơ sở KCB phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế hoặc cơ sở KCB nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế):

3.1. Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 của Công văn số 2146/BYT-BH:

a) Ngân sách nhà nước chi trả:

– Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

– Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

– Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

– Chi phí thực hiện cách ly y tế.

b) Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại tiết a điểm này.

3.2. Đối với người có thẻ BHYT không thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 của Công văn 2146/BYT-BH:

Chi phí KCB BHYT (bao gồm cả tiền giường) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp người bệnh được tổng kết ra viện trước ngày hết cách ly thì chi phí KCB tính đến ngày được tổng kết ra viện.”

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Y tế để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
– Ban CĐQG về PC dịch COVID-19;
– Các Thứ trưởng;
– Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
– Các Vụ, Cục, VP, TTra Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyên Thanh Long

Mới đây vào ngày 24/04/2020, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2267/BYT-BH về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Với văn bản pháp luật này, thì hiệu lực sẽ được bắt đầu từ ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung chi tiết của công văn, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ
_______

Số: 2276/BYT-BH
V/v: Sửa đổi khoản 3 công văn số 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

– Y tế các bộ, ngành.

Ngày 17/4/2020 Bộ Y tế ban hành Công văn số 2146/BYT-BH hướng dẫn tạm thời về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến dịch bệnh COVID-19 (gọi tắt là Công văn số 2146/BYT-BH). Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4849/BTC-HCSN ngày 21/4/2020 về việc tham gia dự thảo công văn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế sửa đổi khoản 3 của Công văn số 2146/BYT-BH như sau:

“3. Trường hợp cơ sở KCB phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế hoặc cơ sở KCB nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế):

3.1. Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 của Công văn số 2146/BYT-BH:

a) Ngân sách nhà nước chi trả:

– Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

– Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

– Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

– Chi phí thực hiện cách ly y tế.

b) Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại tiết a điểm này.

3.2. Đối với người có thẻ BHYT không thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 của Công văn 2146/BYT-BH:

Chi phí KCB BHYT (bao gồm cả tiền giường) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp người bệnh được tổng kết ra viện trước ngày hết cách ly thì chi phí KCB tính đến ngày được tổng kết ra viện.”

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Y tế để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
– Ban CĐQG về PC dịch COVID-19;
– Các Thứ trưởng;
– Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
– Các Vụ, Cục, VP, TTra Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyên Thanh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button