Tài Liệu

Công văn 172/2013/TCT-CS

Công văn 172/2013/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
———–
Số: 172/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 11592/CT-TTr3 ngày 18/5/2012 của Cục Thuế TP Hà Nội về ưu đãi thuế của công ty tài chính cổ phần Sông Đà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xếp hạng doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã có công văn xin ý kiến Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

Ngày 30/11/2012, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã có công văn số 4470/LĐTBXH-LĐTL trả lời như sau: “Theo quy định tại khoản 2 mục IV Thông tư liên tịch số23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng thì các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác được vận dụng các quy định tại Thông tư này để xếp hạng công ty, khi vận dụng phải thực hiện đúng theo các quy định về xếp hạng và xếp lương của Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên. Việc quyết định xếp hạng do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Khi đăng ký tháng lương, bảng lương của công ty với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, trong đó có bảng lương áp dụng đối với viên chức quản lý thì công ty phải gửi kèm theo hồ sơ kết quả xếp hạng công ty để cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương kiêm tra, rà soát.”.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế: Công ty tài chính cổ phần Sông Đà bắt đầu kinh doanh từ tháng 7/2008. Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty có vận dụng Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC để xếp lương cho các chức danh quản lý trong Công ty nhằm mục đích tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC, công văn của Bộ Lao động thương binh và xã hội và giải trình của Cục Thuế nêu trên thì Công ty tài chính cổ phần Sông Đà đã vận dụng Nghị định số205/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC để xếp lương cho các chức danh quản lý trong công ty, theo đó thì Công ty cũng đã tự xếp hạng doanh nghiệp cho Công ty.

Trên cơ sở đã xác định rõ hạng doanh nghiệp của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà, đề nghị Công ty xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty theo quy định tại Thông tư số03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính.

(Tổng cục Thuế xin gửi kèm công văn số 4470/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/11/2012 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc xếp hạng công ty cổ phần).

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị áp dụng thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC-BTC; – PC-TCT;
– Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button