Wiki

Bộ luật hình sự Việt Nam

Luật hình sự Việt Nam
Nhà nước Việt Nam
Quốc hội Việt Nam
Quốc huy
Mã số 100/2015/QH13
Ban hành Quốc hội Việt Nam khóa XIII
Hiệu lực 01 tháng 07 năm 2016
Toàn văn phiên bản hiện hành
Wikisoure Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 sửa đổi, bổ sung 2017
Quá trình lập pháp
  • Ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015
Sửa đổi bổ sung
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017
Phiên bản hết hiệu lực
  • Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1985
  • Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999
  • Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015

Luật hình sự Việt Nam là luật đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Related Articles

Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật Hình sự của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là bộ luật Hình sự năm 1985 , cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự


Trong Điều 1 Bộ luật hình sự 2015 có nêu nhiệm vụ của Bộ luật là: Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Cấu trúc


Bộ luật gồm 426 điều, được chia làm ba phần, với 26 chương:

  • Phần thứ nhất: Những quy định chung. Gồm 12 chương với 107 điều.
  • Phần thứ hai: Các loại tội phạm. Gồm 14 chương với 318 điều.
  • Phần thứ ba: Điều khoản thi hành. Chỉ có 1 điều luật.

Hiệu lực thi hành


Bộ luật Hình sự số: 100/2015/QH13 (hay còn gọi là Bộ luật hình sự 2015) và Luật số: 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số: 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành.

Check Also
Close
Back to top button