Giáo Dục

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021 gồm 7 đề thi, có bảng ma trận và đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, luyện giải đề rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Với 7 đề thi này, còn giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi giữa kì 2 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của KTHN:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Các phép tính về số nguyên

Nắm quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

Số câu

2

2

Số điểm

1,0

1,0

2. Các phép toán về phân số

Biết rút gọn phân số

Hiểu hai phân số bằng nhau để làm bài tập tìm x

Vận dụng quy tắc cộng, trừ hai phân số

Số câu

1

1

1

2

5

Số điểm

0,5

0,5

0,5

3,0

4,5

5. Góc, tia phân giác của góc

Biết thế nào là góc nhọn, vuông, tù, bẹt

Nắm thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau,bù nhau, kề bù

Vận dụng tia nằm giữa hai tia để làm bài tập

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

3,0

4

4,5

Tổng số câu

2

4

5

11

Tổng số điểm

1,0

2,0

7,0

10,0

Tỉ lệ

10%

20%

70%

100%

Đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Tính: 5 . (- 14) kết quả là:

A. – 60
B. -70
C. 60
D. 70

Câu 2: Tính: (- 27) . (- 5) kết quả là:

A. 135
B. – 135
C. 32
D. – 32

Câu 3: Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là:

A.
B. frac{4}{28}
C. frac{2}{14}
D. frac{1}{7}

Câu 4: Cho biết frac{x}{8}=frac{21}{24}. Số x cần tìm là:

A. x = 7
B. x = 21
C. x = 8
D. x = 24

Câu 5: Kết quả của phép cộng frac{-1}{4}+frac{1}{4} là:

A. frac{1}{4}
B. frac{-1}{4}
C. 0
D. frac{1}{2}

Câu 6: Cho góc xOy có số đo là 700. Góc xOy là góc:

A. Nhọn
B. Vuông
C. Tù
D. Bẹt

Câu 7: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc:

A. Kề bù
B. Bù nhau
C. Phụ nhau
D. Kề nhau.

Câu 8: Khi nào thì góc widehat{xOy}+widehat{yOz}=widehat{xOz}?

A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
D. Khi Ox là tia phân giác của góc widehat{yOz}

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 9. (2 điểm). Thực hiện phép tính (chú ý rút gọn kết quả nếu có thể)

a. frac{1}{3}+frac{3}{8}

b. frac{-1}{2}-frac{5}{2}

Câu 10. (1 điểm). Tìm x, biết: x+frac{2}{3}=frac{5}{4}

Câu 11: (3 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho widehat{xOt}=30^{0} , widehat{xOy}=60^{0}

1. Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Tại sao?

2. So sánh widehat{tOy}widehat{xOt} ?

3. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Đáp án đề thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Câu Đáp án Biểu điểm
I. Trắc nghiệm

1. B
2. A
3. D
4. A

5.C
6.A
7.C
8.B

4
II. Tự luận

9

a. frac{1}{3}+frac{3}{8}=frac{8}{24}+frac{9}{24}=frac{17}{24}

b. frac{-1}{2}-frac{5}{2}frac{-1}{2}-frac{5}{2}=frac{-1}{2}+frac{-5}{2}=frac{-6}{2}=-3

1

1

10

x+frac{2}{3}=frac{5}{4}

x=frac{5}{4}-frac{2}{3}

x=frac{7}{12}

0,5

0,5

11

Vẽ hình đúng

Vẽ hình

* Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Tại sao?

Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có:

widehat{xOt}=30^{0} , widehat{xOy}=60^{0} =>widehat{xOt}<widehat{xOy}

Nên tia Ot là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy (1)

So sánh và: Từ (1) suy ra:

widehat{xOt}+widehat{tOy} =widehat{xOy}

30^{0} + widehat{tOy}=60^{0} =>widehat{tOy}=30^{0}

Lại có: widehat{xOt}=30^{0}= 300. Vậy widehat{xOt}=widehat{tOy} (2)

* Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Từ (1) và (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc xOy

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Chủ đề Cấp độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng thấp Vận dụng cao
Số nguyên Thực hiện phép tính
Câu
Điểm
2 câu

1,5đ

Phân số Nêu được tính chất cơ bản của phân số Rút gọn phân số Cộng, hai phân số Phân số tối giản, GTNN
Câu
Điểm
1 câu

0,5đ

1 câu

0,5đ

4 câu

3,5đ

1 câu

Tia Chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc
Câu
Điểm
1 câu

Góc Tính số đo góc
Câu
Điểm
2 câu
Tổng

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Trường:……………………….

Lớp:…………………………..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
Môn : Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút
Năm học: 2020- 2021

Bài 1: (1 điểm)

Nêu tính chất cơ bản của phân số? Áp dụng rút gọn phân số frac{16}{21}

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) – 14 + (– 24)

b) frac{5}{17}+frac{12}{17}

Bài 3: (1,5 điểm) Tính hợp lý:

a) 11.62 + (-12).11 + 50.11

b) frac{5}{13}+frac{-5}{7}+frac{-20}{41}+frac{8}{13}+frac{21}{41}

Bài 4: (2,0 điểm) Tìm x

a) x+frac{4}{7}=frac{11}{7}

b) x-frac{4}{15}=frac{-3}{10}

Bài 5: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho số đo góc xOy bằng 400, góc xOz bằng 1200.

a) Tính số đo góc yOz

b) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc xOt

c) Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOm

Bài 6: (1 điểm)

Chứng minh các phân số sau là phân số tối giản với mọi số nguyên n:

A=frac{12n+1}{30n+2}

Đáp án đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Bài Nội dung Điểm

Bài 1

(1đ)

Nêu được tính chất cơ bản của phân số

Rút gọn frac{2}{3}

0,5đ

0,5đ

Bài 2

(1,5đ)

a) = – (14 +24)

= – 38

0,5

0,25

b) frac{5}{17}+frac{12}{17} =frac{5+12}{17}

= frac{17}{17}

= 1

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 3

(1,5đ)

a) 11.62 + (-12).11 + 50.11

= 11. (62-12+50)

= 11.100

= 1100

0,5đ

0,5đ

0,5đ

b) frac{5}{13}+frac{-5}{7}+frac{-20}{41}+frac{8}{13}+frac{21}{41}

=left(frac{5}{13}+frac{8}{13}right)+left(frac{-20}{41}+frac{-21}{41}right)+frac{-5}{7}

=1+(-1)+frac{-5}{7}

=0+frac{-5}{7}

=frac{5}{7}

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 4

(1đ)

a) x+frac{4}{7}=frac{11}{7}

x=frac{11}{7}-frac{4}{7}

x=frac{11-4}{7}

x=frac{7}{7}

x = 1

Vậy x = 1

0,25

0,25

0,25

0,25

(1đ)

b) x-frac{4}{15}=frac{-3}{10}

x=frac{-3}{10}+frac{4}{15}

x=frac{-9}{30}+frac{8}{30}

x=frac{-1}{30}

Vậy x=frac{-1}{30}

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 5

Đồ thị

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có

xOy <xOz (vì 400 < 1200)

=> Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

=> xOy +yOz =xOz

Tính được yOz = 800

0,5

0,5

b) Tia Ot là tia đối của tia Oy

=> xOy và xOt là 2 góc kề bù

=> xOy + xOt =180o

Tính được xOt = 1400

0,25đ

0,25đ

0,5đ

c) Tia Om là tia phân giác của góc yOz

=> Tính được mOy = 400. Lập luận chặt chẽ chứng tỏ được tia Oy là tia phân giác của góc xOm

0,25đ

0,75đ

Bài 6

A=frac{12n+1}{30n+2}

Gọi d ∈ ƯC(12n+1;30n+2)

=> 12n+1 và 30n+2 cùng chia hết cho d

=> 5(12n+1) – 2(30n+2) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1 hoặc d = -1

Vậy phân số A=frac{12n+1}{30n+2} là phân số tối giản với mọi số nguyên n

0,25

0,25

0,25

0,25

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button