Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành Liên đội mới. Mẫu biên bản kiểm phiếu cần ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung kiểm phiếu… Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI……………………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 – 2021

Hôm nay vào hồi ……..giờ … phút, ngày…. tháng ….. năm…..

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. ……………………………………………

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

+ Tổng số đội viên có mặt dự đại hội là: ……đại biểu

+ Tổng số đội viên tham gia bỏ phiếu là: …..đại biểu

Đại hội đã quyết định bầu BCH mới là …………… đội viên

Trong đó:

+ Ứng cử: …. đội viên

+ Đề cử: …… đội viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH mới đạt:

+ Số đại biểu: …. đội viên

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu

+ Số phiếu thu về …… phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: ….. phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ .. phiếu

Qua kiểm phiếu kết quả như sau:

1. Bạn ……………………… đạt ……phiếu

2. Bạn ……………………… đạt ……….phiếu

3. Bạn ……………………… đạt ……… phiếu

4. Bạn ……………………… đạt …….. phiếu

5. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu

6. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.

7. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.

………………………………………………………….

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, các bạn sau đây được trúng cử vào BCH liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 – 2021

1. ………………………… …………………………

2. ………………………… …………………………

3. ………………………… …………………………

4. ………………………… …………………………

5. ………………………… …………………………

6. ………………………… …………………………

7. ………………………… …………………………

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để cấp trên công nhận.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành Liên đội mới. Mẫu biên bản kiểm phiếu cần ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung kiểm phiếu… Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI……………………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 – 2021

Hôm nay vào hồi ……..giờ … phút, ngày…. tháng ….. năm…..

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. ……………………………………………

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

+ Tổng số đội viên có mặt dự đại hội là: ……đại biểu

+ Tổng số đội viên tham gia bỏ phiếu là: …..đại biểu

Đại hội đã quyết định bầu BCH mới là …………… đội viên

Trong đó:

+ Ứng cử: …. đội viên

+ Đề cử: …… đội viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH mới đạt:

+ Số đại biểu: …. đội viên

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu

+ Số phiếu thu về …… phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: ….. phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ .. phiếu

Qua kiểm phiếu kết quả như sau:

1. Bạn ……………………… đạt ……phiếu

2. Bạn ……………………… đạt ……….phiếu

3. Bạn ……………………… đạt ……… phiếu

4. Bạn ……………………… đạt …….. phiếu

5. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu

6. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.

7. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.

………………………………………………………….

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, các bạn sau đây được trúng cử vào BCH liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 – 2021

1. ………………………… …………………………

2. ………………………… …………………………

3. ………………………… …………………………

4. ………………………… …………………………

5. ………………………… …………………………

6. ………………………… …………………………

7. ………………………… …………………………

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để cấp trên công nhận.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button