Biểu mẫuTài Liệu

Biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn mới nhất

Mẫu biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn gồm 2 mẫu, được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp.

Ngoài ra, quý thầy cô cùng tham khảo thêm mẫu Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn năm 2020 – 2021. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Biên bản sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn

SỞ GD&ĐT………

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

……., ngày …. tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP TỔ – SƠ KẾT HK 1 NĂM HỌC 20…–20…

Tổ ………….

I. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN

– Thời gian: lúc …g ngày …………. Tại: ……………

– Chủ toạ: …………………, Đại diện BGH: ………

– Hiện diện: …………………………..Vắng: ………

II. NỘI DUNG: Sơ kết hoạt động tổ chuyên môn

1. Nhân sự :

Tổng số: ……… Nam: 0 Nữ: ………..

Trong đó: có ………………. BGH

Biên chế: ………. Tập sự: ……… Hợp đồng sở:……. Hợp đồng trường:…….

Chia nhóm chuyên môn:

Số TT Tên nhóm Số lượng thành viên Nhóm trưởng Ghi chú
1
2
3
4

2. Sơ kết xếp loại thi đua HK1.

Kết quả: Tổng số: …….. Trong đó: Loại XS (A*): …… Loại Tốt(A): ……….

Loại Hoàn thành (B):………Không hoàn thành(C) : ………

TT Giáo viên Tự xếp loại ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3. Giáo viên dạy giỏi – CSTĐ:

(số GV dạy giỏi / số GV đăng ký)

STT Họ và Tên Giáo Viên đã đăng ký KẾT QUẢ thực hiện đến 12/20…
1
2
3
4
5
6
7
8

4.-Thanh tra Sở: Số lượng:…………Đã TT………….Chưa TT:…………..

1. …………………. Loại:……………………………

2…………………….Loại:……………………………

– Kiểm tra toàn diện:

STT Họ và Tên Giáo Viên đăng ký theo kế hoạch Thực hiện đến 12/20…
1
2
3
4

5. Thực hiện qui chế chuyên môn: (Đánh dấu x nếu thực hiện đạt yêu cầu)

TT Giáo viên Thực hiện chương trình đúng tiến độ Vào điểm đúng hạn Ghi sổ đầu bài đầy đủ Hồ sơ sổ sách đầy đủ Dự giờ đồng nghiệp(ghi số tiết) Các tồn tại cần khắc phục
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

a) Giáo viên dạy bồi dưỡng :

K.……………………………………………

K……………………………………………

K……………………………………………

Số lượng HS tham gia bồi dưỡng

TT Khối Số HS tham gia Lịch học Số tiết/ tuần
1
2
3

7. Phụ đạo học sinh yếu:

TT Giáo viên dạy phụ đạo Khối lớp Số lượng HS Số tiết Kết quả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8. Ngoại khóa – Chuyên đề

– Ngoại khoá: (tên ngoại khoá)………………………..

– Chuyên đề:

TT Tên chuyên đề Khối- Lớp Số lượng Giáo viên tham gia Số lượng HS tham gia
1
2

9. Công tác khác:

9.1. Đăng ký dạy thêm theo Thông tư 17

TT Tên GV Đăng ký dạy thêm trong trường Đăng ký dạy thêm ngoài trường Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9.2. Lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20-20….

Số lượng GV đã lập kế hoạch:……………………..

Số lượng GV chưa lập KH:……………. Họ tên, lý do:……

………………………………………………

9.3. Về bồi dưỡng chuyên môn:

Tên chuyên đề Bồi dưỡng CM do SGD hoặc nhà trường tổ chức hướng dẫn:

……………………………………………

……………………………………………

Tên chuyên đề do tổ, nhóm chuyên môn triển khai bồi dưỡng:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.4. Các văn bản đã nộp cho nhà trường:

Thời điểm nộp Tên văn bản Ghi chú
8.2013 Dự kiến phân công giảng dạy HK1
9.2013 Kế hoạch Tổ chuyên môn
9.2013 Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK1)
9.2013 Đăng ký thi đua năm học
Lịch dạy HSG, Phụ đạo HS yếu
Lịch thực hành – thí nghiệm
Phân công dạy thay
BC phát hành đề cương
KH chuyên đề – ngoại khoá
BC sơ kết hk1 nộp SGD (theo mẫu SGD)
BC, Bản cam kết về dạy thêm học thêm
Dự kiến phân công giảng dạy HK2
Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK2)
Biên bản họp tổ chuyên môn HK1
BC chuyên đề- ngoại khóa

9.5. Việc cần rút kinh nghiệm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.6. Ý kiến , đề xuất với nhà Trường, Ban Giám Hiệu, Hiệu Trưởng, các bộ phận khác trong trường:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

10. Kế hoạch công tác HK2

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

11. Đánh giá chung:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Mẫu biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn gồm 2 mẫu, được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp.

Ngoài ra, quý thầy cô cùng tham khảo thêm mẫu Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn năm 2020 – 2021. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Biên bản sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn

SỞ GD&ĐT………

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

……., ngày …. tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP TỔ – SƠ KẾT HK 1 NĂM HỌC 20…–20…

Tổ ………….

I. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN

– Thời gian: lúc …g ngày …………. Tại: ……………

– Chủ toạ: …………………, Đại diện BGH: ………

– Hiện diện: …………………………..Vắng: ………

II. NỘI DUNG: Sơ kết hoạt động tổ chuyên môn

1. Nhân sự :

Tổng số: ……… Nam: 0 Nữ: ………..

Trong đó: có ………………. BGH

Biên chế: ………. Tập sự: ……… Hợp đồng sở:……. Hợp đồng trường:…….

Chia nhóm chuyên môn:

Số TT Tên nhóm Số lượng thành viên Nhóm trưởng Ghi chú
1
2
3
4

2. Sơ kết xếp loại thi đua HK1.

Kết quả: Tổng số: …….. Trong đó: Loại XS (A*): …… Loại Tốt(A): ……….

Loại Hoàn thành (B):………Không hoàn thành(C) : ………

TT Giáo viên Tự xếp loại ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3. Giáo viên dạy giỏi – CSTĐ:

(số GV dạy giỏi / số GV đăng ký)

STT Họ và Tên Giáo Viên đã đăng ký KẾT QUẢ thực hiện đến 12/20…
1
2
3
4
5
6
7
8

4.-Thanh tra Sở: Số lượng:…………Đã TT………….Chưa TT:…………..

1. …………………. Loại:……………………………

2…………………….Loại:……………………………

– Kiểm tra toàn diện:

STT Họ và Tên Giáo Viên đăng ký theo kế hoạch Thực hiện đến 12/20…
1
2
3
4

5. Thực hiện qui chế chuyên môn: (Đánh dấu x nếu thực hiện đạt yêu cầu)

TT Giáo viên Thực hiện chương trình đúng tiến độ Vào điểm đúng hạn Ghi sổ đầu bài đầy đủ Hồ sơ sổ sách đầy đủ Dự giờ đồng nghiệp(ghi số tiết) Các tồn tại cần khắc phục
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

a) Giáo viên dạy bồi dưỡng :

K.……………………………………………

K……………………………………………

K……………………………………………

Số lượng HS tham gia bồi dưỡng

TT Khối Số HS tham gia Lịch học Số tiết/ tuần
1
2
3

7. Phụ đạo học sinh yếu:

TT Giáo viên dạy phụ đạo Khối lớp Số lượng HS Số tiết Kết quả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8. Ngoại khóa – Chuyên đề

– Ngoại khoá: (tên ngoại khoá)………………………..

– Chuyên đề:

TT Tên chuyên đề Khối- Lớp Số lượng Giáo viên tham gia Số lượng HS tham gia
1
2

9. Công tác khác:

9.1. Đăng ký dạy thêm theo Thông tư 17

TT Tên GV Đăng ký dạy thêm trong trường Đăng ký dạy thêm ngoài trường Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9.2. Lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20-20….

Số lượng GV đã lập kế hoạch:……………………..

Số lượng GV chưa lập KH:……………. Họ tên, lý do:……

………………………………………………

9.3. Về bồi dưỡng chuyên môn:

Tên chuyên đề Bồi dưỡng CM do SGD hoặc nhà trường tổ chức hướng dẫn:

……………………………………………

……………………………………………

Tên chuyên đề do tổ, nhóm chuyên môn triển khai bồi dưỡng:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.4. Các văn bản đã nộp cho nhà trường:

Thời điểm nộp Tên văn bản Ghi chú
8.2013 Dự kiến phân công giảng dạy HK1
9.2013 Kế hoạch Tổ chuyên môn
9.2013 Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK1)
9.2013 Đăng ký thi đua năm học
Lịch dạy HSG, Phụ đạo HS yếu
Lịch thực hành – thí nghiệm
Phân công dạy thay
BC phát hành đề cương
KH chuyên đề – ngoại khoá
BC sơ kết hk1 nộp SGD (theo mẫu SGD)
BC, Bản cam kết về dạy thêm học thêm
Dự kiến phân công giảng dạy HK2
Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK2)
Biên bản họp tổ chuyên môn HK1
BC chuyên đề- ngoại khóa

9.5. Việc cần rút kinh nghiệm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.6. Ý kiến , đề xuất với nhà Trường, Ban Giám Hiệu, Hiệu Trưởng, các bộ phận khác trong trường:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

10. Kế hoạch công tác HK2

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

11. Đánh giá chung:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button