Wiki

Bất phương trình

Trong toán học, bất phương trình được định nghĩa thông qua khái niệm hàm mệnh đề (mệnh đề chứa biến). Bài này trình bày một cách đơn giản nhất về các bất phương trình.

Bất phương trình một ẩn trên trường số thực


Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề (biểu thức) chứa biến x so sánh hai hàm số f(x)g(x) trên trường số thực dưới một trong các dạng
f
(
x
)
<
g
(
x
)
,
f
(
x
)
>
g
(
x
)
,
f
(
x
)

g
(
x
)
,
f
(
x
)

g
(
x
)


{displaystyle f(x)<g(x),f(x)>g(x),f(x)leq g(x),f(x)geq g(x)}

Tập nghiệm của bất phương trình bậc hai khi
Δ


{displaystyle Delta }

Bất phương trình Tập nghiệm của bất phương trình bậc hai khi
Δ


{displaystyle Delta }

dương và a âm

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chú thích


Back to top button