Bản cam kết phòng chống tác hại thuốc lá 2022

Cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Bản cam kết phòng chống tác hại thuốc lá 2022 được KTHN sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Đây là bản cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học – nơi những mầm xanh tương lai của đất nước tập trung theo học nên càng cần nghiêm túc chấp hành cam kết không thuốc lá.

  • Bản cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá
  • Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực

Cam kết phòng chống thuốc lá

PHÒNG GD & ĐT ………
TRƯỜNG ………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: … CK/THQT ……………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN CAM KẾT 
Phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013;

Căn cứ công văn số …/KH-PGDĐT ngày …/…/20… Kế hoạch về việc triển khai thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá;

Căn cứ công văn số …/KH-PGD&ĐT ngày …/…/20… kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của Ngành giáo dục và Đào tạo huyện …………;

Trường …………. chỉ đạo triển khai thực hiện ký cam kết về việc thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan đơn vị với các nội dung cụ thể sau:

I. Mục tiêu:

Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại cơ quan đơn vị; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

II. Yêu cầu:

– Tuyên truyền và giáo dục toàn thể giáo viên, nhân viên trong đơn vị nâng cao nhận thức về về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

– Xem việc vi phạm các qui định về phòng chống tác hại của thuốc lá là vi phạm luật, vi phạm nội qui qui chế của cơ quan và nơi công cộng.

– Tuyên truyền, vận động và thực thi nghiêm túc việc xây dựng cơ quan đơn vị không khói thuốc lá; chú trọng hiệu quả, chất lượng, không phô trương hình thức.

III. Nội dung thực hiện:

1, Phổ biến quán triệt cho tất cả cán bộ GVNV trong đơn vị về luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ

2, Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan trong năm 20.., 20… và những năm tiếp theo.

3, Tổ chức cho toàn thể CBGVNV ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội qui cơ quan về phòng chống tác hại của thuốc lá.

4, Kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá của từng giáo viên, nhân viên.

5, Đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào qui chế bình xét thi đua của cá nhân và tập thể đơn vị.

6, Thực hiện nghiêm túc các hình thức chế tài khen thưởng, xử lý người vi phạm theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá:

– Nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học, nơi làm việc. Phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” ở các phòng họp và các phòng làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học.

– Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại nơi làm việc, tại trường học. Xây dựng môi trường trường học, môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nhà giáo, cán bộ, công nhân viên trường ………….. gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng.

2. Ký cam kết không hút thuốc lá trong trường học và nơi công cộng:

Stt

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ngày sinh

Ký cam kết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Trên đây là bản cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong năm 20…, 20… và những năm tiếp theo, yêu cầu giáo viên nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– Như trên;

– Lưu VT; CĐCS

– Website trường

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu Bản cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học 2022 đã được căn chỉnh đẹp. Các bạn có thể tải Mẫu Cam kết phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học doc và pdf chuẩn về sử dụng được luôn.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết mục Giáo dục – Đào tạo tại chuyên mục Biểu mẫu của KTHN.

  • Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì I
  • Mẫu phiếu đánh giá, chấm điểm thuyết trình

Xem thêm về bài viết

Bản cam kết phòng chống tác hại thuốc lá 2022

Cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học
Bản cam kết phòng chống tác hại thuốc lá 2022 được KTHN sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Đây là bản cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học – nơi những mầm xanh tương lai của đất nước tập trung theo học nên càng cần nghiêm túc chấp hành cam kết không thuốc lá.
Bản cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá
Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực

PHÒNG GD & ĐT ………TRƯỜNG ………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: … CK/THQT
……………, ngày … tháng … năm 20…
BẢN CAM KẾT Phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học
Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013;
Căn cứ công văn số …/KH-PGDĐT ngày …/…/20… Kế hoạch về việc triển khai thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá;
Căn cứ công văn số …/KH-PGD&ĐT ngày …/…/20… kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của Ngành giáo dục và Đào tạo huyện …………;
Trường …………. chỉ đạo triển khai thực hiện ký cam kết về việc thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan đơn vị với các nội dung cụ thể sau:
I. Mục tiêu:
Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại cơ quan đơn vị; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
II. Yêu cầu:
– Tuyên truyền và giáo dục toàn thể giáo viên, nhân viên trong đơn vị nâng cao nhận thức về về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
– Xem việc vi phạm các qui định về phòng chống tác hại của thuốc lá là vi phạm luật, vi phạm nội qui qui chế của cơ quan và nơi công cộng.
– Tuyên truyền, vận động và thực thi nghiêm túc việc xây dựng cơ quan đơn vị không khói thuốc lá; chú trọng hiệu quả, chất lượng, không phô trương hình thức.
III. Nội dung thực hiện:
1, Phổ biến quán triệt cho tất cả cán bộ GVNV trong đơn vị về luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ
2, Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan trong năm 20.., 20… và những năm tiếp theo.
3, Tổ chức cho toàn thể CBGVNV ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội qui cơ quan về phòng chống tác hại của thuốc lá.
4, Kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá của từng giáo viên, nhân viên.
5, Đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào qui chế bình xét thi đua của cá nhân và tập thể đơn vị.
6, Thực hiện nghiêm túc các hình thức chế tài khen thưởng, xử lý người vi phạm theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá:
– Nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học, nơi làm việc. Phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” ở các phòng họp và các phòng làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học.
– Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại nơi làm việc, tại trường học. Xây dựng môi trường trường học, môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nhà giáo, cán bộ, công nhân viên trường ………….. gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng.
2. Ký cam kết không hút thuốc lá trong trường học và nơi công cộng:

Stt

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ngày sinh

Ký cam kết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Trên đây là bản cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong năm 20…, 20… và những năm tiếp theo, yêu cầu giáo viên nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

– Như trên;
– Lưu VT; CĐCS
– Website trường

(Ký, ghi rõ họ tên)
Trên đây là Mẫu Bản cam kết phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học 2022 đã được căn chỉnh đẹp. Các bạn có thể tải Mẫu Cam kết phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học doc và pdf chuẩn về sử dụng được luôn.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết mục Giáo dục – Đào tạo tại chuyên mục Biểu mẫu của KTHN.
Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì I
Mẫu phiếu đánh giá, chấm điểm thuyết trình

#Bản #cam #kết #phòng #chống #tác #hại #thuốc #lá


#Bản #cam #kết #phòng #chống #tác #hại #thuốc #lá

KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button