Game Mobile

5 nhân vật Free Fire tốt nhất cho chế độ Ranked Season 25

The characters below will support gamers a lot in ranked season 25 mode.

Free Fire Ranked Season 25 BR (Battle Royale) mode has started and players can start pushing the ranks to earn various rewards. However, there are several factors that influence the success of a promotion.

Among them the most important is the overall selection of characters. This is due to their unique ability, which can fundamentally change the gameplay of a match and tip it in favor of the user.

The best characters in Free Fire BR have been ranked Season 25

Skyler

Skill: Riptide Rhythm

With Skyler’s Riptide Rhythm, the player can project a sonic wave forward, damaging five Gloo Walls within 50 meters. This skill has a cooldown of 60 seconds. Additionally, each Gloo Wall the player deploys leads to HP recovery starting at four points.

5 best Free Fire characters for Ranked Season 25 mode 2

At the highest level, the range increases to 100 meters, the cooldown is reduced to 40 seconds, and the health regeneration is increased to nine.

Wukong

Skill: Camouflage

After activating Wukong’s skill, the player turns into a bush for 10 seconds, reducing movement speed by 20%. The cooldown is 300 seconds and the transformation ends whenever they hit an enemy. Additionally, the cooldown resets when individuals take down an enemy.

5 best Free Fire characters for Ranked Season 25 mode 3

Cooldown reduced to 200 seconds at highest level, and skill duration increased to 15 seconds.

Dimitri

Skill: Healing Heartbeat

Dimitri’s skill basically creates a healing area 3.5m in diameter. The user and allies heal for three points per second in the area and can heal themselves if they are killed. The skill lasts for 10 seconds and is followed by an 85 second cooldown.

5 best Free Fire characters for Ranked Season 25 mode 4

When the character reaches maximum potential, the overall duration of Healing Heartbeat is increased to 15 seconds, while the cooldown is drastically reduced to 60 seconds.

Alok

Skill: Drop the Beat

Alok’s Drop the Beat skill casts a five-meter-long aura that grants 10% movement speed and heals every second for five seconds. Effects do not stack and will have a cooldown of 45 seconds after that.

5 best Free Fire characters for Ranked Season 25 mode 5

When reaching the highest possible level, the duration of the skill is increased by 10 seconds and the movement speed is increased by 15%.

KY

Skill: Master of All

K’s Master of All skill increases max EP to 50.

Furthermore, this skill has two different modes: Jiu-jitsu and Psychology. With the first, the player gets a 500% increase in EP conversion, while the second restores 3 EP every 2.2 seconds, up to 150 EP. Mode switching has a three-second cooldown.

5 best Free Fire characters for Ranked Season 25 mode 6

If the player level up the character to the maximum, only the Psychology mode will be affected. It will then recover 3 EP per second, up to 250 EP.

.

Thông tin thêm

5 nhân vật Free Fire tốt nhất cho chế độ Ranked Season 25

#nhân #vật #Free #Fire #tốt #nhất #cho #chế #độ #Ranked #Season

Khi nhân vật đạt đến tiềm năng tối đa, thời gian tổng thể của Healing Heartbeat tăng lên 15 giây, trong khi thời gian hồi chiêu giảm mạnh xuống còn 60 giây.

Alok

Kỹ năng: Drop the Beat

Kỹ năng Drop the Beat của Alok tạo ra một vầng hào quang dài năm mét, tăng 10% tốc độ di chuyển và hồi phục máu mỗi giây trong năm giây. Các hiệu ứng không xếp chồng lên nhau và sẽ có thời gian hồi chiêu 45 giây sau đó.

Khi đạt đến cấp độ cao nhất có thể, thời gian tồn tại của kỹ năng tăng lên 10 giây và tốc độ di chuyển tăng thêm 15%.

K

Kỹ năng: Master of All

Kỹ năng Master of All của K tăng EP tối đa lên 50. 

Hơn nữa, kỹ năng này có hai chế độ khác nhau: Jiu-jitsu và Psychology. Với cái đầu tiên, người chơi nhận được tỷ lệ chuyển đổi EP tăng 500%, trong khi cái thứ hai hồi 3 EP cứ sau 2,2 giây, tối đa 150 EP. Chuyển đổi chế độ có thời gian hồi ba giây.

Nếu game thủ tăng cấp cho nhân vật đến mức tối đa, chỉ có chế độ Psychology mới bị ảnh hưởng. Sau đó, nó sẽ phục hồi 3 EP mỗi giây, tối đa 250 EP.
 

#nhân #vật #Free #Fire #tốt #nhất #cho #chế #độ #Ranked #Season

Các nhân vật dưới đây sẽ hỗ trợ cho game thủ rất nhiều trong chế độ ranked season 25.

#nhân #vật #Free #Fire #tốt #nhất #cho #chế #độ #Ranked #Season

Free Fire Ranked Season 25 chế độ BR (Battle Royale) đã bắt đầu và người chơi có thể bắt đầu đẩy hạng để kiếm được nhiều phần thưởng khác nhau. Tuy nhiên, có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc đẩy hạng.

Trong số đó quan trọng nhất là việc lựa chọn tổng thể các nhân vật. Điều này là do khả năng độc đáo của họ, về cơ bản có thể thay đổi lối chơi của một trận đấu và mẹo nó có lợi cho người dùng.

Các nhân vật xuất sắc nhất trong Free Fire BR đã được xếp hạng Phần 25

Skyler

Kỹ năng: Riptide Rhythm

Với Riptide Rhythm của Skyler, người chơi có thể phóng ra một làn sóng âm về phía trước, gây sát thương năm Gloo Wall trong phạm vi 50 mét. Kỹ năng này có thời gian hồi chiêu là 60 giây. Ngoài ra, mỗi Gloo Wall mà người chơi triển khai sẽ dẫn đến việc phục hồi HP bắt đầu từ bốn điểm.

Ở cấp độ cao nhất, phạm vi tăng lên 100 mét, thời gian hồi chiêu giảm xuống 40 giây và hồi phục hồi máu lên chín điểm.

Ngộ Không

Kỹ năng: Ngụy trang

Sau khi kích hoạt kỹ năng của Ngộ Không , người chơi biến thành một bụi rậm trong 10 giây, giảm 20% tốc độ di chuyển. Thời gian hồi chiêu là 300 giây và quá trình biến đổi kết thúc bất cứ khi nào chúng tấn công kẻ thù. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu sẽ đặt lại khi các cá nhân hạ gục kẻ thù.

Thời gian hồi chiêu giảm xuống 200 giây ở cấp cao nhất, và thời gian của kỹ năng tăng lên 15 giây.

Dimitri

Kỹ năng: Healing Heartbeat

Kỹ lực của Dimitri về cơ bản tạo ra một vùng chữa bệnh có đường kính 3,5m. Người dùng và đồng minh hồi ba điểm máu mỗi giây trong khu vực và có thể tự phục hồi nếu họ bị hạ gục. Kỹ năng tồn tại trong 10 giây và tiếp theo là 85 giây hồi chiêu.

#nhân #vật #Free #Fire #tốt #nhất #cho #chế #độ #Ranked #Season

Free Fire Ranked Season 25 chế độ BR (Battle Royale) đã bắt đầu và người chơi có thể bắt đầu đẩy hạng để kiếm được nhiều phần thưởng khác nhau. Tuy nhiên, có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc đẩy hạng.

Trong số đó quan trọng nhất là việc lựa chọn tổng thể các nhân vật. Điều này là do khả năng độc đáo của họ, về cơ bản có thể thay đổi lối chơi của một trận đấu và mẹo nó có lợi cho người dùng.

Các nhân vật xuất sắc nhất trong Free Fire BR đã được xếp hạng Phần 25

Skyler

Kỹ năng: Riptide Rhythm

Với Riptide Rhythm của Skyler, người chơi có thể phóng ra một làn sóng âm về phía trước, gây sát thương năm Gloo Wall trong phạm vi 50 mét. Kỹ năng này có thời gian hồi chiêu là 60 giây. Ngoài ra, mỗi Gloo Wall mà người chơi triển khai sẽ dẫn đến việc phục hồi HP bắt đầu từ bốn điểm.

Ở cấp độ cao nhất, phạm vi tăng lên 100 mét, thời gian hồi chiêu giảm xuống 40 giây và hồi phục hồi máu lên chín điểm.

Ngộ Không

Kỹ năng: Ngụy trang

Sau khi kích hoạt kỹ năng của Ngộ Không , người chơi biến thành một bụi rậm trong 10 giây, giảm 20% tốc độ di chuyển. Thời gian hồi chiêu là 300 giây và quá trình biến đổi kết thúc bất cứ khi nào chúng tấn công kẻ thù. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu sẽ đặt lại khi các cá nhân hạ gục kẻ thù.

Thời gian hồi chiêu giảm xuống 200 giây ở cấp cao nhất, và thời gian của kỹ năng tăng lên 15 giây.

Dimitri

Kỹ năng: Healing Heartbeat

Kỹ lực của Dimitri về cơ bản tạo ra một vùng chữa bệnh có đường kính 3,5m. Người dùng và đồng minh hồi ba điểm máu mỗi giây trong khu vực và có thể tự phục hồi nếu họ bị hạ gục. Kỹ năng tồn tại trong 10 giây và tiếp theo là 85 giây hồi chiêu.

#nhân #vật #Free #Fire #tốt #nhất #cho #chế #độ #Ranked #Season

Khi nhân vật đạt đến tiềm năng tối đa, thời gian tổng thể của Healing Heartbeat tăng lên 15 giây, trong khi thời gian hồi chiêu giảm mạnh xuống còn 60 giây.

Alok

Kỹ năng: Drop the Beat

Kỹ năng Drop the Beat của Alok tạo ra một vầng hào quang dài năm mét, tăng 10% tốc độ di chuyển và hồi phục máu mỗi giây trong năm giây. Các hiệu ứng không xếp chồng lên nhau và sẽ có thời gian hồi chiêu 45 giây sau đó.

Khi đạt đến cấp độ cao nhất có thể, thời gian tồn tại của kỹ năng tăng lên 10 giây và tốc độ di chuyển tăng thêm 15%.

K

Kỹ năng: Master of All

Kỹ năng Master of All của K tăng EP tối đa lên 50. 

Hơn nữa, kỹ năng này có hai chế độ khác nhau: Jiu-jitsu và Psychology. Với cái đầu tiên, người chơi nhận được tỷ lệ chuyển đổi EP tăng 500%, trong khi cái thứ hai hồi 3 EP cứ sau 2,2 giây, tối đa 150 EP. Chuyển đổi chế độ có thời gian hồi ba giây.

Nếu game thủ tăng cấp cho nhân vật đến mức tối đa, chỉ có chế độ Psychology mới bị ảnh hưởng. Sau đó, nó sẽ phục hồi 3 EP mỗi giây, tối đa 250 EP.
 

#nhân #vật #Free #Fire #tốt #nhất #cho #chế #độ #Ranked #Season

Các nhân vật dưới đây sẽ hỗ trợ cho game thủ rất nhiều trong chế độ ranked season 25.


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://lag.vn/tin/game-mobile/5-nhan-vat-free-fire-tot-nhat-cho-che-do-ranked-season-25.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button