dịch vụ kế toán giá rẻ

Ý nghĩa và các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

Ý nghĩa và các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

 

Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải

thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một

quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong

phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài

chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay

một nhà phân tích tham mưu của một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng

đều như nhau - đó là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý.

>> Khoá học kế toán thực hành ở long biên

Các quyết định xem

>> Học kế toán thực hành ở quảng ninh

nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp tục

kiểu trước đây hay là chuyển sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phụ thuộc vào

các kết quả phân tích tài chính có chất lượng. Loại hình quyết định đang được xem xét sẽ

là yếu tố quan trọng của phạm vi phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết định là không thay

đổi. Chẳng hạn, cả những người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích

các báo cáo tài chính và coi đó như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy

nhiên phạm vị chú ý chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân

hàng có thể quan tâm nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ

ngắn hạn và giá trị lý giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ phần tiềm

năng quan tâm hơn đến khả năng sinh lợi lâu dài và cơ cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả hai

trường hợp, sự định hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng

chung.

Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đồng thời là

mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh.

- Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được

các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính

như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy,

người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan

hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu.

- Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định,

một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai.

Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc

tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kĩ thuật

phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính

tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và

đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai.

Trong nhiều trường hợp người ta nhận thấy rằng, phần lớn công việc phân tích báo cáo tài

chính bao gồm việc xem xét cẩn thận, tỷ mỉ các báo cáo tài chính, thậm chí cả việc đọc kỹ

lưỡng hơn đối với các chú thích và việc sắp xếp lại hoặc trình bày lại các số liệu sẵn có để

đáp ứng nhu cầu của người phân tích. Khi đó, người ta có thể hỏi tại sao không thể chấp

nhận các báo cáo tài chính đã chuẩn bị theo các mệnh giá, nói cách khác là tại sao lại “can

thiệp vào các con số” ngay từ đầu? Câu trả lời hiển nhiên là, hầu như luôn luôn phải có can

thiệp đôi chút để “hiểu rõ các con số”. Nhìn chung, đòi hỏi phải có sự phân tích nào đó với

tư cách là bước đầu tiên đối với báo cáo tài chính đã được chuẩn bị nhằm chắt lọc các

thông tin từ các số liệu trình bày trong báo cáo. Thứ hai, hầu hết các quyết định được thực

hiện trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính là khá quan trọng, cho nên việc chấp nhận các

số liệu tài chính đã trình bày lúc đầu thường là một cách làm không tốt. Về mặt tài chính,

hầu hết các quyết định đều đòi hỏi phải sử dụng một kết cấu logic, trong đó, các cảm nghĩ

và các kết luận có thể được phát triển một cách có hệ thống và có ý kiến đánh giá hợp lý.

 

Bình luận

Bình luận