dịch vụ kế toán giá rẻ

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI

Trên cơ sở những chính sách, chế độ kế toán đã được ban hành trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã sửa đổi một số nội dung trong Công văn chấp thuận Chế độ kế toán đối với các doanh nghiệp FDI như sau:
1. Về nguyên tắc: Doanh nghiệp FDI thực hiện công tác kế toán theo các chuẩn mực kế toán đã ban hành và Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
2. Về ngôn ngữ chính thức sử dụng trong kế toán: Vẫn cho phép sử dụng 2 ngôn ngữ, trong đó 1 ngôn ngữ bắt buộc là tiếng Việt nam;
3. Về đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán: Doanh nghiệp được phép đăng ký sử dụng đồng Việt nam hoặc một đồng ngoại tệ phổ biến nào đó làm đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán;
4. Về năm tài chính:
- Năm đầu tiên: Được tính bằng ít nhất là 3 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư;
- Không bắt buộc phải đăng ký năm tài chính theo năm dương lịch.
5. Về khấu hao TSCĐ: Doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của các chuẩn mực kế toán số 03 - TSCĐ hữu hình; số 04 - TSCĐ vô hình và Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999.
6. Về hoá đơn bán hàng: Doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
7. Quy định về việc tuân thủ quy định pháp luật về kế toán và xử lý vi phạm: Doanh nghiệp phải tuân thủ các chế độ hiện hành của Nhà nước Việt Nam về kế toán, kiểm toán và Hệ thống chế độ kế toán đã đăng ký, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành về kế toán.

(Tin của Vụ Chế độ Kế toán)

Bình luận

Bình luận