dịch vụ kế toán giá rẻ

Mục tiêu và mục tiêu học tập

Mục tiêu và mục tiêu học tập

Mục tiêu 1: Mua sắm tri thức; Học sinh sẽ phát triển năng lực trong các lĩnh vực kế toán chức năng.

Mục tiêu 1.1: Thể hiện một sự làm chủ thích hợp về kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ của các nguyên tắc kế toán tài chính và các nguyên tắc kế toán quản lý.
Mục tiêu 1.2: Thể hiện một sự làm chủ thích hợp về kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ của kế toán chi phí.
Mục tiêu 1.3: Thể hiện sự làm chủ thích hợp về kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ của các chủ đề kế toán tài chính trung cấp và nâng cao.
Mục tiêu 1.4: Thể hiện một sự thông thạo thích hợp về kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ kiểm toán và hệ thống.
Mục tiêu 1.5: Thể hiện một sự hiểu biết thích hợp về kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ của thuế thu nhập liên bang.

Mục tiêu 2: Kỹ năng tư duy phê phán; Học sinh sẽ phát triển khả năng xác định và đánh giá các vấn đề kế toán và đi đến kết luận lý luận.

Mục tiêu 2.1: Thể hiện năng lực trong việc áp dụng kiến ​​thức khóa học để phân tích và giải quyết thành công các vấn đề cụ thể của khóa học.

Mục tiêu 3: Kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp; Học sinh sẽ phát triển khả năng sử dụng các cơ sở dữ liệu có thẩm quyền về tài chính và các cơ sở dữ liệu có thẩm quyền khác và trình bày các kết quả có hiệu quả bằng văn bản.

Mục tiêu 3.1: Thể hiện năng lực trong việc sử dụng Hệ thống mã hóa kế toán (cơ sở dữ liệu tài chính kế toán tài chính) để tìm kiếm các câu trả lời có thẩm quyền cho các vấn đề kế toán tài chính cụ thể.
Mục tiêu 3.2: Thể hiện năng lực trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên thuế để tìm kiếm cơ quan thuế (chủ yếu là các quy định về Mã doanh thu nội bộ) để trả lời các câu hỏi về thuế thu nhập liên bang cụ thể.

Mục tiêu 4: Đạo đức và Trách nhiệm nghề nghiệp; Học sinh sẽ phát triển khả năng nhận biết và trả lời thích hợp cho các vấn đề chuyên môn, đạo đức và quy định trong kế toán.

Mục tiêu 4.1: Chứng minh khả năng xác định các vấn đề đạo đức trong kế toán quản lý và áp dụng các nguyên tắc đạo đức phù hợp và các quy tắc để đưa ra các quyết định kinh doanh đạo đức.
Mục tiêu 4.2: Thể hiện khả năng xác định các vấn đề đạo đức trong kế toán chi phí và áp dụng mã IMA về đạo đức (nguyên tắc và quy tắc) để đưa ra quyết định kinh doanh và đạo đức.
Mục tiêu 4.3: Thể hiện khả năng xác định các vấn đề đạo đức trong kiểm toán và áp dụng mã AICPA thích hợp về trách nhiệm nghề nghiệp (bao gồm nguyên tắc và quy tắc PCAOB) để đưa ra quyết định kinh doanh và đạo đức.
Bình luận

Bình luận